Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Aktivismus v lifestylových magazínech na příkladu Vogue CS
Thesis title in Czech: Aktivismus v lifestylových magazínech na příkladu Vogue CS
Thesis title in English: Activism in lifestyle magazines on the example of Vogue CS
Key words: aktivismus, analýza, časopis pro ženy, historie, komparace, móda, módní magazín, případová studie, rozhovor, tištěná média, Vogue, Vogue CS
English key words: activism, analysis, case study, comparison, fashion, history, interview, lifestyle magazine, print media, Vogue, Vogue CS, women's magazine
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Journalism (23-KZ)
Supervisor: Mgr. František Géla
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 06.10.2020
Date of assignment: 06.10.2020
Date and time of defence: 14.06.2021 08:00
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H011, Hollar - místn. č. 011
Date of electronic submission:04.05.2021
Date of proceeded defence: 14.06.2021
Reviewers: PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
 
 
 
Advisors: doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.
URKUND check:
Preliminary scope of work
Bakalářská práce s názvem Aktivismus v lifestylových magazínech na příkladu Vogue CS se zabývá primárně československou verzí světového magazínu Vogue a kauzou, jež vznikla v reakci na „aktivistické“ zářijové vydání 2020. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první jmenované je kladen důraz především na definici aktivismu a magazínů pro ženy, stručnou historii módních a ženských časopisů ve světě i na našem území a v neposlední řadě popsání současného mediálního trhu, co se tohoto typu periodika týče. Teoretická část se také zabývá historií magazínu Vogue a jeho příchodem na Český a Slovenský trh. Nakonec v ní je popsáno první vydání Vogue CS roku 2018 a odezvy, jež vyvolalo v médiích. Hlavním předmětem zkoumání v praktické části je mediální kauza, která vznikla v důsledku reakcí na zářijovou obálku Vogue CS v roce 2020. Toto číslo se stalo v československém prostředí velmi kontroverzním a v práci je popsána jak celá problematika, tak reakce veřejnosti, médií a vyjádření obou názorových stran. Tedy kritiků i tvůrců čísla. Nechybí zde ani obsahová analýza konkrétního čísla a komparace se zářijovým vydáním 2020 amerického Vogue, jelikož všechny mutace měly stejné tematické zadání – „Hope“. Cílem práce je uvést celou problematiku do kontextu, jednotlivé názorové strany podložit rozhovory a jejich analýzou, a poté porovnat československé vydání 09/2020 s americkým. V práci je využita metodika obsahové analýzy, komparace a rozhovorů s protistranami. Jedná se o případovou studii.
Preliminary scope of work in English
The bachelor's thesis entitled Activism in lifestyle magazines on the example of Vogue CS deals primarily with the Czechoslovak version of the world magazine Vogue and the case, which arose in response to the "activistic" September issue of 2020. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The first emphasis is placed mainly on the definition of activism and women's magazines, their brief history in the world and our territory, and a description of the current media market in terms of this type of periodic. The theoretical part also deals specifically with Vogue magazine, its history, and its arrival on the Czechoslovak market. Among other it describes the first issue of Vogue CS and the responses it has elicited in the media. The main subject of the research published in practical part is the media case, which arose as a result of the reaction to the September cover of Vogue CS in 2020. This issue has become very controversial in the Czechoslovak environment. This bachelor's thesis describes the whole case, the response in the media, and the statements of both parties. Therefore, critics and also creators of the issue. Part of the thesis is also a content analysis of the specific issue and a comparison with the September 2020 issue of American Vogue, as all mutations contain the same thematic task - "Hope." The aim of the work is to put the whole September issue into context, analyze the problematics of the "activistic" Vogue issue, and compare the Czechoslovak edition 09/2020 with the American one. The work uses the methodology of content analysis, comparison, and interviews with counterparties. It is a case study.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html