Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Hodnotící škála techniky plaveckého způsobu prsa
Thesis title in Czech: Hodnotící škála techniky plaveckého způsobu prsa
Thesis title in English: Evaluation scale of breaststroke swimming technique
Key words: plavání, plavecký způsob prsa, hodnotící škála,
English key words: swimming, breaststroke, evaluation scale,
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Supervisor: PaedDr. Irena Svobodová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.09.2020
Date of assignment: 23.09.2020
Date and time of defence: 24.05.2021 11:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Date of electronic submission:04.04.2021
Date of proceeded defence: 24.05.2021
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Opponents: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Studium odborné literatury k dané problematice
2. Formulace pracovní hypotézy
3. Zpracování teoretické části práce
4. Realizace výzkumné části práce a sběr dat
5. Příprava výsledkové části práce - vyhodnocení získaných dat
6. Pracovní verze BP
References
Bělková, T. Didaktika plavecké výuky. Praha: Karolinum, 1994
Čechovská, I. Plavání dětí s rodiči. Praha : Grada Publishing, 2007
Čechovská, I. - Miler, T. Plavání. Praha : Grada Publishing, 2008
Hoch, M. Plavání – teorie a didaktika . Praha : SNP, 1993
Hoch, M. Učte děti plavat. Praha: Olympia, 1991
Resch,J., Kutner,E. Jak se neutopit. (Učíme se hrou a vesele). Olomouc: Hanex,1995.
Čechovská,I.,Hochová, J. Plavecká výuka předškolních dětí. Metodický dopis ČÚV ČSTV. Praha : Sportpropag, 1989.
Hendl,J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha : Karolinum, 1999. 273 s.
Lewin,G. Slabikář malého plavce. Praha : Olympia, 1980.
Pokorná,J. Plavecké začátky. Těl. Vých. Sport Mlád., 2007, 73, 5, s. 19-22
Preliminary scope of work
Cílem práce je na základě literární rešerše a praktických zkušeností upřesnit modelovou techniku odpovídající studentum třetího ročníku oborového studia TV na PEDF UK. Dalším cílem je vytvořit vhodná hodnotící kritéria pro posouzení individuální techniky plaveckého způsobu prsa. Realizovat posouzení techniky plaveckého způsobu na vybraném vzorku populace.
Preliminary scope of work in English
The aim of the work is based on the literature search and practical experience to specify the model technique corresponding to students of thirth yeah field study of sport on PEDF UK. Another goal is to create suitable evaluation criteria for the assessment of individual breaststroke swimming techniques. Carry out an assessment of the swimming technique on a selected sample of the population.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html