Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Příjem kuchyňské soli u dětí předškolního věku
Thesis title in Czech: Příjem kuchyňské soli u dětí předškolního věku
Thesis title in English: Dietary salt intake in preschool-aged children
Key words: Sůl, výživa, dítě, předškolní věk, předškolní stravování
English key words: Salt, nutrition, child, preschool age, preschool meals
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: 3rd Department of Medicine – Department of Endocrinology and Metabolism First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00530)
Supervisor: RNDr. Milena Bušová, CSc.
Author: Mgr. Hana Prchalová - assigned by the advisor
Date of registration: 14.10.2020
Date of assignment: 14.10.2020
Date and time of defence: 10.02.2022 08:00
Date of electronic submission:28.11.2021
Date of proceeded defence: 10.02.2022
Course: Diploma Thesis Defense (B02793)
Reviewers: MUDr. Eva Kudlová, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato práce se věnuje příjmu kuchyňské soli u dětí předškolního věku. Ačkoliv hraje sůl v lidském organismu nezastupitelnou roli, lidská populace se v dnešní době potýká s jejím nadbytkem ve stravě, který může vést ke komplikacím u pacientů s hypertenzí nebo jiným chronickým onemocněním. Jelikož je návyk na slanou chuť naučený, je vhodné snižovat příjem soli už od dětského věku. Cílem této práce bylo zjistit, jaké množství kuchyňské soli přijímají děti v předškolním věku a jaké potraviny jsou jejím hlavním zdrojem. Výzkumu se zúčastnily 3 mateřské školy, jejichž hlavní kuchařky zapisovaly po dobu 10 dní množství soli použité při vaření, dalším zdrojem informací ohledně soli v potravinách byly jídelníčky a skladové výdejky, ze kterých bylo možné zjistit, jaké množství soli během dne děti v mateřské škole v pokrmech přijaly. Druhým výzkumným subjektem bylo 10 dětí, jejichž rodiče zapisovali přesné množství potravin a soli přidané do pokrmů po dobu 1 týdne. Následně byly výsledky zaneseny do grafů a zhodnoceny. Z výzkumu vyplynulo, že děti konzumují v domácím prostředí téměř 3x více soli než v případě celodenního stravování v mateřské škole. Hlavním zdrojem soli v domácím prostředí i v mateřské škole jsou pekárenské výrobky, i přes reformulace, které probíhají, se vyskytuje stále velké množství soli i v mléčných výrobcích, především sýrech a v dětském věku velmi nevhodných uzeninách.
Preliminary scope of work in English
This work is devoted to the intake of table salt in preschool children. Although salt has an irreplaceable role in the human organism, the human population is currently struggling with its excess in diet, which can lead to complications in patiens with arterial hypertension or other chronic diseases. Since the habit to salty taste is learned, it is advisable to reduce salt intake from childhood. The aim of this work was to find out how much table salt is taken by children of preschool age and what foods are its main source. The research involved 3 kindergartens, whose main cooks wrote down the amount of salt used in cooking for 10 days, another source of information about salt in food was menus and stock picking lists from which it was possible to find out how much salt did children in kindergarten take. The second research subject was 10 children whose parents wrote down exact amount of food and salt added to meals for 1 week. Subsequently, the results were entered into graphs and evaluated.The research shows that children consume almost 3 times more salt at home than in the case of all-day meals in kindergarten. The main source of salt in the home environment and in kindergartens are bakery products, despote the reformulations are taking place, there is still a large amount of salt in dairy products, especially cheeses.and very unsuitable sausages in childhood.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html