Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Komparativní jazyková analýza fotbalového komentáře od 70. let 20. století po současnost
Thesis title in Czech: Komparativní jazyková analýza fotbalového komentáře od 70. let 20. století po současnost
Thesis title in English: Lingustic analysis of football TV commentary from 1970s to present days
Key words: televizní komentář, přímý přenos, jazyková analýza, sportovní žurnalistika, fotbal, Vít Holubec, Jaromír Bosák
English key words: TV commentary, live broadcasting, language analysis, sports journalism, football, Vít Holubec, Jaromír Bosák
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Journalism (23-KZ)
Supervisor: PhDr. Ivana Svobodová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.10.2020
Date of assignment: 14.10.2020
Date and time of defence: 22.06.2021 08:00
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H011, Hollar - místn. č. 011
Date of electronic submission:03.05.2021
Date of proceeded defence: 22.06.2021
Reviewers: Mgr. Ondřej Trunečka, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
Archiv Z 1976: ČSSR–NSR. [televizní záznam přímého přenosu]. Autor ČESKÁ TELEVIZE. ČR, 2020. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10364596087-archiv-z/220471294070095-archiv-z-1976-cssr-nsr/
Archiv Z 1986: Argentina–NSR. [televizní záznam přímého přenosu]. Autor ČESKÁ TELEVIZE. ČR, 2018. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10364596087-archiv-z/218471294070010-archiv-z-argentina-nsr/
Archiv Z 1996: Česko–Francie. [televizní záznam přímého přenosu]. Autor ČESKÁ TELEVIZE. ČR, 2020. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10364596087-archiv-z/220471294070107-archiv-z-1996-cesko-francie/
BEREŇ, Michael. Srovnání vysílání hokejového turnaje na olympijských hrách v roce 1998 a 2010 se zaměřením na komentář. Praha, 2011. Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova.
BOSÁK, Jaromír. Francouzský deník Jaromíra Bosáka. 1. vyd. Praha: Duel, 1998. ISBN 80-86187-17-9.
Co dělá sportovní komentátor v době covidové? I o tom mluvil Robert Záruba. Ušák [audiovizuální pořad]. Televize Seznam, 2020. Autor Jaromír BOSÁK. Dostupné z: https://www.televizeseznam.cz/video/usak/co-dela-sportovni-komentator-v-dobe-covidove-i-o-tom-mluvil-robert-zaruba-64098082
ČECHOVÁ, Marie a kolektiv. Čeština – řeč a jazyk. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2011. ISBN 978-80-7235-413-9.
ČESKÁ TELEVIZE. Kodex České televize: zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání. ISBN 80-85005-46-8.
GREPL, Miroslav, KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Zdenka RUSÍNOVÁ, ed. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. ISBN 978-80-7106- 980-5.
HLADKÁ, Zdeňka. Eufemismus. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy-Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/EUFEMISMUS
HLADKÁ, Zdeňka. Lexikon. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/LEXIKON
HLADKÝ, Miroslav. Žurnalistika v televizi. Praha: Novinář, 1986. ISBN 978-80-204- 1797-8.
HOFFMANOVÁ, Jana. Termíny – profesionalismy – slangismy a jejich podíl na stylu on-line sportovních reportáží. In: Jazykovedný časopis (Journal of Linguistics), 2018, Vol. 69, No 3. Dostupné z: https://ujc.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/ujc/zakladni-informace/pracovnici/files/oddeleni-stylistiky-a-sociolingvistiky/hoffmannova-jana/JANA-HOFFMANNOVA.pdf
HOLZKNECHT, Martin. Porovnání televizního komentáře Jaromíra Bosáka a jeho knižních fotbalových deníků. Praha, 2014. Diplomová práce. Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova.
HUBÁČEK, Jaroslav. Malý slovník českých slangů. Ostrava: Profil, 1988. ISBN 48-010-88.
CHRAMOSTA, Tomáš. Jazyková analýza komentáře ledního hokeje v roce 1968 a 2018. Praha, 2019. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd.
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český. Podmiňovací způsob (byste, abyste, kdybyste), jakoby a jako by. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=575
JAKOUBEK, Jiří. Kde vznikla česká ulička? V Praze na Letné, připomíná nová kniha. iDnes.cz [online]. Dostupné z: ttps://www.idnes.cz/sport/ostatni/kniha-o-dobe-slavy-sportu-na-letenske-plani.A151127_125156_sporty_elv
JÍLEK, Viktor. Lexikologie a stylistika nejen pro žurnalisty. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005.
