Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza biografických příběhu dívek z DÚ se zaměřením na závislostní chování
Thesis title in Czech: Analýza biografických příběhu dívek z DÚ se zaměřením na závislostní chování
Thesis title in English: Analysis of biographical stories of girls from diagnostic institute focused on addictive behaviour
Key words: závislostní chování, léčba závislosti, diagnostický ústav, analýza drogové kariéry, biografický příběh
English key words: addicted behaviour, treatment of addiction,diagnostic institute, drug career analysis, biographical stories
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00611)
Supervisor: Mgr. Petr Matoušek
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 31.10.2019
Date of assignment: 31.10.2019
Date and time of defence: 03.02.2021 00:00
Venue of defence: Praha
Date of electronic submission:02.12.2020
Date of proceeded defence: 03.02.2021
Course: Defence of bachelor´s thesis (B01638)
Reviewers: Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Abstrakt:

Východiska: Užívání návykových látek mladistvými je stále aktuální téma. Této problematice byla věnována spousta prací a výzkumů, ale přesto existuje mnoho otázek, které je potřeba zodpovědět.
Cíl práce: Analyzovat vyprávění dívek z diagnostického ústavu, zkoumati roli tématu drog v životních příbězích, rozebrat léčbu a pobyt v diagnostickém ústavu a také mimo něj. Zaměřit se na reflexi, která má klíčovou roli v celé práci. Popsat schopnost náhledu na sebe sama u uvedených respondentek. Položit si otázku, zda jsou dívky po tak negativních zkušenostech schopny si vzít ponaučení ze svých chyb, učinit závěry a řídit se jimi i v budoucnosti.
Metody: Pomocí polostrukturovaných rozhovorů popsat životní příběhy dívek od nejranějších vzpomínek až do současnosti. Konkrétní rozhovor je vhodným nástrojem k docílení autentičnosti ve vyprávění respondentek.
Výsledky: Po zpracování rozhovorů byl zjištěn ve všech příbězích vliv konkrétních opakujících se patologických faktorů, které se podílely na vzniku závislosti u klientek diagnostického ústavu. Nejčastějšími faktory byly nefunkční či absentující rodinné zázemí, patologické prostředí, ve kterém dívky vyrůstaly a dospívaly, neustálá přítomnost návykových látek v jejich životech. Dívky měly závislé rodiče či blízké osoby.
Získána data byla seskupená do čtyř kategorií, a to Rodinné zázemí, Prostředí, Návykové látky a Reflexe. Kategorie byly detailně popsány s přidáním citací z rozhovorů. Propojila se tak teorie s praktickou stránkou výzkumu.
Poslední kategorie se týkala klíčové otázky reflexe a schopností dívek reflektovat své chování, a to učinit závěry a ponaučit se ze svých chyb. Bylo potvrzeno, že dívky jsou schopny náhledu na sebe sama a svoje chování. Dokáží uznat chyby a vzít si z nich ponaučení.
Závěr: Dívkám byla nabízena a poskytnuta profesionální adiktologická péče v různých formách, jako jsou např. skupiny, individuální konzultace. Téměř všechny respondentky byly léčeny v jiných zařízeních, např. psychiatrické léčebny. Dívky jsou schopny reflexe tématu závislosti.
Preliminary scope of work in English
Abstract
Background: The topic of substance abuse by adolescents has long been relevant. A lot of work and research has been devoted to this issue, but there are still many questions that need to be answered.
Aim of the work: The analysis of the stories of girls from the diagnostic institute, the research of the role of the topic of drugs in life stories, the analysis of treatment and stay in the TI and also outside the diagnostic institute. The key role of the whole work is played by reflection, the ability to look at oneself in the mentioned respondents. The question of whether girls are able to learn from their mistakes, draw conclusions and follow them in the future after such negative experiences.
Methods: The usage of semi-structured interviews to describe the life stories of girls from the earliest memories to recent times. Specifically, the interview is a suitable tool for achieving authenticity in the narration of the respondents.
Results: After processing the interviews, the influence of specific and recurring pathological factors in all stories that contributed to the emergence of addiction in the clients of the diagnostic institute was found. The factors were specifically: a dysfunctional or absent family background, a pathological environment in which girls grew up and matured, a constant presence of addictive substances in their lives, the dependent parents or the loved ones.
The obtained data were grouped into 4 categories: Family Background, Environment, Addictive Substances and Reflection. The categories were described in detail with the addition of citations from interviews to link the theory with the practical side of the research.
The last category concerned the key issue of reflection and the ability of girls to reflect on their behavior, draw conclusions and learn from their mistakes. It has been confirmed that girls are able to see themselves and reflect on their behavior, they can also acknowledge their mistakes and learn from them.
Conclusion: Girls were offered and provided with professional addictology care in various forms: group and individual consultations. Almost all respondents were treated in other facilities, such as a psychiatric hospital. Girls are able to reflect on the topic of addiction.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html