Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Metody kariérního poradenství na základních školách v Praze
Thesis title in Czech: Metody kariérního poradenství na základních školách v Praze
Thesis title in English: Methods of career counseling at primary schools in Prague
Key words: Kariérní poradenství|Metody|Kariérní volba|Žáci|Základní školy
English key words: Career counseling|Methods|Career choice|Pupils|Primary schools
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Education (21-KPED)
Supervisor: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 25.11.2020
Date of assignment: 25.11.2020
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 10.06.2021
Date and time of defence: 07.09.2021 09:00
Date of electronic submission:12.07.2021
Date of proceeded defence: 07.09.2021
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce je zaměřena na kariérní poradenství, konkrétně na metody, které jsou v praxi nejvíce využívanými v poradenství s žáky základních škol. V teoretické části budou definovány klíčové pojmy přibližující kariérní poradenství v kontextu českého školství. Pozornost bude věnována cílovým skupinám kariérního poradenství s důrazem na žáky základních škol a specifika jejich obtíží při kariérní volbě. Představeny budou teorie, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj kariérního poradenství - teorie orientované na osobnost, vývoj kariéry a teorie zaměřené na sociální vlivy a jejich dopad na kariérní směrování. Další část bude zaměřena na diagnostické nástroje využívané v oblasti kariérního rozhodování, metody kariérního poradenství a na systém kariérního poradenství v České republice. Cílem empirické části bude zmapovat a popsat postup při realizaci kariérního poradenství a specifikovat nejvyužívanější metody kariérního poradenství na základních školách v Praze. Za tímto účelem bude realizováno dotazníkové šetření u kariérních poradců základních škol.
References
Amundson‚ N. E.‚ Harris-Bowlsbeyová, J., & Niles, S. G. (2011). Základné zložky kariérového poradenstva: Postupy a techniky.Bratislava: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu.
Barrett, J. (2004). Motivační a osobnostní testy pro výběr povolání. 1. vyd. Brno: Computer Press.
Ďurišová, L. (2016). Kariérové poradenství v základních školách: Career Counselling at Primary Schools : výzkumné šetření mezi kariérovými poradci : Survey Research among Career Counsellors. Lifelong learning = Celoživotní vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání.
Ďurišová, L. (2014). Výchovné (kariérové) poradenství na základních školách se zaměřením na profesní orientaci a vliv školy na tuto orientaci. Brno: Masarykova univerzita.
Ehlová, M. (2016). Školní poradenské služby na středních školách poskytované výchovnými poradci. Pedagogika.
Friedmann‚ Z. (n.d.). Profesní orientace jako edukační problém. http://www.ped.muni.cz/wtech/elearning/profesni_orientace.pdf
Gajdošová, E. (2006). Profesní orientace žáků stojících před první směrovou volbou povolání. In E. Gajdošová, & G. Herényiová, Rozvíjení emoční inteligence žáků: prevence šikanování, intolerance a násilí mezi dospívajícími. Praha: Portál.
Gikopoulu‚ N. (2012). Průvodce kariérou pro školy: Zpráva o efektivním kariérovém poradenství. https://www.euroguidance.cz/publikace/pruvodce-karierou.pdf
Hlaďo‚ P. (2012, 31. srpna.). Informační zdroje, informace a jejich efektivita při rozhodování žáků středních škol o další vzdělávací a profesní dráze. Lifelong Learning-Celoživotní vzdělávání. http://vzdelavani.unas.cz/ll1202.pdf
Hlaďo, P. akol. (2014). Kroky k povolání. Praha: nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o.
Hlaďo, P., & Drahoňovská, P. (n.d.) Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů: Analýza vlivů sociálního okolí a využívání informačních zdrojů na základě dotazníkového šetření. http://www.nuov.cz/uploads/Vzdelavani_a_TP/KP_Volba_zaci_rodice_pro_www.pdf
Hloušková, L. (2014). Role škol v oblasti kariérového poradenství. Knotová, D. a kol. Školní poradenství. Praha: Grada Publishing, a. s.
Holland, J. L. (1959). A theory of vocational choice. Journal of counseling psychology, 6(1), pp. 35-45.
Malotínová, M. (2002). Teorie profesní volby. In L. Berný, J. Ciprová, J., V. Mertin, & J. Strádal (Eds.). Poradce k volbě povolání: pro výchovné poradce a učitele ZŠ. Praha: Josef Raabe.
Mezera, A. (2005). Hollandova teorie profesního vývoje: příručka. https://www.zsbystrice.cz/images/dokumenty/holland_typology.pdf
Parsons, F. (1909). Choosing a vocation. Boston: Houghton Mifflin. https://archive.org/stream/choosingavocati00parsgoog#page/n40/mode/2up
Patton, W. (2008). Recent developments in career theories: The influences of constructivism and convergence. In J. A. Athanasou, & R. Van Esbroeck (Eds.), International handbook of career guidance. Dordrecht, The Netherlands: Springer.
Pattonová, W., & McMahonová, M. (2015). Kariérový rozvoj a systémová teorie: Propojení mezi teorií a praxí. Praha: Centrum Euroguidance, Dům zahraničních služeb.
Peavy, R. Vance. (2013). Sociodynamické poradenství: Konstruktivistická perspektiva. Praha: Dům zahraniční spolupráce pro Centrum Euroguidance.
Vendel, Š. (2008). Kariérní poradenství. Praha : Grada Publishing, a. s.
Walterová, E., & Gregor, D., a kol. (2009). Přechod žáků ze základní na střední školu pohledy z výzkumu. Brno: Paido.
Wedlichová, I., & Henzl, (2010). J. Metodika motivace k řemeslům ve volbě povolání žáků ZŠ. Olomouc: Asistenční centrum, a. s.
Zapletalová, J. (2010). Školní poradenské pracoviště. Miovský, M. et al. Primární prevence rizikového chování ve školách. Praha: Sdružení SCAN.
Zapletalová, J., & Vaňková, H. (2006). Kariérové poradenství - přítomnost a budoucnost. Praha: IPPP.
Zelanda Kupcová, A. (n.d.). Analýza šetření kariérového poradenství v SPC. http://www.nuv.cz/uploads/poradenstvi/studie/analyza_karieroveho_poradenstvi_v_spc.pdf
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html