Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Mediální činnosti v mateřské škole
Thesis title in Czech: Mediální činnosti v mateřské škole
Thesis title in English: Media activities in kindergarten
Key words: mediální činnosti, mediální gramotnost, děti a média, vlivl médií, reklama, předškolní vzdělávání, práce s knihou
English key words: media activities, media literacy, children and the media, media influence, advertisement, preschool education, working with book
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra české literatury (41-KCL)
Supervisor: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.03.2020
Date of assignment: 15.02.2021
Date and time of defence: 19.05.2021 08:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:15.04.2021
Date of proceeded defence: 19.05.2021
Course: Diploma Thesis (OSZD004MS)
Reviewers: Mgr. Jana Havlová
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je popsat, jakým způsobem a jak často pracují pedagogové ve vybrané mateřské škole s médii, a zjistit vztah dětí a jejich rodičů k jednotlivým mediím. Na základě těchto výsledků následně navrhnout vhodné mediální činnosti pro děti předškolního věku, které by rozvíjely jejich mediální gramotnost, realizovat je ve vybrané mateřské škole a reflektovat je.

Metodologie: Kvalitativní přístup, případová studie vybrané mateřské školy

Výzkumné otázky:
- S jakými médii a moderními technologiemi a jak často pracují pedagogové v MŠ?
- Jaká jsou kritéria pedagogů ve vybrané MŠ pro výběr knih a časopisů dostupných dětem?
- Jakým způsobem využívají média ve volné hře děti ve vybrané MŠ?
- Jakým způsobem vybízí pedagogové v MŠ práci s kvalitní dětskou literaturou (např. úprava knihovny, obměňování knih, zútulnění čtenářského koutku...)
- Jaká média a jak často dopřávají dětem rodiče?
- Jaká média jsou mezi dětmi nejvíce oblíbená a proč?

Metody sběru dat – polostrukturovaný rozhovor (s pedagogem, event. ředitelem), dotazník pro rodiče, skupinové rozhovory s dětmi, nezúčastněné pozorování, analýza materiálů v MŠ (knihy, dětské časopisy, média, další artefakty vztahující se k tématu práce)

Triangulace dat: metody sběru dat (pozorování, rozhovory s pedagogem/ředitelem, rozhovory s dětmi, obsahová analýza) i respondentů (pedagog, event. ředitel, rodiče, děti)
References
Early Literacy ProgrammeDepartment of Elementary Education: http://www.ncert.nic.in/departments/nie/dee/publication/pdf/Readingcornerinenglish.pdf
Homolová, K. (2012). Rozvíjení čtenářské pregramotnosti a tvorba čtenářské prekompetence u předškolních dětí. In Čtenářská gramotnost a podpora jejího rozvoje ve škole (ed. Wildová), Praha: PedF UK.
CHOU, Mei-Ju, Jui-Ching CHENG, & Ya-Wen CHENG. Operating Classroom Aesthetic Reading Environment to Raise Children's Reading Motivation. Universal Journal of Educational Research 2016, 4: 81–97.
KOŤÁTKOVÁ, S.. Dítě a mateřská škola. 1. vydání. Praha: Grada, 2008. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-1568-1.
Kropáčková, J., Wildová, R., Kucharská, A. (2014). Pojetí a rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním období. In Pedagogická orientace, n. 4, p. 488– 509. Dostupné z https://journals.muni.cz/pedor/article/view/1896/1509.
MERTIN, Václav a Ilona GILLERNOVÁ. Psychologie pro učitelky mateřských škol. Vyd. 3. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0977-5.
MITTELL, Jason. Komplexní televize: poetika současného televizního vyprávění. Praha: Akropolis, 2019. POPs. ISBN 978-80-7470-244-0.
Operating Classroom Aesthetic Reading Environment to Raise Children’s Reading Motivation: Universal Journal of Educational Research 4(1): 81-97, 2016 http://www.hrpub.orgDOI: 10.13189/ujer.2016.040111, dostupné z: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1086186.pdf ¨
OPRAVILOVÁ, Eva. Kniha jako prostředek výchovy. Praha: Univerzita Karlova, 1984.
PRÁZOVÁ, Irena, Kateřina HOMOLOVÁ, Hana LANDOVÁ & Vít RICHTER. České děti jako čtenáři. Brno: Host, 2014. ISBN 978-80-7491-492-8.
ROG, L. J. Early literacy instruction in kindergarten. Newark, Del.: International Reading Association, c2001. ISBN 0872071693.
SPITZER, Manfred. Digitální demence: jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum. Brno: Host, 2014. ISBN 978-80-7294-872-7.
ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K., et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0.
Tematická zpráva. Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání. (2011). Praha: ČŠI. Dostupné z http://www.csicr.cz/cz/DOKUMENTY/ Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Podpora-rozvoje-ctenarske-gramoti.
TOMÁŠKOVÁ, Iva. Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0790-0.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005.ISBN80-246-09568.
VALENTA, Petr, Zdeněk BROM a Irena KELLEROVÁ. Mediální činnosti v předškolním a mladším školním věku. Praha: Raabe, [2016].
WOLF, Maryanne. Čtenáři, vrať se: mozek a čtení v digitálním světě. Přeložil Romana HEGEDÜSOVÁ. Brno: Host, 2020. ISBN 978-80-275-0011-6.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html