Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Komenský ve světle života, doby, chiliasmu a prorockých nadějí
Thesis title in Czech: Komenský ve světle života, doby, chiliasmu a prorockých nadějí
Thesis title in English: Komensky in the Light of the Life, the Epoch, Chiliasm, and Prophetic Hopes
Key words: chiliasmus, Komenský, samohybný stroj, proroctví, Písmo svaté, racionalismus, všenáprava.
English key words: chiliasm, Comenius, Perpetuum mobile, prophecy, Scriptura sacra, rationalism, emendation.
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Supervisor: doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 01.07.2020
Date of assignment: 01.07.2020
Confirmed by Study dept. on: 01.07.2020
Date and time of defence: 23.09.2020 00:00
Date of electronic submission:01.07.2020
Date of proceeded defence: 23.09.2020
Reviewers: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
 
 
 
Guidelines
Disonance v projevech Komenského geniality – tvorba Pansofického programu, víra v Písmo svaté, víra v revelace soudobých vizionářů – je pouze zdánlivá. Světlina Boží přítomnosti v každém okamžiku a eschatologické očekávání jej přivádí k nutnosti revize lidského poznání a započetí programu Všenápravy. Úzká vazba mezi Komenského životním údělem, racionálními systémy a iracionální propagací soudobých proroctví je objasnitelná jeho pojetím času, které se nese v duchu chiliasmu. Víra v Písmo svaté hrála kardinální roli v jeho gnoseologického přístupu ke světu. Zájem o didaktiku, filozofii, mechaniku, muziku i teologii se prolínal celým jeho životem, coby životem posledního biskupa Jednoty bratrské a horlivého agitátora Všenápravy, kterému nešlo pouze o to svět vyložit, ale změnit jej, jak mapuje práce Komenský ve světle života, doby, chiliasmu a prorockých nadějí.
References
BARTEČEK, I. In: Asomura, Tomoko et al. Ad honorem Josef Polišenský (1915-2001). Vyd. 1. V Olomouci: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2007. 373 s. ISBN 978-80-244-1646-5.
BEČKOVÁ, M. Vliv působení Jednoty bratrské v Polsku na formování jejich společensko-politických názorů ve vztahu ke Komenskému. In: Studia Comeniana et Historica, 1977, VII, č. 16. ISBN: není uvedeno.
BENEŠ,J. Pojem harmonie u Wolfganga Ratkeho a u Jana Ámose Komenského – blízké pojmy, vzdálená východiska. In: SCHIFFEROVÁ, Věra et al. Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského. Vyd. 1. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 253 s. ISBN 978-80-7465-093-2.
Bible (Kral, ČEP)
BIČ, M. a POKORNÝ, P. Co nevíš o Bibli: úvod do studia Starého a Nového zákona. 1. vyd. Praha: Česká biblická společnost, 1997. 173 s. ISBN 80-85810-15-8.
BIERNOT, D. et al. Konec tohoto světa: milenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství a islámu. Praha: Dingir, 2012. 169 s. ISBN 978-80-86779-24-9.
BLEKASTAD, M. Comenius und Europa. In: Acta Comeniana, 1993, XXXIV, č. 10. ISSN 0232-0878.
BLEKASTAD, M. Comenius: Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komenský. Oslo: Universitetsforlaget, 1969. 892 s. ISBN neuvedeno.
CERMANOVÁ, P. Čechy na konci věků: apokalyptické myšlení a vize husitské doby. Vyd. 1. Praha: Argo, 2013. 412 s., [16] s. obr. příl. Každodenní život; sv. 59. ISBN 978-80-257-1003-6. 67 -70.
ČAPKOVÁ, D. Některé antropologické aspekty Komenského pojetí vědy. Filosofický časopis. Praha: Československá akademie věd, 1992, XL, č. 1. ISSN 0015-1831.
ČAPKOVÁ, D. Jan Amos Komenský (1592-1670): přehled života a díla. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1991. 42 s. Monografie, studie, rozbory. ISBN 80-211-0070-2.
ČERVENKA, J. K otázce evropských zdrojů Komenského První filozofie. In: Studia Comeniana et Historica, 1982, XII, č. 24. ISSN 0323-2220.
ČERVENKA, J. Ontologické základy Komenského filosofických a pedagogických názorů. In: Studia Comeniana et Historica, 1976, VI, č. 14. ISSN 0323-2220.
DELUMEAU, J. Tisíc let štěstí. Vyd. 1. Praha: Argo, 2010. 451 s. Každodenní život; sv. 44. ISBN 978-80-257-0237-6.
