Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Etnografie otužování v Praze
Thesis title in Czech: Etnografie otužování v Praze
Thesis title in English: Etnography of Cold Water Swimming in Prague
Key words: Etnografie, antropologie zdraví, otužování, Wim Hofova metoda, disciplinace těla
English key words: Ethnography, anthropology of health, cold water swimming, Wim Hof Method, discipline of the body
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme SHV - Social Sciences Module (24-SM)
Supervisor: Mgr. Alžběta Wolfová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.11.2020
Date of assignment: 03.11.2020
Date of electronic submission:13.05.2021
Date of proceeded defence: 08.06.2021
Course: Thesis Defence (YAK47005)
Opponents: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
 
 
 
References
CARNEY, S. 2017. What doesn´t kill us: How Freezing Water, Extreme Altitude, and Environmental Conditioning Will Renew Our Lost Evolutionary Strengh. Londýn: Scribe Publications.
ZEMAN, V. 2006. Adptace na chlad u člověka: Možnosti a hranice. Praha: Galén.
HENDL., J. 2008. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál.
SOUKUP, M., BALCAROVÁ, M. 2011. Antropologie těla. In Antropologia integra. Dostupné z: https://journals.muni.cz/anthropologia_integra/article/viewFile/1959/1564
KŘÍŽOVÁ, E. 2011. Postavení komplementární a alternativní medicíny v České republice. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky.
Preliminary scope of work
Tato práce představí Wim Hofovu metodu. Zaměří se především na to, jak praktikující tuto metodu a svou vlastní praxi reflektují, jaké významy jí připisují, jaké je jejich (tělesné i psychické) prožívání metody a proč a jak ji začleňují do svého života. Cílem bakalářské práce bude prohloubit dosavadní poznání o Wim Hofově metodě o informace týkající se reflexe jedinců, kteří Wim Hofovu metodu praktikují. Vycházet bude teoreticky i metodologicky z oblasti sociokulturní a medicínské antropologie. Bakalářská práce bude Wim Hofovu metodu rámovat jako přístup ke zdraví a bude na ní pohlížet jako na nekonvenční medicínu. Podle Křížové pod nekonvenční medicínu spadají všechny léčebné a preventivní postupy, které se neopírají o vědecky prokázaný účinek (na dostatečně velké skupině nemocných) a nevycházejí z teoretických konceptů moderní medicíny. Téma bude zpracováno etnograficky a data budou získána zúčastněným pozorováním, které bude doplněno o polostrukturované rozhovory. Výsledkem bude popis a interpretace porozumění dané metodě z pohledu účastníků výzkumu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html