Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Politický marketing hnutí ANO a strany TOP 09 ve volbách do Poslanecké sněmovny 2017, politický marketing hnutí ANO a koalice strany TOP 09 a hnutí STAN ve volbách do Evropského parlamentu 2019: komparativní studie
Thesis title in Czech: Politický marketing hnutí ANO a strany TOP 09 ve volbách do Poslanecké sněmovny 2017, politický marketing hnutí ANO a koalice strany TOP 09 a hnutí STAN ve volbách do Evropského parlamentu 2019: komparativní studie
Thesis title in English: The political marketing of ANO and TOP 09 in the Elections to the Chamber of Deputies of the Czech Republic in 2017, the political marketing of ANO and the coalition of TOP 09 and STAN to the European Parliament elections in 2019: the comparative study
Key words: politický marketing, volby do Poslanecké sněmovny České republiky 2017, volby do Evropského parlamentu 2019, kampaň, ANO, TOP 09, koalice TOP 09 a STAN
English key words: political marketing, elections to the Chamber of Deputies of the Czech Republic 2017, elections to the European Parliament Elections 2019, campaign, movement ANO, political party TOP 09, the coalition of TOP 09 and STAN
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Political Science (23-KP)
Supervisor: PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.07.2020
Date of assignment: 03.07.2020
Date and time of defence: 26.01.2022 08:00
Venue of defence: Pekařská 16, JPEK312, 312, Malá učebna, 3.patro
Date of electronic submission:04.01.2022
Date of proceeded defence: 26.01.2022
Reviewers: Mgr. Lukáš Hájek, M.A., Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
Guidelines
Politickému marketingu se ve svých dílech věnuje celá řada zahraničních, ale také českých autorů. Ze zahraničních teoretiků se jmenovitě jedná například o Jennifer Lees-Marshment, Philipa Kotlera a Kevina Lane Kellera či Andrzeje Jablońského. Z českých autorů se politickému marketingu věnují Roman Chytilek, Otto Eibl, Anna Matušková (publikace Teorie a metody politického marketingu), Eva Lebedová (publikace Od lokálních mítinků k politickému marketingu: teorie a vývoj politické komunikace a volebních kampaní či Voliči, strany a negativní kampaň: politická komunikace v České republice), dále také Pavel Šaradín (publikace Politické kampaně, volby a politický marketing) či Bohumír Štědroň (publikace Politika a politický marketing). Z pohledu metodologie se bude jednat o komparativní případovou studii, jelikož budu analyzovat dva, resp. tři subjekty, konkrétně tedy hnutí ANO a stranu TOP 09 v případě parlamentních voleb 2017 a hnutí ANO s koalicí stran TOP 09 a STAN v případě evropských voleb 2019. Práce bude rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce představím teoretické vymezení politického marketingu, v praktické části bych ráda stručně představila analyzované strany, jádrem však bude analýza předvolebních kampaní vybraných stran a jejich následný rozbor, ke kterému bude použita již zmíněná komparativní metodika. V analytické části budou rozebrány jednotlivé aspekty politických kampaní, bude také poukázáno na odlišnost financování kampaní, především z toho důvodu, že hnutí ANO, které je vedené Andrejem Babišem, disponuje ve srovnání s dalšími zmíněnými stranami vyššími částkami, které se využívají jednak pro kampaně, ale také pro běžný provoz hnutí. Dalším důvodem odlišnosti financování kampaní je také rozdíl mezi parlamentními a evropskými volbami. Více peněz za získané hlasy a mandáty získávají politické strany ve volbách do Poslanecké sněmovny. Tudíž strany mohou investovat méně peněz do předvolební kampaně evropských voleb, jelikož i následně méně peněz získávají. Co se týče personální části komparace, chtěla bych poukázat na výběr lídrů kampaní, ale i dalších kandidátů, následně budu analyzovat volební spoty a zmíním ale také komunikaci na sociálních sítích. K této analýze bych ráda přidala také komparaci volebních programů stran.

Předpokládaná struktura práce:
Úvod
1. Teoretické vymezení politického marketingu
2. Politický marketing před parlamentními volbami 2017
2.1. Hnutí ANO
2.2. Strana TOP 09
3. Politický marketing před evropskými volbami 2019
3.1. Hnutí ANO
3.2. Koalice TOP 09 a STAN
4. Komparace politicko-marketingových metod a forem v obou předvolebních kampaní
4.1. Komparace financování kampaní
Závěr
References
BRADOVÁ, Eva. Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. V Olomouci: Periplum, 2008. Studie a analýzy (Periplum). ISBN 80-86624-44-0.

EIBL, Otto a Miloš GREGOR. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-476-6.

FTOREK, Jozef. Public relations a politika: kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3376-0.

CHARVÁT, Jakub. Evropské volby v proměnách času: politika volebních reforem EU. Praha: Togga, 2018. ISBN 978-80-7476-152-2.

CHYTILEK, Roman, Otto EIBL a Anna MATUŠKOVÁ. Teorie a metody politického marketingu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. ISBN 978-80-7325-281-6.

JABŁOŃSKI, Andrzej. Politický marketing: úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal, 2006. Studium (Barrister & Principal). ISBN 80-7364-011-2.

JIRÁK, Jan. Politická komunikace a média. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0182-6.

KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1359-5.