DILLARD, R. B. a LONGMAN, T. Úvod do Starého zákona. 2. vyd. Praha: Návrat domů, ©2011. 450 s. ISBN 978-80-7255-244-3.
DOLEŽEL,A. Přesažnost nezbytností pansofie. In: Sudia Comeniana et Historica, 2002, XXXII, č. 67-8. ISSN 0323-2220.
DOUGLAS, J. D., ed. Nový biblický slovník. Překlad Alena Koželuhová. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 1996. XVII, 1243 s. ISBN 80-85495-65-1.
ELIADE, M. Mýtus o věčném návratu: archetypy a opakování. Překlad Eva Strebingerová. Třetí vydání. Praha: OIKOYMENH, 2019. 131 stran. Knihovna novověké tradice a současnosti; svazek 1. ISBN 978-80-7298-353-7.
FLOSS, P. Idea míru ve struktuře Komenského. In: Studia Comemeniana et historica, 1979, VIII, č. 19. ISSN 0323-2220.
FLOSS, P. Zamyšlení nad knihou Gertrud Britschgi. In: Studia Comemeniana et Historica, 1971, I, č. 2. ISSN 0323-2220.
FLOSS, P. a MILATOVÁ, M., ed. Meditace na rozhraní epoch. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 437 s., viii s. obr. příl. ISBN 978-80-7325-286-1.
FLOSS, P. Jan Amos Komenský: od divadla věcí k dramatu člověka. 1. vyd. Ostrava: Profil, 1970. 168, [2] s., [32] s. fot. příl. ISBN neuvedeno.
FLOSS, P. Proměny vědění. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1987. 380 s. ABC marxismu-leninismu. Prameny; sv. 61. ISBN neuvedeno.
FLOSS, P. Úvod do dějin středověkého myšlení. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 1994. 153 s. ISBN 80-7067-353-2.
FOUCAULT, M. Archeologie vědění. V Praze: Herrmann & synové, 2002. 318 s. ISBN 80-239-0124-9.
FOUCAULT, M. Dějiny šílenství v době osvícenství: hledání historických kořenů pojmu duševní choroby. Překlad Věra Dvořáková. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1994. 209 s. Edice 21; sv. 3. ISBN 80-7106-085-2.
FOUILLOUX, D. et al. Slovník biblické kultury: [pomocná kniha pro výuku společenskovědních a estetickovýchovných předmětů ve SŠ a gymnáziích]. 1. vyd. Praha: EWA, 1992. 320 s., xii s. barev. fot. ISBN 80-900175-7-6.
FUNDA, O, A. Nedělitelnost Komenského jako pedagoga a teologa. In: Filosofický časopis. Praha: Československá akademie věd, 1992, XL, č. 1. ISSN 0015-1831.
HEJDÁNEK, L. Člověk a věda. In: Křesťanská revue, 1950, XVII, č. 1. ISSN neuvedeno.
HELLER, J. Výkladový slovník biblických jmen. Vyd. 1. Praha: Advent-Orion, 2003. 630 s. ISBN 80-7021-725-1.
HEŘMÁNEK, P. Jan Amos Komenský a Kristina Poniatowská: učenec a vizionářka v době třicetileté války. Vydání první. Praha: NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 215 stran. Knižnice Dějin a současnosti; 58. svazek. ISBN 978-80-7422-287-0.
HOBLÍK,J. Dějinná perspektiva a řeči hebrejských proroků a literatury s ní spřízněné. In: Angelus Pacis, Sborník prací k poctě Noemi Rejrtové. Historický ústav: Praha, 2008. S. 89.
HOLZBACHOVÁ, I. Filozofické a metodologické problémy vědy. Vyd. 2. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2000, ©1996. 135 s. ISBN 80-210-2394-5.
HRABÁK, J., ed. a MUKAŘOVSKÝ, J., ed. Dějiny české literatury. [Díl] 1, Starší česká literatura. 1. vyd. Praha: ČSAV, 1959. 531, [1] s. Práce ČSAV. ISBN neuvedeno.
HROCH, J., KONEČNÁ, M. a HLOUCH, L. Proměny hermeneutického myšlení. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 419 s. ISBN 978-80-7325-231-1.
