Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 363)
Assignment details
   Login via CAS
Psychologické poradenství pro vysokoškolské studenty
Thesis title in Czech: Psychologické poradenství pro vysokoškolské studenty
Thesis title in English: Psychological counseling for university students
Key words: psychologické poradenství, student, univerzita, psychické problémy, studijní problémy
English key words: psychological counseling, students, university, psychological problems, study problems
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra psychologie (41-KPSY)
Supervisor: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 31.10.2020
Date of assignment: 31.10.2020
Date and time of defence: 09.09.2021 08:00
Date of electronic submission:11.07.2021
Date of proceeded defence: 09.09.2021
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
 
 
 
References
Eisenberg, D., Golberstein, E., & Gollust, S. (2007). Help-Seeking and Access to Mental Health Care in a University Student Population. Medical Care, 45(7), 594-601. Retrieved February 12, 2020, from www.jstor.org/stable/40221479
Eisenberg, D., Gollust, S. E., Golberstein, E., & Hefner, J. L. (2007). Prevalence and correlates of depression, anxiety, and suicidality among university students. American Journal of Orthopsychiatry, 77(4), 534–542. https://doi.org/10.1037/0002-9432.77.4.534
Hověžáková, D a kol. (Eds.), (2010). Vysokoškolské poradenství aktuálně, (5). Dostupné z: http://www.expresivniterapie.cz/docs/newsletterPPA_c5.pdf?fbclid=IwAR1GgnvzKHCTPJNSHlj01A8JeYDyBvHwOoRsT3_Bj1h0xt-31FqyRaNeaSU
Kelly, A. E., & Achter, J. A. (1995). Self-concealment and attitudes toward counseling in university students. Journal of Counseling Psychology, 42(1), 40–46. https://doi.org/10.1037/0022-0167.42.1.40
Kohoutek, R. (2018, 25. Srpen). Psychologické poradenství na vysokých školách. Psychologie v teorii a praxis. Dostupné z: http://rudolfkohoutek.blog.cz/1808/psychologicke-poradenstvi-na-vysokych-skolach?fbclid=IwAR0kX6HxRHEgD3iS_k1P3I95wLzMEEZkrlV0JL1nBk06ADF3yEt-oa1ttSY
Kuchař, P. (2008). Analýza poradenských pracovišť vysokých škol. Praha: Informačně-poradenské centrum UK.
Nováček, L. (2009). Poradenství na českých vysokých školách. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
Pauknerová, D. a kol. (2009). Manuál vysokoškolského profesního poradce: pracovní postupy. Praha: Oeconomica VŠE.
Raunic, A. & Xenos, S. (2008). University Councelling Service Utilisation by Local and International Students and User Characteristics: A Review.International Journal for the advancement of Counselling, 30: 262. https://doi.org/10.1007/s10447-008-9062-0
Vágnerová M., (2014). Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
Preliminary scope of work
Cílem práce bude zmapovat síť psychologických poradenských služeb pro studijící Univerzity Karlovy, jejich rozsah a kvalitu a dostupnost poskytovaných služeb.
Plánovaná metodologie: kvalitativní dotazníkové šetření s návrhem vlastního obsahu dotazníku. Šetření bude prováděno pomocí online médií. Z respondentů, kteří vyplní dotazník a poskytnou kontaktní informace, vyberu určitý počet pro individuální osobní rozhovory. Cílem bude analýza osobní zkušenosti studentů s poradenskými službami, identifikace případných bariér při vyhledání těchto služeb, jejich dostupnost, ale i hodnocení efektu poradenství na studijní či osobní problémy studentů.
Preliminary scope of work in English
The goal of the thesis will be mapping of the psychological counseling services at Charles University, their extent and quality and the availability of these services.


Planned methodology: Qualitative questionnaire survey with the proposal of original questionnaire content. The survey will be conducted with the help of online media. From respondents who fill out the questionnaire and provide their information, I will select a few participants for and individual interviews in person.


The aim will be to analyze students 'personal experience with counseling services, to identify possible barriers in finding these services, their availability, but also to evaluate the effect of counseling on students' study or personal problems.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html