Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Způsoby komunikace ve vybraných dílech současné české prózy
Thesis title in Czech: Způsoby komunikace ve vybraných dílech současné české prózy
Thesis title in English: Communication Approaches in Contemporary Czech Prose Case Studies
Key words: současná česká próza|komunikace|problematická mezilidská komunikace|narativní postup|téma|motiv
English key words: contemporary Czech prose|communication|interpersonal communication issues|narrative approach|motives
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Supervisor: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.12.2020
Date of assignment: 03.12.2020
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 05.01.2021
Date and time of defence: 06.09.2021 09:00
Date of electronic submission:26.07.2021
Date of proceeded defence: 06.09.2021
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce se zaměří na fenomén komunikace (zvláště na problematickou komunikaci), na její realizaci na rovině příběhu i diskursu ve vybraných prozaických titulech současné české prózy. V práci se pokusíme postihnout různé typy problematické komunikace z hlediska tematicko-motivického, např. nedostatečnou, vyprázdněnou, manipulativní, klišovitou či stereotypní, která se odehrává jednak mezi postavami, jednak v různém prostředí (v rodině, práci, online a na neosobních místech). Cílem práce je reflektovat podoby mezilidské komunikace v současné české próze. Pozornost bude věnována i způsobům, jakými je konstruována komunikace ve vyprávění (dialogy mezi postavami, komentáře vypravěče apod.). Analyzovány a interpretovány budou prózy, které vznikaly v posledních deseti letech a lze je řadit mezi „nejsoučasnější literaturu“. Jedná se o následující díla: Nonstop Eufrat, Chirurg, Tiché roky, Místa ve tmě, Hry bez hranic, Český ráj, Nejlepší pro všechny, Do vnitrozemí a Logoz. Konkrétní prózy byly vybrány na základě 1) tématu mezilidské komunikace a jejích odlišných forem, 2) různých způsobů zpracování tohoto tématu v jednotlivých dílech a 3) rozličných narativních postupů. Dalšími faktory výběru byly čtenářský úspěch některých titulů, relativně vysoká produkce děl, vznikající recenze či další doprovodné materiály. Díla jsou žánrově různorodá (jde o romány, povídky a novely) a byla vydána různými nakladatelstvími (Host, Listen – Euromedia, Větrné mlýny, Fra a Labyrint).
References
Primární literatura:
BENDOVÁ, Veronika. Nonstop Eufrat. Praha: Fra, 2012. Česká próza. ISBN 978-80-87429-28-0.
DVOŘÁKOVÁ, Petra. Chirurg. Druhé, brožované vydání. Brno: Host, 2020. ISBN 978-80-275-0141-0.
MORNŠTAJNOVÁ, Alena. Tiché roky. Brno: Host, 2019. ISBN
978-80-7577-911-3.
KÁBRTOVÁ, Lidmila. Místa ve tmě. Brno: Host, 2018. ISBN 978-80-7577-605-1.
KAŠPÁREK, Michal. Hry bez hranic. Praha: Euromedia, 2018. ISBN 978-80-7549-850-2.
RUDIŠ, Jaroslav. Český ráj. Praha: Labyrint, 2018. ISBN:978-80-87260-91-3.
SOUKUPOVÁ, Petra. Nejlepší pro všechny. Druhé, brožované vydání. Brno: Host, 2018. ISBN 978-80-7577-547-4.
VALOVÁ, Vladimíra. Do vnitrozemí. Brno: Host, 2017. ISBN 978-80-7577-191-9.
ZÁBRANSKÝ, David. Logoz, aneb, Robert Holm, marketér dánský. [Brno]: Větrné mlýny, 2019. ISBN 978-80-7443-333-7.
Sekundární literatura:
BÍLEK, Petr A., ČERVENKA, Miroslav, ed. Hledání jazyka interpretace: k modernímu prozaickému textu. Brno: Host, 2003. Teoretická knihovna. ISBN 80-7294-080-5.
DOLEŽEL, Lubomír. Narativní způsoby v české literatuře. Vydání druhé. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2014. Scholares. ISBN 978-80-87855-13-3.
CIALDINI, Robert B. Zbraně vlivu: manipulativní techniky a jak se jim bránit. V Brně: Jan Melvil, 2012. Žádná velká věda. ISBN 978-80-87270-32-5.
ČERVENKA, Miroslav. Významová výstavba literárního díla. Praha: Karolinum, 1992. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia.
ČMEJRKOVÁ, Světla. Čeština v síti: Psanost či mluvenost?: I. Naše řeč. 1997, roč. 90, č. 5, s. 225–233.
ČMEJRKOVÁ, Světla. Jazyk a styl elektronické komunikace: čeština a počítačština. In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě: Řada jazykovědná (D3). Opava: Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF SU, 2003, 48–55. ISBN 80-7248-188-6.
HAUSENBLAS, Karel. Výstavba jazykových projevů a styl. Praha: Univerzita Karlova, 1971. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia. HODROVÁ, Daniela. --na okraji chaosu--: poetika literárního díla 20. století [online]. Praha: Torst, 2001. ISBN 80-7215-140-1.
JIRÁK, Jan. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0743-6.
KOPECKÝ, Kamil. Moderní trendy v elektronické komunikaci. Olomouc: Hanex, 2007. ISBN 978-80-85783-78-0.
KOŤÁTKO, Petr. Význam a komunikace. Praha: Filosofia, 1998. ISBN 80-7007-117-6.
KOTEN, Jiří. Poetika narativního komentáře: rétorický vypravěč v české literatuře. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2020. Teoretická knihovna. ISBN 978-80-275-0247-9.
KUBÍČEK, Tomáš. Vypravěč: kategorie narativní analýzy. Brno: Host, 2007. Studium. ISBN 978-80-7294-215-2.
MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vydání čtvrté, rozšířené a přepracované. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-5.
NAZARE-AGA, Isabelle. Nenechte sebou manipulovat. Vyd. 3. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-491-5.
PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1742-1.
RIMMON-KENAN, Shlomith. Poetika vyprávění. Brno: Host, 2001. Strukturalistická knihovna. ISBN 80-7294-004-X.
SLAMĚNÍK, Ivan, VÝROST, Jozef, ed. Sociální psychologie. 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2008. Psyché. ISBN 978-80-247-1428-8.
STANZEL, Franz K. Teorie vyprávění. Praha: Odeon, 1988. ARS. Literárněvědná řada.
VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-291-2.
TODOROV, Tzvetan. Poetika prózy. Praha: Triáda, 2000. Paprsek. ISBN 80-86138-27-5.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html