HROCH, J. Filosofická hermeneutika v dějinách a současnosti. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1997. 204 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica; č. 313. Rubikon; sv. 3. ISBN 80-210-
http://komeniologie.flu.cas.cz/cz/o-nas/z-historie-oddeleni,http://komeniologie.flu.cas.cz/cz/acta-comeniana/bibliografie-clanku
https://archiv.janpatocka.cz/items/show/407
https://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/rannislovo/_zprava/383492 (Jiří Beneš: Oznámení příchodu dne soudu)
https://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/rannislovo/_zprava/792868 (Martin Prudký: Do jaké situace hovoří prorok Amos)
HÝBL, F. Mikuláš Drábík a střední Morava. In: Studia Comeniana et Historica, 1977, IIV, č. 17. ISSN 0323-2220.
CHLEBOUN, P. Angelus pacis Jana Amose Komenského. In: Historický obzor. 2004, roč. 15, čís. 3/4, s. 66–71.
JIROUŠEK, B. a kol. Proměny diskursu české marxistické historiografie: (kapitoly z historiografie 20. století). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Historický ústav ve spolupráci s NTP Pelhřimov, 2008. 457 s. Historia culturae; 15. Studia; 10. ISBN 978-80-7394-114.
KALIVODA, R. K otázkám myšlenkového modelu tzv. první a druhé reformace. In: Říčan, R. Bratrský sborník. Ústřední církevní nakladatelství, Praha 1967. ISBN neuvedeno.
KALIVODA, R. K povaze praxeologického myšlení J. A. Komenského. In: Studia Comeniana et Historica, 1985, XV, č. 29. ISSN 0323-2220.
KOMENSKÝ, J. A. Anděl míru. In: KOMENSKÝ, Jan Amos. Cesta světla: [výbor z díla Komenského s uvedením spisů Cesta světla, Anděl míru, Štěstí národa, Věječka moudrosti]. Blansko: ALMI, 2014. 295 s. ISBN 978-80-87494-13-4.
KOMENSKÝ, J. A. O umění samovolného pohybu. Studia Comeniana et Historica, 1977, VII, č. 16. ISSN 0323-2220.
KOMENSKÝ, Jan Amos a BENEŠ, Jiří, ed. Clamores Eliae = Křiky Eliášovy: (Výbor). Překlad Jiří Beneš. Praha: Primus, 1992. 53 s. ISBN 80-901091-6-0.
KOMENSKÝ, J. A. a KUMPERA, J., ed. Komenského vlastní životopis: autobiografie Komenského pro období 1628-1658: zachycená ve spisu Pokračování v bratrském napomínání S. Maresia o mírnění horlivosti láskou. Překlad Jan Kumpera a Josef Hendrich. Petrovice: ProfiSales, s.r.o., [2017], ©2017. 130 stran. ISBN 978-80-87494-26-4.
KOMENSKÝ, J. A. a KVAČALA, J., ed. Korrespondence Jana Amosa Komenského: listy Komenského a vrstevníků jeho: nová sbírka. V Praze: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1898. xlviii stran, strany 193-373. Spisy Jana Amosa Komenského; číslo 1.
KOMENSKÝ, J. A. Clamores Eliae In: Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia. 23. Vyd. 1. Praha: Academia, 1992. 529 s., [28] s. obr. příl. ISBN 80-200-0103-4.
KOMENSKÝ, J. A. a NOVÝ, L., ed. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii opera omnia. Sv. 12. Vyd. 1. Praha: Academia, 1978. 409, [48] s. obr. příl.
KOMENSKÝ, J. A. a SVOBODA, L., ed. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia. Sv. 18. 1. vyd. Praha: Academia, 1974. 383 s., [2] s. obr. příl.
KOMENSKÝ, J. A. In: Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Sv. 6, Spisy historické a politické. 1. vyd. Praha: SPN, 1972. 543, [2] s. Komenský, Jan Amos: Vybrané spisy.[1]
KOMENSKÝ, J. A. Obecná porada o nápravě věcí lidských. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1992. Sv 1, 2, 3. (563, 500, 594 s.). ISBN 80-205-0225-4.
KOMENSKÝ, J. A.. Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Svazek 5, Výbor ze spisů o filosofii a přírodě. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 503 s., [4] s. obr. příl.
KOPECKÝ, J. KYRÁŠEK, J., SPĚVÁČEK, V. Kapitoly z dějin pedagogiky. Praha: SPN, 1969, s. 56-68. ISBN neuvedeno.
KUČERA, Z. Komenský teolog. In: Studia Comeniana et Historica, 1992, XXII, č. 46/47. ISSN 0323-2220.
KUMPERA, J. Komenkého vlastní životopis. Helbich, Brno 2017. ISBN 978-80-87494-26-4.
