Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Mediální obraz české reprezentace na mistrovství světa v parahokeji v Ostravě 2019
Thesis title in Czech: Mediální obraz české reprezentace na mistrovství světa v parahokeji v Ostravě 2019
Thesis title in English: The media image of the Czech team at the World Para Ice Hockey Championships in Ostrava 2019
Key words: česká parahokejová reprezentace, kvalitativní výzkum, mediální obraz, novodobé mýty, sportovní narativ, parahokej, sémiotická analýza, stereotypy
English key words: Czech para ice hockey team, qualitative research, media image, modern myths, sports narrative, para ice hockey, semiotic analysis, stereotypes
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: Mgr. Veronika Macková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 08.10.2020
Date of assignment: 08.10.2020
Date and time of defence: 21.09.2021 08:00
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1
Date of electronic submission:26.07.2021
Date of proceeded defence: 21.09.2021
Opponents: PhDr. Marta Chladová, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
BARTHES, Roland, 1993. Mythologies. Hill & Wang Pub. ISBN 978-0374521509.

DĚKANOVSKÝ, Jan, 2008. Sport, média a mýty: zlatí hoši, královna bílé stopy a další moderní hrdinové. Praha: Dokořán. Bod (Dokořán). ISBN 978-80-7363-131-4.

JIRÁK, Jan, 2005. O stereotypech v médiích aneb Svět, který vidí média. Metodický portál rvp.cz [online]. Národní pedagogický institut ČR [cit. 2021-03-26]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/a/281/284/O-STEREOTYPECH-V-MEDIICH-ANEB-SVET-KTERY-VIDI-MEDIA.html/

JIRÁK, Jan, Otakar ŠOLTYS a Jiří NEKVAPIL, 1996. Jazyk ve společenském kontextu: základy jazykovědy pro studenty sociálních věd. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum. ISBN 80-718-4210-9.

HOWE, P. David, 2008. From Inside the Newsroom. International Review for the Sociology of Sport [online]. 43(2), 135-150 [cit. 2021-03-26]. ISSN 1012-6902. Dostupné z: http://irs.sagepub.com/cgi/content/abstract/43/2/135

HOWE, P. David, 2011. Cyborg and Supercrip: The Paralympics Technology and the (Dis)empowerment of Disabled Athletes. Sociology [online]. 45(5), 868-882 [cit. 2021-03-26]. ISSN 0038-0385. Dostupné z: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1012690208095376

MACKOVÁ, Veronika, 2020. Vnímání handicapovaných sportovců, zejména
paralympioniků, televizními diváky, Praha. 134 s. Disertační práce.
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií
a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí disertační práce
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice, 2012. Ti druzí sportovci: mediální stereotypizace a rámcování handicapovaných v tisku v letech 1948-2008. Praha: Karolinum. ISBN 978-802-4620-381.

ZDEBSKA, Halina, 2006. The sports hero phenomenon. In: Journal of Lithuanian sports science council, Lithuanian olympic academy, Lithuanian academy of physical education and Vilnius pedagogical university, 45(3), 15-21.
Preliminary scope of work
Sport handicapovaných má ve společnosti tak trošku jiné postavení než sport nehandicapovaných. Událost, na kterou budu svůj výzkum soustředit, ale jistým způsobem posunula vnímání para hokeje v České republice, protože zápasy českých reprezentantů překonaly statistiky sledovanosti a přepsaly světové rekordy v návštěvnosti. V prostředí sportu handicapovaných se událo „malé Nagano“.
Pro svou práci bych se především ráda opřela o teoretické a výzkumné poznatky Alice Němcové Tejkalové, která se v českém prostředí zabývá zkoumání sportu handicapovaných, Veroniky Mackové, která se věnuje výzkumu vnímání handicapovaných sportovců publikem a Jana Děkanovského, který propojuje sportovní prostředí s akademickým bádáním a mytologizací sportu. Ze zahraničních výzkumníků se budu soustředit především na publikace P. Davida Howa.
Cílem této diplomové práce bude odkrýt významy ležící „pod povrchem“ mediálních sdělení a zjistit, jaký byl mediální obraz české reprezentace během mistrovství světa v parahokeji v Ostravě 2019. Pozornost bude zaměřena především na mytologizaci, sportovní hrdinství a na narativizaci sportovních příběhů. Sémiotická analýza by měla odkrýt typické rysy, které se v mediální reprezentaci události ve vybraných médiích vyskytovaly.
Preliminary scope of work in English
Disability sport has a slightly different position in society than sport of non-disabled athlets. The event on which I will focus my research, however, has in a way shifted the perception of para ice hockey in the Czech Republic, as the matches of the Czech national team have broken viewing statistics and rewritten world records in attendance. A "little Nagano" happened in the environment of sport of people with dissabilities.
For my thesis I would like to rely mainly on the theoretical and research findings of Alice Němcová Tejkalová, who has been researching sport of people with dissabilities in the Czech environment, Veronika Macková, who has been researching the audience's perception of disabled athletes, and Jan Děkanovský, who links the sport environment with academic research and the mythologization of sport. Among foreign researchers, I will mainly focus on the publications of P. David Howe.
The aim of this thesis will be to uncover the meanings lying 'beneath the surface' of media messages and to find out what the media image of the Czech national team was during the 2019 World Para Ice Hockey Championships in Ostrava. The focus will be mainly on mythologisation, sport heroism and the narrativisation of sport stories. The semiotic analysis should reveal typical features that were present in the media representation of the event in the selected media.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html