Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Sbírka relikvií uchovávaná na hradě Karlštejně a její vazba na tamní sakrální prostory
Thesis title in Czech: Sbírka relikvií uchovávaná na hradě Karlštejně a její vazba na tamní sakrální prostory
Thesis title in English: Collection of relics kept in Karlštejn Castle and its connection with local sacral places
Key words: hrad Karlštejn, relikvie, císař Karel IV., světci, obrazy svatých, církev, zbožnost
English key words: Karlštejn castle, relics, Emperor Karel IV., saints, paintings of saints, church, religiousness
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Supervisor: Mgr. Dušan Foltýn
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.01.2021
Date of assignment: 20.01.2021
Date and time of defence: 17.01.2022 00:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1
Date of electronic submission:11.07.2021
Date of proceeded defence: 17.01.2022
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Opponents: Mgr. Kateřina Sládková
 
 
 
Guidelines
Práce bude založena na rešerších primárních pramenů a sekundární literatury. Zároveň bude vycházet z vlastního pozorování prostor hradu Karlštejn.
References
DVOŘÁKOVÁ, Vlasta, Kaple sv. Kříže na Karlštejně. Praha: Odeon, 1978.
GOTFFRIED, Libor, Nález originálu listiny na ostatky sv. Palmácia: (Příspěvek k počátkům sbírky ostatků Karla IV. na Karlštejně). Libor Gottfried. In: Středočeský sborník historický Praha: Státní oblastní archiv v Praze Sv. 21, (1995 [vyd. 1996]), s. 29-43.
GOTTFRIED, Libor, Výběr archivních pramenů k historii hradu Karlštejn a jeho umělecké výzdobě. In: Magister Theodoricus.
HOMOLKA, Jaromír, Umělecká výzdoba paláce a menší věţe hradu Karlštejna. In: Fajt, Jiří (ed.). Magister Theodoricus: dvorní malíř císaře Karla IV., umělecká výzdoba posvátných prostor hradu Karlštejna. Praha: Národní galerie, 1997.
CHYTIL, Karel, K datování maleb Karlštejnských. In: Ročenka kruhu pro pěstování dějin umění za rok 1923, Praha 1923.
FAJT, Jiří (ed.), Magister Theodoricus. Dvorní malíř císaře Karla IV. Umělecká výzdoba posvátných prostor hradu Karlštejn. Katalog výstavy, Praha 1998.
FAJT, Jiří (ed.), Dvorské kaple vrcholného a pozdního středověku a jejich umělecká výzdoba. Praha 2003.
FAJT, Jiří — ROYT, Jan, Umělecká výzdoba Velké věže hradu Karlštejna. In: Magister Theodoricus.
FIŠER, František, Karlštejn: vzájemné vztahy tří karlštejnských kaplí. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996.
KADLEC, Jaroslav, Bohemia Sancta: životopisy českých světců a přátel Božích. Praha 1989.
KALISTA, Zdeněk, Karel IV.: jeho duchovní tvář. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 2007. Historica (Vyšehrad).
KAVKA, František, Karel IV.: historie života velkého vladaře. Praha 2016.
KAVKA, František, Účel a poslání hradu Karlštejna ve svědectví písemných pramenů. In: Magister Theodoricus.
KOVÁČ, Peter, Kristova trnová koruna: Paříž, Sainte-Chapelle a dvorské umění svatého Ludvíka. Praha 2009.
KROUPOVÁ, Jaroslava — KROUPA, Pavel, K otázce uložení svátostin Svaté říše římské v Čechách. In: Fajt 2003.
KUBÍNOVÁ, Kateřina, Imitatio Romae: Karel IV. a Řím. Praha 2006.
KUTHAN, Jiří, Splendor et Gloria Regni Bohemiae. Umělecké dílo jako projev vladařské reprezentace a symbol státní identity. Praha 2008.
KUTHAN 2010 — Jiří KUTHAN: K osobnosti a dílu císaře Karla IV. In: Karlštejn a jeho význam v dějinách a kultuře. Praha 2010
MAREŠOVÁ, Marie, Mistr Theodoricus a hrad Karlštejn. M. Marešová. In: Středočeský sborník historický / Praha: Státní archiv v Praze ve spolupráci se Středočeskou pobočkou Čs. historické společnosti Sv.5, (1970).
MENCLOVÁ, Dobroslava, Hrad Karlštejn. Praha 1946.
