Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Další vzdělávání pedagogických pracovníků jako latentní prevence syndromu vyhoření
Thesis title in Czech: Další vzdělávání pedagogických pracovníků jako latentní prevence syndromu vyhoření
Thesis title in English: Further Education of Pedagogical Staff as Latent Prevention of Burnout
Key words: další vzdělávání|další vzdělávání pedagogických pracovníků|pedagog|syndrom vyhoření|rozvoj|prevence
English key words: further education|further education of pedagogical staff|pedagogue|burnout syndrome|development|prevention
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Adult Education and Personnel Management (21-KANPR)
Supervisor: doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.12.2019
Date of assignment: 12.12.2019
Date and time of defence: 03.02.2021 09:00
Date of electronic submission:06.01.2021
Date of proceeded defence: 03.02.2021
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce bude rozpracovávat problematiku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jako preventivního opatření syndromu vyhoření u pedagogů. Cílem bakalářské práce bude zjištění stavu, zda existuje souvislost mezi dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a prevencí vůči syndromu vyhoření. Teoretická východiska budou věnována spojení syndromu vyhoření s pedagogickou profesí v souladu s moderní teorií psychohygieny, jejíž autoři další vzdělávání pedagogických pracovníků považují za nástroj prevence syndromu vyhoření. Nejprve bude popsán pohled na syndrom vyhoření, tedy jeho definice, průběh, a hlavně důležitá prevence. Dále podoba dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků včetně legislativy, která se k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků vztahuje. V konečné fázi půjde o propojení těchto dvou témat. Cílem kvantitativního empirického šetření bude na základě sesbíraných dat vyhodnocení, zda další vzdělávání pedagogických pracovníků funguje jako prevence syndromu vyhoření pedagogů a zda jsou pedagogové o této skutečnosti dostatečně informováni. Sběr dat bude probíhat technikou dotazníku s vlastní konstrukcí. Výzkumný vzorek bude obsahovat přibližně 40 respondentů, kteří se účastní na dalším vzdělávání. Konkrétně se bude jednat o pedagogy ze středních škol v Libereckém kraji. Předběžná struktura práce: 1 Další vzdělávání pedagogických 1.1 Pedagogický pracovník 1.2 Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 1.3 Nabídka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2 Legislativní ukotvení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v ČR 2.1 Zákon o pedagogických pracovnících 2.2 Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 3 Syndrom vyhoření 3.1 Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků 3.1.1 Příčiny syndromu vyhoření 3.1.2 Stadia syndromu vyhoření 3.1.3 Prevence syndromu vyhoření 3.2 Další vzdělávání jako prevence syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků 4 Empirické šetření: Další vzdělávání jako prostředek prevence vůči syndromu vyhoření
References
BLÁHOVÁ, Alice. Pohled České školní inspekce na další vzdělávání pedagogů. In: WALTEROVÁ, Eliška. Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém: výstup projektu rezortního výzkumu MŠMT ČR č. LS 2007: podpora práce učitelů: sborník z celostátní konference. 2. díl. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2001, s. 166–168. ISBN 80-7290-059-5. CAIS, Jiří. Nové role pedagogických center v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. In: WALTEROVÁ, Eliška. Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém: výstup projektu rezortního výzkumu MŠMT ČR č. LS 2007: podpora práce učitelů: sborník z celostátní konference. 2. díl. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2001, s. 161–165. ISBN 80-7290-059-5. ČAPEK, Robert, Irena PŘÍKAZSKÁ a Jiří ŠMEJKAL. Učitel a syndrom vyhoření. Praha: Raabe, společně pro kvalitní vzdělávání, 2018. Škola jako (ne)bezpečné místo. ISBN 978-80-7496-392-6. KALLWASS, Angelika. Syndrom vyhoření v práci a osobním životě. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-299-7. KOHNOVÁ, Jana. Další vzdělávání učitelů a jejich profesní rozvoj. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2004. ISBN 80-7290-148-6. KOHOUTEK, Rudolf. Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4434-0. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak neztratit nadšení. Praha: Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-551-3. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat stres. Praha: Grada Avicenum, 1994. ISBN 80-7169-121-6. LAZAROVÁ, Bohumíra a kol. Cesty dalšího vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-114-6. LAZAROVÁ, Bohumíra a Alice PROKOPOVÁ. Učitelé a jejich další vzdělávání: k některým psychologickým aspektům. Pedagogika [online]. Praha, 2004, 54(3), 261–273 [cit. 2019-10-2]. ISSN 0031-3815. Dostupné z: https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=1812&lang=cs. MANJU. Burnout in teachers: Causes, consequences and intervention. Indian Journal of Health [online]. 2018, 9(3), 510–512 [cit. 2019-10-2]. ISSN 2229-5356. Dostupné z: http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=2&sid=5aa88027-2370-45f9-8032-cd5e9dcf4e68%40sessionmgr101&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNoaWImbGFuZz1jcyZzaXRlPWVkcy1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=129285069&db=asn. MASLACH, Christina. Burnout: the cost of caring / Christina Maslach; prologue by Philip G. Zimbardo. Los Altos: ISHK, 2003. ISBN 1-883536-35-9. OECD. The Professional Development of Teachers. In: OECD. Creating Effective Teaching and Learning Environments: First Results from TALIS. Paříž: OECD, 2009. ISBN 978-92-64-05605-3. POL, Milan a Bohumíra, LAZAROVÁ. Spolupráce učitelů – podmínka rozvoje školy (Řízení spolupráce, konkrétní formy a nástroje). Praha: Agentura STROM – Jana Hrubá, 1999. ISBN 80-86106-07-1. ROTHSCHILD, Babette a Mariorie L. RAND. Help hor the helper: the psychopsysiology of compassion fatique and vicarious trauma. New York: W.W. Norton, 2006. ISBN 978-0-393-70422-8. SKORYK, Yuliia. Prevention of Teachers' Professional Burnout as a Way to Improve the Quality of Higher Education. American Journal of Educational Research [online]. 2013, 1(11), 496-504 [cit. 2020-06-13]. DOI: 10.12691/education-1-11-7. ISSN 2327-6126. Dostupné z: http://article.scieducationalresearch.com/pdf/EDUCATION-1-11-7.pdf SPILKOVÁ, Vladimíra. a kol. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-081-6. ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele. Praha: Grada, 2018. Pedagogika. ISBN 978-80-271-0470-3.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html