KUMPERA, J. Worthy man Comenius. „Král anglického parlamentu“ John Pym a Komenského pozvání do Anglie. In KŮRKA, P. B., ed., PÁNEK, J., ed. a POLÍVKA, M., ed. Angelus Pacis: sborník prací k poctě Noemi Rejchrtové = collectedessays in honourofProfessor Noemi Rejchrtová written by her friends and disciples = Festschrift für Frau Professor Dr. Noemi Rejchrtová gewidmet vomKreisihrerFreundeundSchüller. Praha: Historický ústav, 2008. 457 s. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada C, Miscellanea; sv. 20. ISBN 978-80-7286-125-5.
KUMPERA, J. Jan Amos Komenský: poutník na rozhraní věků. Vyd. 1. Ostrava: Amosium servis, 1992. 372 s., [40] s. obr. příl. ISBN 80-85498-03-0.
KŮRKA, P. B., ed., PÁNEK, J., ed. a POLÍVKA, M., ed. Angelus Pacis: sborník prací k poctě Noemi Rejchrtové = collected essays in honour of Professor Noemi Rejchrtová written by her friends and disciples = Festschrift für Frau Professor Dr. Noemi Rejchrtová gewidmet vom Kreis ihrer Freunde und Schüller. Praha: Historický ústav, 2008. 457 s. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada C, Miscellanea; sv. 20. ISBN 978-80-7286-125-5.
KVAČALA, J. J. A. Comenius. Berlin: Reuther&Reichard, 1914. X, 192 s. Die grossen Erzieher. IhreFersänlichkeit und ihre Systeme; Bd. VI.
KVAČALA, J. Komenský: Jeho osobnosť a jeho sústavavedypedagogickej. Druhé, opravené a doplnenévydanie. V Turčianskom Sv. Martine: Matica Slovenská, 1921.
LAMBERT, M. Středověká hereze. Překlad Tomáš Vítek. Vyd. 1. Praha: Argo, 2000. 598 s. Historické myšlení; sv. 12. ISBN 80-7203-291-7.
LE GOFF, J. a SCHMITT, J.-C. Encyklopedie středověku. Překlad Lada Bosáková. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2002. 935 s. ISBN 80-7021-545-3.
LOHSE, B. a ŠTEFAN, J., ed. Epochy dějin dogmatu. Druhé vydání. Jihlava: Mlýn, 2010. 246 stran. ISBN 978-80-86498-37-9.
MIŠKOVSKÁ-KOZÁKOVÁ, V., T. Autobiografické prvky v kodexu Clamores Eliae. In: Studia Comeniana et Historica, 1976, VI, č. 14. ISSN 0323-2220.
MOLNÁR, A. a ŘÍČAN, R. Dvanáct století církevních dějin. 3. vyd. Praha: Kalich, 2008. 415 s. Studijní texty; sv. 3. ISBN 978-80-7017-064-9.
MOLNÁR, A. O Komenského výměru teologie. Křesťanská revue, 1984, LI, č. 10. Praha: Oikumené - Akademická YMCA, 1927- . ISSN 0023-4613.
MOLNÁR,Amadeo. Poznámky o Komenského teologii. In: Křesťanská revue, 1994, LX, č. 2. Praha: Oikumené - Akademická YMCA, 1927- . ISSN 0023-4613.
MOLNÁR, A. Českobratrská výchova před Komenským. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1956. 309 stran. Edice pedagogických pramenů; svazek 1. ISBN neuvedeno.
MOLNÁR, A. Na rozhraní věků: cesty reformace. 2. vyd., V Kalichu 1. Praha: Kalich, 2007. 414 s. ISBN 978-80-7017-076-2.
MOLNÁROVÁ, M. Problém teologie, filozofie a pedagogiky u Komenského (2). Theologická revue. 1994, III, č. 5. ISSN 1211-7617.
NEVAL, D. Die Macht Gottes zum Heil: dasBibelverständnis von Johann Amos Comenius in einerZeit der Krise und des Umbruchs. Zürich: TVZ, TheologischerVerlag, ©2006. xxxii, 604 s. Zürcher Beiträge zur Reformationsgeschichte; Bd. 23. ISBN 3-290-17361-5.
NOVÁK, J. V. a HENDRICH, J. Jan Amos Komenský: jeho život a spisy. V Praze: Dědictví Komenského, 1932. 8, 722 s. Spisy Dědictví Komenského; Čís. 214. Časové otázky a rozpravy pedagogické; Sv. XXVII. ISBN neuvedeno.