KŘEČEK, Jan. Politická komunikace: od res publica po public relations. Praha: Grada, 2013. Politologie (Grada). ISBN 978-80-247-3536-8.

KUBÁČEK, Jan. Slovník politického managementu a volebního marketingu. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4013-3.

LEBEDOVÁ, Eva. Od lokálních mítinků k politickému marketingu: teorie a vývoj politické komunikace a volebních kampaní. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005. ISBN 80-210-3800-4.

LEBEDOVÁ, Eva. Voliči, strany a negativní kampaň: politická komunikace v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-158-9.

LEES-MARSHMENT, Jennifer. Political Marketing. Principles and Applications. Oxon, Routledge. 2009. ISBN 9780815353225.

LEES-MARSHMENT, Jennifer. The Political Marketing Game. Palgrave Macmillan. 2011. ISBN 9781137516428.

MACKOVÁ, Alena. Nová média v politické komunikaci: politici, občané a online sociální sítě. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2017. ISBN 978-80-210-8745-3.

ROSŮLEK, Přemysl. Média & politika: vybrané problémy : modernita, propaganda, politický marketing, agenda-setting, terorismus, žurnalistika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. ISBN 978-80-7043-841-1. ŠARADÍN, Pavel. Evropské volby v postkomunistických zemích. V Olomouci: Periplum, c2007. Studie a analýzy (Periplum). ISBN 978-80-86624-32-7.

ŠARADÍN, Pavel. Politické kampaně, volby a politický marketing. V Olomouci: Periplum, 2007. Studie a analýzy (Periplum). ISBN 978-80-86624-36-5.

ŠTĚDROŇ, Bohumír. Politika a politický marketing. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-448-3.

VOŽENÍLKOVÁ, Marcela. Personalizace politiky v České republice. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2018. ISBN 978-80-210-8931-0.
Preliminary scope of work
Primárním cílem této diplomové práce bude přiblížit, analyzovat a následně porovnat politický marketing vybraných politických stran a volební koalice před volbami do Poslanecké sněmovny v říjnu roku 2017 a před volbami do Evropského parlamentu v květnu roku 2019. Chtěla bych tak poukázat na případnou rozdílnost mezi kampaní před parlamentními volbami a tou před volbami evropskými, především i z toho důvodu, že parlamentní volby jsou považovány za volby prvního řádu a evropské volby jsou volby druhého řádu. Práce tak bude pojednávat o případných diferencích či shodách marketingových kampaní vybraných stran a koalice. Zaměřím se předvolební období před zmíněnými volbami, chtěla bych také zmínit konkrétní přístupy daných stran – v případě voleb do Poslanecké sněmovny hnutí ANO a strany TOP 09 a v případě voleb do Evropského parlamentu hnutí ANO a koalice stran TOP 09 a STAN. Cílem práce bude také nastínění přípravy volebních rozpočtů. Volby prvního a druhého řádu se totiž liší finančními náklady na kampaň, v případě evropských voleb jsou tyto náklady znatelně menší. Klíčové bude také zjištění a rozpoznání konkrétních marketingových nástrojů, které byly stranami použity. Ráda bych také porovnala volební programy jednotlivých stran, především z hlediska tematiky a definování cílových skupin vybraných stran. Zajímalo by mě, zda i ve volebním programu lze najít jisté rozdíly. Cílem práce nebude však pouze analýza znaků předvolební kampaně, ale také stylů komunikace během dané kampaně, politické nabídky či výběr komunikačních prostředků. Očekávaným výsledkem této diplomové práce by mělo být pochopení odlišností v politickém marketingu hnutí ANO a stran TOP 09 a STAN a jejich původu, ale také pochopení odlišnosti mezi parlamentními volbami a evropskými volbami. V závěru této komparativní studie budou obě předvolební období a jejich kampaně zhodnoceny po jejich předchozí analýze.
Preliminary scope of work in English
The diploma thesis will aim to describe, analyze and compare the political marketing of chosen political parties and electoral coalition before the elections into the Chamber of Deputies of the Czech Republic in October 2017 and into the European Parliament in May 2019. The elections into the Chamber of Deputies of the Czech Republic are considered to be more privileged than the ones into the European Parliament, therefore I would like to show possible differences between individual campaigns. The work will describe possible differences and similarities of marketing campaigns of given political parties and coalition. I will focus on the pre-election period, I would like to mention particular approaches of given political parties – ANO and TOP 09 for elections into the Chamber of Deputies of the Czech Republic, ANO and coalition of TOP 09 and STAN for the elections into the European Parliament. The aim of the thesis will be a description of the preparation of electoral budgets; the mentioned elections differ from the financial point of view and the budget for the elections into the European Parliament is much lower. Analyzing and recognizing specific marketing methods used by particular political parties will be important as well. I also would like to compare election programs of individual political parties, especially for defining target groups. I am interested in whether it is possible to find some differences even in election programs. The aim of the thesis is not only to analyze the characteristics fo the pre-election campaign. However, the thesis also focuses on analyzing the ways of communication during the campaign and the choice of communicative methods. The expected result of the graduate thesis should be understanding the differences in political marketing and the origin of ANO, TOP 09, and STAN and understanding the differences between the election into the Chamber of Deputies of the Czech Republic and the election into the European Parliament. In the conclusion of the work, both pre-election periods and the campaign will be compared after the analysis.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html