NĚMEC, Richard, Kaple sv. Kateřiny. Praha — Karlštejn — Lauf a. d. Pegnitz. Němec, Richard. In: Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna. Stav po restaurování. Sborník příspěvků z kolokvia uspořádaného Ústavem dějin umění AV ČR v refektáři kláštera na Slovanech ve dnech 5. 5.- 7. 5. 2004 / Praha: Národní památkový ústav, 2006.
OTAVSKÝ, Karel, K relikviím vlastněným císařem Karlem IV.: K jejich uctívání a schránkám, In: Dvorské kaple.
OTAVSKÝ, Karel, Kult nástrojů Kristova umučení za Karla IV. a karlštejnská látka s anděly. In: Benešovská — Kubínová 2008
OTAVSKÝ, Karel, Relikvie, relikviáře a královské insignie. In: Šmahel / Bobková 2012.
Pessina de Czechorod, Thomas Joannes: Phosphorus septicornis, stella alias matutina; hoc est: sanctae metropolitanae divi Viti ecclesiae Pragensis majestas et gloria. Pragae 1673.
PETRŮ, Jaroslav, Interpretace smyslu tzv. kaple sv. Kateřiny na hradě Karlštejně. In: FAJT, Jiří (ed.). Dvorské kaple vrcholného a pozdního středověku a jejich umělecká výzdoba: [sborník příspěvků z mezinárodního sympozia, Klášter sv. Anežky České 23.9.- 25.9.1998]. Praha: Národní galerie, 2003.
PODLAHA, Antonín a ŠITTLER, Eduard, Chrámový poklad u sv. Víta v Praze: jeho dějiny a popis. Praha 1903.
PODLAHA, Antonín, Posvátná místa království českého: dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterův i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. Sv. 2. Praha 1908.
POLC, Jaroslav V., „Vášeň“ Karla IV. po ostatcích svatých. In: Otec vlasti 1316-1378. Ed. J. V. Polc. Roma 1980.
STEJSKAL, Karel, Umění na dvoře Karla IV. Praha 1978.
ŠUSTA, Josef: Karel IV. Za císařskou korunou 1345-1355. Praha 1948.
TEIGE, Karel, Listiny děkanství karlštejnského z let 1322—1625. In: Věstník královské společnosti nauk, Praha, 1906.
VLČEK, Emanuel, Osudy českých patronů. Praha 1995.
VŠETEČKOVÁ, Zuzana, Schodištní cykly na Karlštejně: Legenda sv. Ludmily. In: Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna: [stav po restaurování: sborník příspěvků z kolokvia uspořádaného Ústavem dějin umění AV ČR v refektáři kláštera Na Slovanech v 35 Praze ve dnech 5.5.-7.5.2004]. Praha: Národní památkový ústav, 2006.
ZÁRUBA, František, Hradní kaple II. Doba lucemburská. Praha 2016.
Preliminary scope of work
Tato bakalářská práce se zaměřuje na sběratelskou činnost Karla IV. v souvislosti s hradem Karlštejn. Bude obsahovat seznam ostatků, které se do prostor Karlštejna během vlády Karla IV. ukládaly. K tomu bude využíváno inventářů hradu a také darovacích listin, které dokládají donaci konkrétních ostatků. První část práce vysvětlí, jakým způsobem se ostatky získávaly a jak takové předávání probíhalo. Následující část bude věnována místům, kam byly konkrétní relikvie na Karlštejně uloženy. V těchto prostorách hradu probíhala v této době významná výtvarná činnost. Dokládají to cykly nástěnných maleb a dále deskové obrazy svatých, které jsou dodnes k vidění v kapli sv. Kříže. Tyto kapitoly se budou snažit zjistit, zdali mají obrazy v sakrálních prostorách hradu nějakou spojitost s tím, které svátostiny zde byly uloženy.
Preliminary scope of work in English
This thesis will focus on collecting activities of Charles IV in connection with Karlštejn Castle. It will contain the list of relics which were stored in Kalštejn Castle during the reign of Charles IV. The inventories of the castle will be used for this purpose, as well as gift certificates, which prove the donation of specific remains. The first part of thesis will explain how remains were obtained and how such a transfer took place. The following part will be dedicated to places in the castle where specific relics were stored. Significant artistic activity took place in these areas of castle at this time. This is evidenced by cycles of murals and panel paintings of saints, which can still be seen in the chapel of Holy Cross. These chapters will try to find out whether the paintings in the sacral spaces of the castle have any connection with relics that were stored in the same place.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html