NOVÁK, J.V. a NOVÁK, A. Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až do politického osvobození. 3. přeprac. a rozš. vyd. Olomouc: R. Prombergr, 1922. 832 s. Sborník příruček; Sv. 13. ISBN neuvedeno.
NOVÁK, J. V. Jan Amos Komenský, pracovník o budoucí dobro člověčenstva. Praha: Topič, 1920. 99 s. Duch a svět; Sv. 55. ISBN neuvedeno.
NOVÁKOVÁ, J. Čtvrt století nad Komenským. 1. vyd. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1990. 251 s. Studijní texty Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze. ISBN 80-7017-084-0.
NOVÁKOVÁ, J. Drábík a Komenského Clamores Eliae. In: Studia Comeniana et Historica, 1977, VII, č. 17. ISSN 0323-2220.
NOVÁKOVÁ, J. Sociálně-politické náyorz a tužbz Komenského v Clamores Eliae (1665-1670). In: Studia Comeniana et Historica, 1977, VII, č. 16. ISSN 0323-2220.
OEMING, M. Úvod do biblické hermeneutiky: cesty k pochopení textu. Překlad Filip Čapek. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2001. 261 s. Studium; sv. 7. ISBN 80-7021-518-6.
PALOUŠ, R. Komenského Boží svět. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 142 s. ISBN 80-04-25615-5.
PÁNEK, J. Politické labyrinty Jana Amose Komenského. In: Filosofický časopis. Praha: Československá akademie věd, 1992, XL, č. 1. ISSN 0015-1831.
PATOČKA, Jan. Komenský a hlavní filozofické myšlenky 17. století. In: Vesmír. 1956, XXXV, č. 10. ISSN neuvedeno.
PATOČKA, J. a SCHIFFEROVÁ, V., ed. Komeniologické studie: soubor textů o J. A. Komenském. 1. sv. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997-2003. Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 9-11. ISBN 80-86005-52-6.
PATOČKA, J. a SCHIFFEROVÁ, V., ed. Komeniologické studie: soubor textů o J. A. Komenském. 2. sv. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997-2003. Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 9-11. ISBN 80-86005-52-6. 414 – 450.
PATOČKA, J. a SCHIFFEROVÁ, V., ed. Komeniologické studie: soubor textů o J. A. Komenském. 3. sv. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997-2003. Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 9-11. ISBN 80-86005-52-6. 414 – 450.
PETRŮ, E. Filozofie a filozofové v Labyrintu J. A. Komenského. In: Studia Comeniana et Historica. 15, 1985, č. 29. ISSN 0323-2220.
POKORNÝ, P. et al. Hermeneutika jako teorie porozumění: od základních otázek jazyka k výkladu bible. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2006. 508 s. Teologie. ISBN 80-7021-779-0.
POLIŠENSKÝ, J. Současný stav bádání o Komenském a společnosti jeho doby. In: Studia Comeniana et Historica. 1976, VI, č. 14. ISSN 0323-2220.
POLIŠENSKÝ,J. Komenský, muž labyrintů a naděje. Vyd. 1. Praha: Academia, 1996. ISBN 80-200-0580-3.
PRÁZNÝ, A. Radim Palouš – komeniolog ve světověku. In. SCHIFFEROVÁ, Věra et al. Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského. Vyd. 1. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 253 s. ISBN 978-80-7465-093-2.
PROPP, V. J. Morfologie pohádky. Praha: Ústav pro českou literaturu ČSAV, 1970. 203 s. Literárněvědné práce; sv. 8. ISBN neuvedeno.
RYKEN, L., ed., WILHOIT, J., ed. a LONGMAN, T., ed. Dictionaryofbiblicalimagery. DownersGrowe, Ill.: InterVarsityPress, ©1998. XXI, 1058 s. ISBN 0-8308-1451-5.
ŘÍČAN, R. a MOLNÁR, A. Dějiny Jednoty bratrské. Vydání první. Praha: Kalich, 1957. ISBN neuvedeno.
ŘÍČAN, R. a MOLNÁR, A. Dvanáct století církevních dějin. 3. vyd. Praha: Kalich, 2008. 415 s. Studijní texty; sv. 3. ISBN 978-80-7017-064-9.
ŘÍČAN, R., ed., FLEGL, M., ed. a MOLNÁR, Amedeo, ed. Bratrský sborník: Soubor prací přednesených při symposiu konaném 26. a 27. září 1967 k 500. výročí ustavení Jednoty bratrské. 1. vyd. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1967.
