Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vzorce užívání návykových látek v těhotenství a v raném mateřství: Kvalitativní výzkum
Thesis title in Czech: Vzorce užívání návykových látek v těhotenství a v raném mateřství: Kvalitativní výzkum
Thesis title in English: Patterns of drug use during pregnancy and early motherhood: Qualitative Research
Key words: vzorce - užívání návykových látek – těhotenství – rané mateřství
English key words: patterns of behavior - substance use - pregnancy - early motherhood
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00611)
Supervisor: PhDr. Petra Vondráčková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.10.2020
Date of assignment: 30.10.2020
Date and time of defence: 07.09.2021 09:00
Date of electronic submission:09.08.2021
Date of proceeded defence: 07.09.2021
Course: Defence of bachelor´s thesis (B02036)
Opponents: Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je popsat vzorce užívání návykových látek uživatelek před těhotenstvím, během něj a v období do 1 roku dítěte.
1) Jakým způsobem ovlivnilo stávající užívání zjištění, že je žena těhotná?
2) Jak se užívání NL proměňovalo během jednotlivých fází těhotenství? (Zda se měnilo v jednotlivých trimestrech?)
3) Jak získávaly ženy informace o užívání návykových látek v těhotenství?
4) Jak žena užívala NL v mateřství do 1 roku dítěte?
5) Jaké mechanismy/způsoby udržely ženu v abstinenci v průběhu sledovaného období?
6) Jaké situace působily jako spouštěče v průběhu sledovaného období?
7) Jak na situaci užívání pohlíželo jejich okolí?
8) Jak těhotenství změnilo jejich pohled na drogy-jak vidí drogy teď. Jak se jejich pohled proměňoval během zkoumaného období?
References
Amchová, P., Kučerová, J. (2015). Pohlaví a drogová závislost: od animálních modelů ke klinické praxi. Farmakologický ústav LF MU.

Brown, R.A., Dakkak, H., Gilliland, J., & Seabrook, J.A. (2018). Predictors of drug use during pregnancy: The relative effects of socioeconomic, demographic, and mental health risk factors. Journal of Neonatal Perinatal Medicine, 12(2), 179-187. Dostupné zhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30584173/

Castro, M. M., Pinto, F., Pereiras, C., Fischer, A., Vogel, C., Duarte, V., ... & González, G. (2020). Marijuana, tobacco, alcohol and cocaine use during pregnancy in 2013 and 2016. A self-report study in Montevideo, Uruguay. Adicciones, 32(3), 173-180.

Crume, T. (2019). Tobacco use during pregnancy. Clinical obstetrics and gynecology, 62(1), 128-141.

Doležalová, P. (2014). Uživatelky drog ohrožené stigmatizací. Zaostřeno na drogy 1. Dostupné zhttps://www.drogy-info.cz/data/obj_files/4550/537/Zaostreno_14_01_web.pdf

Český statistický úřad (2016). Gender: Základní pojmy. Dostupné zhttps://www.czso.cz/csu/gender/gender_pojmy

Hoang, T., Czuzoj-Shulman, N., & Abenhaim, H. A. (2020). Pregnancy outcome among women with drug dependence: A population-based cohort study of 14 million births. Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction, 49(7), 101741.

Holý, D. (2020). Genderové statistiky. Zaostřeno na muže a ženy 2020. Praha: Český statistický úřad.

Kalina, K. (2003). Drogy a drogové závislosti: Mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády České republiky.

Kalina, K., et al. (2008). Základy klinické adiktologie. Praha: Grada Publishing a.s.

Kalina, K., et al. (2015). Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing a.s.

Ko, J. Y., Tong, V. T., Bombard, J. M., Hayes, D. K., Davy, J., & Perham-Hester, K. A. (2018). Marijuana use during and after pregnancy and association of prenatal use on birth outcomes: A population-based study. Drug and Alcohol Dependence, 187, 72-78.

Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada Publishing a.s.

Mravčík, V., Chomynová, P., Grohmannová, K., Janíková, B., Černíková, T., Rous, Z.,Cibulka, J., Fidesová, H. & Vopravil, J. (2020). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019 [Annual Report on Drug Situation in the Czech Republic in 2019]. Praha: Úřad vlády České republiky.

Nechanská, B., Mravčík, V., Sopko, B. & Velebil, P. (2012). Rodičky užívající alkohol, tabák a nelegální drogy. Praha: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti.

Olszewski, D., Štefunková, M., Giraudon, I., Hedrich, D., & Montanar, L. (2010). Hlasy žen: Zkušenosti a vnímání žen, které musí v Evropě čelit problémům souvisejícím s drogami. Praha: Centrum adiktologie a Sdružení SCAN.

Pochylá, S. (2016). Možnosti a limity péče o těhotné ženy s drogovou závislostí. (Bakalářská práce). Brno: Masarykova univerzita

Powis, Michael Gossop, Catherine Bury, Katherine Payne, Paul Griffiths, B. (2000). Drug-using mothers: social, psychological and substance use problems of women opiate users with children. Drug and Alcohol Review, 19(2), 171-180.

Rolová, G., Miovský, M., & Barták, M. (2018). Veřejně dostupné zdroje dat a prevalence užívání návykových látek u rodiček, dětí a mladistvých a možnosti využití těchto dat pro prevalenční odhady pacientů a klientů. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi 1(4), 224-235.

Silva, S. A., Pires, A. P., Guerreiro, C., & Cardoso, A. (2012). Balancing motherhood and drug addiction: The transition to parenthood of addicted mothers. Journal of Health Psychology, 18(3), 359–367.

