Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Rola neziskových organizácií v podpore vzdelávania sociálne znevýhodnených rómskych žiakov
Thesis title in thesis language (Slovak): Rola neziskových organizácií v podpore vzdelávania sociálne znevýhodnených rómskych žiakov
Thesis title in Czech: Role neziskových organizací v podpoře vzdělávání sociálně znevýhodněných romských žáků
Thesis title in English: The Role of Non-profit Organizations in Educational Support of Socially Disadvantaged Roma Students
Key words: nezisková organizácia, sociálne znevýhodnenie, rozhovor, škola, rómsky žiak, afirmatívny prístup
English key words: non-profit organization, socially disadvantage, interview, school, Roma student, affirmative process
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: slovenština
Department: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Supervisor: doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.11.2020
Date of assignment: 10.11.2020
Date and time of defence: 14.09.2021 00:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:12.07.2021
Date of proceeded defence: 14.09.2021
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Témou diplomovej práce je Rola neziskových organizácií v podpore vzdelávania sociálne znevýhodnených rómskych žiakov. Práca poskytuje analýzu pôsobenia neziskových organizácií v procese podpory vzdelávania. Teoretická časť práce vymedzuje základné pojmy v oblasti vzdelávania sociálne znevýhodnených žiakov vrátane podporných stratégií s dôrazom na žiakov rómskeho pôvodu. Práca podáva prehľad o dopade sociálneho znevýhodnenia na vzdelávací proces, afirmatívnych procesoch používaných v školskom prostredí a dostupnej podpore zo strany neziskových organizácií. Praktická časť práce analyzuje dáta získané z rozhovorov vedených s pracovníkmi štyroch vybraných neziskových organizácií poskytujúcich podporu vzdelávania sociálne znevýhodnených rómskych žiakov. Rozhovory sa sústredia na identifikáciu hlavných foriem podpory vzdelávania poskytovaných neziskovými organizáciami, ich prínosov vo vzdelávacom procese sociálne znevýhodneného žiaka a obmedzení a príležitosti, ktoré v tomto predstavuje spolupráca neziskových organizácií a škôl. Prostredníctvom analýzy informácii, skúseností a názorov získaných z rozhovorov sa výskum pokúša o komplexný prehľad súčasnej situácie vo vzdelávaní sociálne nezvýhodnených žiakov za podpory neziskových organizácii. Na základe výsledkov výskumu je v závere práce uvedené odporučenie pre ďalšiu prax.
Preliminary scope of work in English
The topic of this thesis is the role of non-profit organizations in supporting the education of socially disadvantaged Roma students. The thesis provides the analysis of the involvement of non-profit organizations in the process education support. The theoretical part of the thesis defines essential concepts in the area of education of socially disadvantaged students including support strategies with the emphasis on Roma students. The thesis provides an overview of the impact of social disadvantage on the education process, the affirmative processes utilized in school environment and the available support from the non-profit organizations. The research part of the thesis analyzes the data obtained through interviews with the employees of four selected non-profit organizations providing the support in the education of socially disadvantaged Roma students. The interviews are focused on identification of main forms of education support provided by non-profit organizations, their benefits in the education process of a socially disadvantaged student and the limits and opportunities presented in this process by the cooperation of non-profit organizations and schools. Through the analysis of information, experiences and opinions collected through the interviews, the research attempts to provide a complex overview of current situation in the education of socially disadvantaged students supported by non-profit organizations. A recommendation for the future is then offered, based on the research outcomes.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html