Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
,,Pražské jaro v pedagogice"- doba tání a uvoňování a Pražské jaro jako společensko-politický prostor pedagogické diskuse v letech 1965-1969
Thesis title in Czech: ,,Pražské jaro v pedagogice"- doba tání a uvoňování a Pražské jaro jako společensko-politický prostor pedagogické diskuse v letech 1965-1969
Thesis title in English: "The Prague Spring in Pedagogy" - the Time of Thawing and Easing and the Prague Spring as a Sociopolitical Space for Pedagogical discussion in the Years 1965-1969
Key words: Pedagogika|normalizace|reformní hnutí|ideologie|vzdělání a výchova|myšlenkové proudy|vývoj|školství
English key words: Pedagogy|normalization|reform movement|ideology|education|currents of thought|development|education system
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Education (21-KPED)
Supervisor: prof. doc. PhDr. et PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. et Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 08.02.2021
Date of assignment: 08.02.2021
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 10.05.2022
Date and time of defence: 21.06.2022 09:00
Date of electronic submission:10.05.2022
Date of proceeded defence: 21.06.2022
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce analyzuje a mapuje postavení pedagogické vědy v Československu v období 60. let, především v období tzv. pražského jara. Dává svým popisem do souvislosti vývoj v oblasti pedagogiky v Československu s příčinami událostí období „tání a uvolňování“ a analyzuje tak postavení pedagogické vědy v tomto období. Práce má vysvětlující, interpretativní i shrnující charakter, protože se jedná o historicky zaměřenou práci. Vybrané téma zasazuje zkoumaný problém do širšího kontextu doby a politické situace. Jedním z cílů je i snaha o nalezení odpovědi, zda a jak, se s touto dobou vyrovnala pedagogika v Československu a také, do jaké míry byly procesy ve sféře vzdělávání a výchovy ovlivněny marxisticko-pedagogickou teorií.
Jednotlivé kapitoly popisují nejdůležitější události období, spojené se sférou vzdělávání. Interpretují názory a postoje některých významných pedagogů na situaci v oblasti pedagogické vědy, ať již z pohledu zastánců reformního hnutí či ze strany druhé, která zastávala oficiální státní doktrínu. Součástí je i popis funkce a úkolů Československé pedagogické společnosti a poukázání na její význam pro pedagogickou obec. Řada pedagogických osobností činných v období 60. let pak byla aktivní ve školské oblasti i po revoluci v roce 1989 a podílela se na nových koncepcích a reformách školství. Pro mnohé však toto období znamenalo i zklamání nad promarněnými šancemi, které v nové, svobodné době nebyly uskutečněny.
References
PREČAN, Vilém. Minulost a dědictví Charty 77. Praha: [Ústav pro soudobé dějiny AV ČR], 1997. 15 s.
RICHTA, Radovan. Civilizace na rozcestí: společenské a lidské souvislosti vědeckotechnické revoluce. Praha: Svoboda, 1966.
ŠVAŘÍČEK, R. – ŠEĎOVÁ, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. 340 s. ISBN 978-80-7367-313-0.
VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H., VÁŇOVÁ, R., aj. Pedagogika pro učitele. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-1734-4.
VANČURA, Jiří. Naděje a zklamání: pražské jaro 1968. 2. vyd. (1. vyd. v Mladé frontě). Praha: Mladá fronta, 1990. ISBN 80-204-0179-2.
Tištěná periodika a sborníky
Pedagogická revue, č. 4, september-október 2005, roč. 57.
Učitelské noviny, roč. 1966 – 1969.
Sborník příspěvků z 13. konference ČPdS, J.Prokop a M.Rybičková (ed.) Proměny pedagogiky, Praha , 3.-4.2.2005, UK v Praze – Pedagogická fakulta, Česká pedagogická společnost.

Archivní zdroje
Národní pedagogické muzeum, archiv, archivní boxy – neutříděný materiál – Fondy J. Kotáska (21 archivních krabic).
Elektronické zdroje a elektronické časopisy
Aula, roč. 14, 04 / 2006 [online], dostupné z: dostupné z: https://www.csvs.cz/wp-content/uploads/2019/01/19-2006-4-jiri-kotasek.pdf
BÁRTA, Miloš. K některým sporným otázkám reformního hnutí roku 1968. Mezinárodní vztahy. 1992, vol. 27, no. 4, s. 63-73. Dostupný také z: https://mv.iir.cz/article/view/800. ISSN 0323-1844.
Časopis Pedagogika, roč. 1951-2018, archiv časopisu, ISSN 2336-2189 [online]. dostupné z: https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/
Kulturní tvorba, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Digitální archiv časopisů, dostupné z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=KultT/2.1964/18/4.pn
Pedagogická orientace [online] dostupné z: https://journals.muni.cz/pedor/issue/archive.
Reflexe: filosofický časopis. Praha: OIKOYMENH, 1990-. ISSN 0862-6901, [online] dostupné z: https://www.reflexe.cz/index_old.html
1968 a československé školství a knihovnictví, Dopady srpnových událostí a normalizace ve školství, [online] [cit. 2022-04-25] dostupné z: https://www.npmk.cz/sites/default/files/
novinky-publikace/publikace/1968_e-brozura.pdf
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html