Vanderziel, A., Parker, M. A., & Alshaarawy, O. (2020). Trends in heroin use among women of reproductive age in the United States, 2004–2017. Addictive Behaviors, 110, 106518.

Van Scoyoc, A., Harrison, J. A., & Fisher, P. A. (2016). Beliefs and behaviors of pregnant women with addictions awaiting treatment initiation. Child & Adolescent Social Work Journal, 34, (1) 65–79

Vavřinková, B., & Binder, T. (2006). Návykové látky v těhotenství. Praha: Triton.

Vondráčková, P. (2020). Ženy jako specifická cílová skupina. Přednáška Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN, PhDr. Petra Vondráčková, Ph.D.
Zach, J. (2019). Problematika drogových závislostí v perinatálním období. Přednáška na Novorozeneckém odd. S JIPN, TN, Praha, Primář: Doc. MUDr. J.Janota, Ph.D. Dostupné zhttps://slideplayer.cz/slide/2923655/
Preliminary scope of work
Východiska:Užívání návykových látek v těhotenství a mateřství je problematikou práce se specifickou klientelou, která je v adiktologických službách v České republice i ve světě předmětem řešení. U uživatelek vznikají bariéry pro vstup do léčebných služeb z důvodu odsouzení společnosti, strachu z odebrání dítěte a také vlastních pocitů viny. Užívání návykových látek má nepříznivé důsledky pro zdravý vývoj plodu a psychosociální vývoj dítěte. V bakalářské práci zpracovávám specifika žen-matek uživatelek, užívání v těhotenství a užívání v mateřství, důsledky užívání návykových látek pro plod, porod i na kojení a rizika pro dítě. Dále uvádím informace z některých českých a zahraničních studií, které se zabývají danou problematikou. Výzkumná část představuje vlastní výzkum, který byl uskutečněn na jaře roku 2021 s deseti matkami.

Cílem:Cílem bylo nalézt vzorce užívání návykových látek v období bezprostředně před těhotenstvím uživatelek a změny v průběhu těhotenství a v raném mateřství do jednoho roku dítěte pomocí výzkumných otázek: Jak se změnilo užívání návykových látek u žen, když zjistily, že jsou těhotné? Jak se užívání, prožívání a myšlení žen proměňovalo během jednotlivých fází těhotenství a raného mateřství? Jak se měnila motivace žen během zkoumaného období?

Metodika:Získání dat proběhlo pomocí polostrukturovaného interview s 10 uživatelkami návykových látek-matkami, které dlouhodobě užívaly alkohol, kokain, heroin, pervitin a tabák a užívání bylo bezprostředně před posledním těhotenství, bylo v těhotenství nebo v mateřství nebo v obou obdobích zároveň, matky byly v léčbě abstinující více jak 3 měsíce.

Výsledky:Výzkum přináší poznatky ohledně chování, myšlení a prožívání těhotných žen a matek se závislostí na návykových látkách. Respondentky výzkumu byly v době rozhovorů abstinující a v péči doléčovacího centra či kojeneckého ústavu. Zkušenosti byly sdělovány uživatelkami retrospektivně a zaměřovaly se na období těsně před zjištěním těhotenství, v průběhu těhotenství a v raném mateřství do jednoho roku nejmladšího dítěte.

Doporučení:Potřeba zvýšit důvěru matek uživatelek v léčebná zařízení, zmenšovat bariéry pro vstup do léčby a snížit dopady na vývoj dítěte.

Klíčová slova:vzorce – užívání návykových látek – těhotenství – rané mateřství
Preliminary scope of work in English
Background:The use of addictive substances in pregnancy and motherhood is a problem of working with a specific clientele that is in addictology services in the Czech Republic and in the world subject of the solution. There are barriers for female users to enter treatment services due to condemnation of society, fear of the child being taken from the mother and also feelings of guilt. Use of addictive substances have adverse consequences for the healthy development of the fetus and the psychosocial development of the child. In the bachelor thesis I process the specifics of women-mothers users, use in pregnancy and use in motherhood, the consequences of substance abuse for the fetus, childbirth and breastfeeding and risks for the child. Further I present information from some Czech and foreign studies that deal with the given issues. The research part presents our own research, which was carried out in the spring of the year 2021 with ten mothers.

Aim:The aim was to find patterns of substance use in the period immediately before pregnancy of users and changes during pregnancy and in early motherhood up to one year Child Using Research Questions: How has substance abuse changed in women when they found that are they pregnant How women's use, experience, and thinking changed during each phase pregnancy and early motherhood? How did the motivation of women change during the study period?

Methodology:Data acquisition was done by using a semi-structured interview with 10 users addictive mothers who have long used alcohol, cocaine, heroin, methamphetamine and tobacco, and they use the substances during pregnancy or maternity or in both periods simultaneously, the mothers were abstinent for more than 3 months.

Results:The research provides knowledge about the behavior, thinking and experience of pregnant women and mothers with addiction to addictive substances. The respondents were abstinent at the time of the interviews in the care of an aftercare center or infant institute. Experiences have been shared by users retrospectively and focused on the period just before the pregnancy was detected, during pregnancy and in early motherhood up to one year of the youngest child.

Recommendation:The need to increase the confidence of mothers - users in treatment facilities, to reduce barriers to entry into treatment and reduce the impact on the child's development.

Key words:patterns of behavior - substance use - pregnancy - early motherhood
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html