SCHALLER, K. Komenského Clamores Eliae jako poučný politicko-pedagogický text. In: Studia Comeniana et Historica, 1977, VII, 16, s. 64. ISSN 0323-2220.
SCHALLER, K. Několik poznámek k problematice revelací u Komenského. In: Studia Comeniana et Historica, 1977, VII, č. 17. S. 172. ISSN 0323-2220.
SCHALLER, K. Robert Kalivodas Beitrag zur Comeniusforschung. In: Studia Comeniana et Historica, 1992, XX, č. 48. ISSN 0323-2220.
SCHATZ, K. Všeobecné koncily: ohniska církevních dějin. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2014. 338 s. ISBN 978-80-7325-345-5.
SCHIFFEROVÁ,V. Idea harmonie. In: Schifferová, V., Prázný, A., Šolcová, K., et al. Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského. Mervart, Pardubice 2014. ISBN 978-80-7465-093-2.
SOUSEDÍK, S. Einiege Züge der Philosophie des J. A. Comenius und deren bisherunberücksichtigten Quellen. In: Acta Comeniana. XXVIII, 4/1, Praha 1979. ISSN 0232-0878.
SOUSEDÍK, S. Komenský und die Philosophie in den Böhmischen Ländern im 17. Jahrhundert. In: Acta Comeniana 6, Academia, Praha 1985. ISSN 0232-0878.
SOUSEDÍK, S. Místo Komenského „Obecné porady“ v dějinách novověkých utopií. In: Filosofický časopis. Praha: Československá akademie věd, 1992, XL, č. 1. ISSN 0015-1831.
SOUSEDÍK, S. Valerián Magni, jeho život a vztahy k J.A. Komenskému. In: Studia Comeniana et Historica, 1979, IX, 21. ISSN 0323-2220.
SOUSEDÍK, S. Valerián Magni: 1586-1661: kapitola z kulturních dějin Čech 17. století. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1983.
STEWART, R. J. Proroctví: základní kniha o proroctví, věštění a předvídání. Překlad Martin Konvička. Olomouc: Votobia, 1997. 149 s. ISBN 80-7198-189-3.
ŠKARKA, A. a SKALSKÝ, J. Jan Amos Komenský v Bílé Třemešné. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Východočes. nakl., 1963. ISBN neuvedeno.
TRESMONTANT, C. Základní pojmy křesťanské metafyziky. Překlad Josef Mlejnek. Praha: Aula, 1994. 161 s. ISBN 80-901626-2-2.
TVRDÝ, J. Průvodce dějinami evropské filosofie. Brno: Vydavatelský odbor Ústředního spolku jednot učitelských, 1932. 495 stran. ISBN neuvedeno.
URBÁNEK, V. K otázce zájmu o Komenského a jeho dílo v Čechách v 17. a 18. století. In: Filosofický časopis. Praha: Československá akademie věd, 1992, XL, č. 1. ISSN 0015-1831.
VÁLKA, J. Komenského pojetí politiky a pokus o překonání machiavelismu. In: Studia Comeniana et Historica, 1977, VII, č. 17. S. 108. ISSN 0323-2220.
VÁLKA, J. Problém výkladu revelací v Komenského životě a díle. In: Studia Comeniana et Historica, 1977, VII, č. 17. ISSN 0323-2220.
VESELÝ, Z., ed. Dějiny českého státu v dokumentech. 3., aktualiz. vyd., V Professional Publishing 1. [Praha]: Professional Publishing, 2012. 882 s., xvi s. obr. příl. ISBN 978-80-7431-064-5.
VOJTÍŠEK, Z. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 462 s. ISBN 80-7178-798-1.
YOUNG, S., ed. Encyclopediaofwomen and world religion. New York: Macmillan, 1999. 2 sv. ISBN 0-02-864859-5.
Zichron David Jisra'el: sidur: le-chol, le-šabat u-le-jamimtovimimtargumčechi: nosachaškenaz = sidur: modlitební kniha pro všední dny, šabat a svátky s paralelním českým překladem a komentářem: nosachaškenaz. Překlad Jiří Blažek. Praha: Jiří Blažek, 2016 (5776). 753 stran. ISBN 978-80-906510-0-5.
ZOUHAR, J. Dějiny českého filozofického myšlení do roku 1968: stručný přehled. Vyd. 1. [Brno]: Academicus, 2008. 155 s. ISBN 978-80-87192-02-3.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html