Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vliv sociální a ekonomické situace rodiny na vznik dětské obezity
Thesis title in Czech: Vliv sociální a ekonomické situace rodiny na vznik dětské obezity
Thesis title in English: Family socioeconomic status and its impact on the development of childhood obesity
Key words: dětská obezita, socioekonomický status, rodinné zázemí
English key words: childhood obesity, socioeconomic status, family background
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: 3rd Department of Medicine – Department of Endocrinology and Metabolism First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00530)
Supervisor: Mgr. Marcela Floriánková
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.10.2020
Date of assignment: 15.10.2020
Date and time of defence: 22.06.2021 08:00
Date of electronic submission:29.04.2021
Date of proceeded defence: 22.06.2021
Course: Diploma Thesis Defense (B02793)
Opponents: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato diplomová práce se zabývá problematikou dětské obezity ­– vliv sociální a ekonomické situace rodiny na vznik dětské obezity. Teoretická část diplomové práce se zprvu věnuje dětské obezitě jako takové – definici, klasifikaci dle etiopatogeneze, příčinám vzniku, epidemiologii, diagnostice, zdravotním komplikacím, prevenci a léčbě. Následně se práce zabývá souvislostmi mezi vznikem dětské obezity a socioekonomickým statusem (vliv socioekonomických nerovností, vliv pečovatele).
Praktická část práce vychází z anonymního dotazníkového šetření zaměřeného na problematiku vlivu sociální a ekonomické situace rodiny na nutriční stav a nutriční zvyklosti dítěte. Výzkum probíhal v období říjen 2020 až únor 2021. Dotazníkové šetření bylo distribuováno online formou do pěti základních škol lokalizovaných v Praze a okresu Praha-východ a také bylo zveřejněno pomocí sociální sítě Facebook. Výzkum byl cílen na žáky třetích tříd základních škol (116 žáku, 56 % chlapců, 44 % dívek) a na rodiče žáků (respondenti dotazníkového šetření). Získaná data byla zpracovaná pomocí programu RůstCZ (BMI dítěte dle percentilu) a pomocí programu R (statistická analýza). Vztahy mezi dvojicemi kategoriálních proměnných byly hodnoceny Fisherovým exaktním testem. Vztah mezi dvojicí kvantitativních proměnných (BMI rodičů a dítěte) byl hodnocen pomocí Pearsonova lineárního korelačního koeficientu a Spearmanova pořadového korelačního koeficientu.
Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjistit souvislost mezi sociální a ekonomickou situací rodiny, nutričním stavem dítěte (BMI dle percentilu) a nutričními zvyklostmi dítěte. Výzkumné šetření mělo 4 dílčí cíle: zjistit vliv nejvýše dosaženého vzdělání rodičů na nutriční stav a zvyklosti dítěte; zjistit vliv rodinného čistého finančního příjmu na nutriční stav a zvyklosti dítěte; zjistit, zda úplnost/neúplnost rodiny (manželství/partnerství vs. samoživitelství) ovlivňuje nutriční stav a zvyklosti dítěte; zjistit, zda se prokáže nadměrná hmotnost rodičů jako silný prediktor nadváhy/obezity u dítěte.
Preliminary scope of work in English
This diploma thesis deals with the issue of childhood obesity – family socioeconomic status and its impact on the development of childhood obesity. The theoretical part of this diploma thesis deals with childhood obesity in general ­– definition, classification according to etiopathogenesis, epidemiology, diagnostics, health complications, prevention and treatment. Subsequently, this diploma thesis deals with the relationship between childhood obesity and socioeconomic status ­– impact of socioeconomic inequalities , impact of parents.
The practical part of this diploma thesis is based on an anonymous questionnaire survey, which is focused on family socioeconomis status and its impact on nutritional status and nutritional habits of child. The survey was realized from October 2020 to February 2021. The questionnaire survey was distributed to five primary schools (located in Prague and Prague-East District) and was also published via a social network Facebook. The survey was targeted at trird grade students (116 students, 56 % boys, 44 % girls) and their parents (the respondents). The obtained data was evaluated using the program RůstCZ (child’s BMI percentile) and the program R (statistical analysis). Relationships between pairs of categorical variables were evaluated by Fisher’s exact test. The relationship between a pair of quantitative variables (parent‘s and child’s BMI) was evaluated using Pearson’s correlation coefficient and Spearman’s rank correlation coefficient.
The main goal of the survey was to find out the connection between family socioeconomic status, nutritional status of child (BMI percentile) and nutritional habits of child. The survey had four partial goals: to find out impact of the highest achieved education of parents on nutritional status and habits of child; to find out impact of family net income on nutritional status and habits of child; to find out whether completeness/incompleteness of family (marriage/partnership versus single parent) affects nutritional status and habits of child; to determine whether parental overweight/obesity proves to be a strong predictor of childhood overweight/obesity.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html