KHOLOVÁ, Linda a Jarmila KOVAŘÍKOVÁ. Hledání ztraceného bytu. Lidovky.cz [online]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/domov/hledani-ztraceneho-bytu.A070914_100008_ln_noviny_sko
KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0632-1.
Krásný ztráty: Jaromír Bosák – Vít Holubec. [televizní pořad]. Režie Jan LACINA. ČR, Česká televize, 2013. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096002521- krasny-ztraty/212562250500030/#
KRČMOVÁ Marie. HUBÁČEK, Jaroslav. Sociolekt.. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/SOCIOLEKT
KRČMOVÁ, Marie. Příznakovost jazykových prostředků. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/PŘÍZNAKOVOST JAZYKOVÝCH PROSTŘEDKŮ
MACÁK, Tomáš. Práce sportovního experta v televizním vysílání. Praha, 2020. Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova.
MAREK, Jakub. Osobnost české žurnalistiky – Vít Holubec. Praha, 2012. Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova.
MLČOCH, Miloš. Charakteristické rysy jazyka psané sportovní žurnalistiky: studijní opora. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002.
Německo–Česko, 11. 11. 2020. [televizní záznam přímého přenosu]. Autor ČESKÁ TELEVIZE. ČR, 2020. iVysílání České televize. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10114956110-fotbal/220471291123605-nemecko-cesko/titulky
OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-266-7.
Pozor, vysíláme. [televizní dokument]. Režie Charilaos KARADŽOS. ČR, Česká televize, 2013. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10554316820
pozor- vysilame/213452801310005/
SVOBODOVÁ, Ivana. K stylovému využití jazykových prostředků v televizní sportovní reportáži. Naše řeč [online]. Ústav pro jazyk český AV ČR, 1992. Dostupné z: http://naserec.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=7060#_ftnref5
SVOBODOVÁ, Ivana. Ve strahovské aréně slávistický gólman vychytal sparťanskému bekovi standardku. In: Oratio et ratio. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005. ISBN 80-86496-23-6.
Ústav pro jazyk český AV ČR. Jazyková poradna: Databáze jazykových dotazů. Praha. Dostupné z: https://ujc.avcr.cz/jazykova-poradna/dotazy/0024.html
ZÁRUBA, Robert. Práce sportovního reportéra, přednáška z 13. 10. 2020, Praha: Univerzita Karlova, archiv autora.
ZÁRUBA, Robert. Svědectví o historii Hlavní redakce tělovýchovy a motorismu Československé televize Praha. Praha, 1989. 274 s. Diplomová práce. FŽ UK.
ZIMA, Jaroslav. Sportovní televizní komentář (K jeho stránce jazykové a slohové). Naše řeč [online]. Ústav pro jazyk český AV ČR, 1972. Dostupné z: http://naserec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5636
Preliminary scope of work
Diplomová práce se věnuje vývoji fotbalového televizního komentáře v průběhu posledních tří dekád 20. století až po současnost. V teoretické části zkoumá genezi tohoto žánru a přibližuje dva historicky nejvýznamnější představitele sportovní žurnalistiky se zaměřením na fotbal na našem území – Víta Holubce a Jaromíra Bosáka. Největší důraz je kladen na jazykovou stránku jejich projevů, především pak na lexikální jednotky, proto je součástí práce i teoretická kapitola, která shrnuje jazyková specifika sportovního komentáře a vysvětluje je na příkladech. Praktická část obsahuje podrobné rozbory čtyř přenosů z vybraných fotbalových utkání. Cílem práce je srovnat dobový komentář s jeho současným pojetím prostřednictvím komparativní jazykové analýzy.
Preliminary scope of work in English
This diploma thesis deals with football television commentary since 1970s to present days. In theoretical part it examines its development and two crucial domestic representatives of this genre – Vít Holubec and Jaromír Bosák. The greatest emphasis is placed on verbal chracteristics of their commentary and usage of language means. That is the reason why this diploma thesis also contains Czech language theory that sums up the specifics of football commentary and explains them on actual examples. The practical part contains detailed analysis of four selected football matches. The aim of this work is to compare TV football commentary from 1970s, 1980s and 1990s with its current conception through comparative language analysis.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html