Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Slovní zásoba v písních zpěváka Tomáše Kluse
Thesis title in Czech: Slovní zásoba v písních zpěváka Tomáše Kluse
Thesis title in English: Lexicology of Tomáš Klus's songs
Key words: Tomáš Klus, texty písní, frazém, proprium, metafora, slovní hříčka
English key words: Tomáš Klus, lyrics, phrasal idiom, proper noun, metaphore, pun
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Supervisor: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 25.09.2020
Date of assignment: 30.09.2020
Date and time of defence: 20.05.2021 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R216, 216, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:18.04.2021
Date of proceeded defence: 20.05.2021
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Studentka provede rešerši odborné literatury. Na jejím základě stanoví cíle a metodologii práce. Dále provede lexikální analýzu korpusu textů písní Tomáše Kluse a získané výsledky bude interpretovat. Práci bude průběžně konzultovat s vedoucí práce a postupovat podle dohodnutého časového plánu. Nedílnou součástí práce je formální a jazyková korektnost. Všechna zpracovávaná literatura bude odpovídajícím způsobem citována v textu a uvedena v soupisu zdrojů. Nepřiznané citace, parafráze a inspirační zdroje jsou důvodem přepracování práce.
References
Filipec, J. - Čermák, F.: Česká lexikologie. Praha: Academia, 1985.
Čermák, F.: Lexikon a sémantika. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 2010.
Hauser, P.: Nauka o slovní zásobě. Praha: SPN, 1982.
Lakoff, G. - Johnson, M.: Metafory, kterými žijeme. Brno: Host, 2002.
Mlacek, J.: Slovenská frazeológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977.
Nový encyklopedický slovník češtiny. https://www.czechency.org/
Zoubek, M.: Specifika slovní zásoby českých folkových písní. Bakalářská práce. Obhájena na PedF UK, 2014.
Žalmanová, P.: Specifika slovní zásoby v českých rockových písních. Bakalářská práce. Obhájena na PedF UK, 2018.
Preliminary scope of work
Tato bakalářská práce se zabývá lexikální analýzou textů Tomáše Kluse. Zaměřuje se na lexikální jevy, které se v písních objevují nejčastěji. Těmi jsou frazeologie, rysy nespisovnosti, expresiva, metafory a polysémie.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html