Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Bariéry autoevaluace u učitelů základních a středních škol
Thesis title in Czech: Bariéry autoevaluace u učitelů základních a středních škol
Thesis title in English: Barriers to self-evaluation of primary and secondary school teachers
Key words: autoevaluace, sebereflexe, rozvoj pedagogických pracovníků, učitel, překážky autoevaluace, ohniskové skupiny
English key words: self-evaluation, self-reflection, teacher, self-evaluation obstacles, focus groups
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Supervisor: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.09.2020
Date of assignment: 07.09.2020
Date and time of defence: 18.05.2021 08:00
Venue of defence: Myslíkova 7, Praha 1, M103, multimediální učebna
Date of electronic submission:15.04.2021
Date of proceeded defence: 18.05.2021
Reviewers: PhDr. Roman Liška, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce bude zpracována v souladu s aktuálně platným zněním Opatření děkana č. 37/2017 „O podrobnostech pro závěrečné práce“.
References
DVOŘÁK, Dominik, Karel STARÝ a Petr URBÁNEK. 2015. Škola v globální době: proměny pěti českých základních škol. Praha: Karolinum (nakladatelství), ISBN 978-80-246-2977-3.
DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. 2009. Učitel: příprava na profesi. Praha: Grada, Pedagogika. ISBN 978-80-247-2863-6.
HENDL, Jan. 2016. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, ISBN isbn:978-80-262-0982-9.
MORGAN, David L. 2001. Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Brno: Sdružení SCAN, ISBN 80-85834-77-4.
STARÝ, Karel. 2013. Autoevaluace školy, Národní ústav pro vzdělávání. Národní ústav pro vzdělávání [online]. Copyright © [cit. 11.05.2020]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/file/256
ŠVEC, Vlastimil. 2002. Cesty k učitelské profesi: utváření a rozvíjení pedagogických schopností. Brno: Paido, Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-035-2.
TOMKOVÁ, Anna. 2012. Rámec profesních kvalit učitele: hodnoticí a sebehodnotící arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, Evaluační nástroje. ISBN 978-80-87063-64-4.
TRUNDA, Jiří. 2012. Profesní portfolio učitele: soubor metod k hodnocení a sebehodnocení. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, Evaluační nástroje. ISBN 978-80-87063-62-0.
VAŠUTOVÁ, Jaroslava. 2004. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido, Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-082-4.
Preliminary scope of work
Diplomová práce se zabývá překážkami autoevaluace učitelů základních a středních škol. Záměrem diplomové práce je zjistit, zda existují subjektivně vnímané překážky, které brání učitelům základních a středních škol v procesu autoevaluace jejich pracovního výkonu. Dále tyto překážky popsat, zjistit, kde je jejich příčina a navrhnout opatření, jak tyto překážky odstranit. Teoretická část bude zpracována na základě studia odborné literatury a dalších dostupných zdrojů. Seznamuje se základními pojmy dané problematiky, popisuje profesi učitele a způsob ukotvení autoevaluace v legislativě. Z hlediska potřeby podrobného vhledu do problematiky je zvolen kvalitativně orientovaný výzkum a metoda ohniskové skupiny.

Cíl práce: Cílem práce je popsat, identifikovat a analyzovat subjektivně vnímané překážky v procesu autoevaluace učitelů základních a středních škol.
Metody výzkumu: Empirická část diplomové práce bude realizován kvalitativním přístupem metodou ohniskových skupin.
Návrh osnovy:
• Profese učitele
• Ukotvení autoevaluace v legislativě
• Autoevaluace a sebereflexe – teoretické vymezení pojmů
• Význam autoevaluace v pedagogické profesi
• Metody, nástroje a techniky autoevaluace
• Překážky autoevaluace
• Předpoklady efektivní evaluace
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html