Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Proces rozhodování o nákupu produktů dlouhodobé spotřeby
Thesis title in Czech: Proces rozhodování o nákupu produktů dlouhodobé spotřeby
Thesis title in English: The Purchase Decision Making Process of Durable Goods
Key words: proces rozhodování, nákupní chování, branding, environmentalismus, automobily, spotřebitel, marketing
English key words: decision—making process, consumer’s behaviour, braniding, environmentalism, vehicles, consumer, marketing
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sociology (23-KS)
Supervisor: Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.01.2021
Date of assignment: 14.01.2021
Date and time of defence: 24.01.2022 10:00
Venue of defence: Pekařská 16, JPEK212, 212, Malá učebna, 2.patro
Date of electronic submission:04.01.2022
Date of proceeded defence: 24.01.2022
Opponents: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
 
 
 
URKUND check:
Guidelines
Výzkumný problém:
Jaké prvky tedy můžeme identifikovat, jako klíčové pro nakupujícího při nákupu vozidla, tedy při nákupu jednoho z mnoha produktů dlouhodobé spotřeby? Čím vším je chování spotřebitele ovlivněno a jak se liší nákupní chování starší a mladší generace při výběru nového vozidla? Jaký má vliv rodina a přátele na konečnou volbu produktu?

Předpokládaná metodologie:
Ve své bakalářské práci plánuji využít kombinace metod: sekundární analýzy dat spolu s tvorbou a zkoumáním dat primárních. Tato primární data vzniknou na základě strukturovaných kvalitativních rozhovorů a poskytnou mi odpovědi nejen na mé konkrétní výzkumné otázky, ale případně mi pomůžou i formulovat nové hypotézy, které budou pro výzkum relevantní a zajímavé. Oproti tomu, sekundární data budou vycházet z již proběhlého kvantitativního výzkumu a poskytnou mi širší informace například o tom, kdo vlastně tito zákazníci jsou, z jakých socioekonomických vrstev pochází, atp.

Očekávané výsledky práce:
Výsledkem mé bakalářské práce by měl být podrobnější pohled na specifitu procesu rozhodování u nákupu vozidla. Konkrétněji by práce měla odhalit například, jak věk ovlivňuje výběr vozu. Zdali se starší generace spotřebitelů zaměřují čistě na technické parametry vozidla a jeho cenu a mladší generace je naopak ovlivněna spíše jakýmisi “globalizačními” faktory, tedy například dopady na životní prostředí, nebo vnímání značky, jako takové. Dále
také porovná to, do jaké míry může spotřebitele ovlivnit názorová vyhraněnost jeho rodinných příslušníků a přátel z jeho okolí. Právě zodpovězením následujících otázek si můžeme udělat představu o dynamice, která se skrývá za rozhodnutími spotřebitele a díky tomu můžeme poznat člověka a jeho chování v našem světě zase o kousek blíž.
References
Vikram Shende. (2014) Analysis of Research in Consumer Behavior of Automobile Passenger Car Customer: International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 4, Issue 2, ISSN 2250-3153.
Nikhil Monga. (2014) CAR MARKET AND BUYING BEHAVIOR- A STUDY OF CONSUMER PERCEPTION: International journal of research in management, economics and commerce, ISSN: 2250-057X.
Peter Simcock , Lynn Sudbury & Gillian Wright (2006) Age, Perceived Risk and Satisfaction in Consumer Decision Making: A Review and Extension, Journal of Marketing Management,22:3-4, 355-377, DOI: 10.1362/026725706776861163
Seema Johar. TO STUDY THE CONSUMER DECISION MAKING BEHAVIOR TO PURCHASE OF DURABLE GOODS, e-ISSN 2394-5532.
CLAES FORNELL. (1976). Consumer Input for Marketing Decisions: A study of corporate dept. for consumer affairs: Praeger publisher Inc U.S.A.
Sproles G. B. and Kendall, E. L. (1986). A Methodology for Profiling Consumers’ Decision-Making Styles. Journal of Consumer Affairs 20 (2): 267-279
Thangam, Dhanabalan & Subha, K. & Shanthi, R. & Sathish, A.. (2018). Factors influencing consumers' car purchasing decision in indian automobile industry. International Journal of Mechanical Engineering and Technology. 9. 53-63.
Schewe, Charles D. (1988), “Marketing to our Aging Population: Responding to Physiological Changes”, The Journal of Consumer Marketing, 5, pp. 61-73
Hechter, M. and Kanazawa, S., 1997. Sociological rational choice theory. Annual review of sociology, 23(1), pp.191-214.
Preliminary scope of work
Každým dnem je člověk vystaven mnoha rozhodnutím. Ať už jsou to rozhodnutí, která ovlivní náš život jen na krátký čas nebo rozhodnutí, která nás budou doprovázet delší časový úsek. V obou případech za naším rozhodnutí stojí matice proměnných, které jsou výsledkem dynamického procesu rozhodování. Vozidla jsou zajisté brána, jako spotřební zboží, ale jejich nákup je mnohdy výsledkem velmi dlouhého rozhodování, které může ovlivňovat mnoho skutečností.

Předpokládaná struktura práce:
1. Úvod - charakteristika problematiky, popis metod, cílů a postupů mého výzkumu
2. Shrnutí obecných faktorů, které ovlivňují nákupy produktů dlouhodobé spotřeby
3. Představení hypotéz a jejich komparace s výsledky mých analýz
4. Shrnutí poznatků a evaluace zvolených metod zkoumání zvolené problematiky
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html