Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Alternativní forma domácího vzdělávání
Thesis title in Czech: Alternativní forma domácího vzdělávání
Thesis title in English: Alternative form of homeschooling
Key words: individuální vzdělávání, domácí vzdělávání, alternativní přístup, individuální přístup, vzdělávání žáků mladšího školního věku
English key words: individual education, home education, alternative approach, individual approach, education of younger school age pupils
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Supervisor: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 27.05.2020
Date of assignment: 27.05.2020
Date and time of defence: 10.09.2020 08:45
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:21.07.2020
Date of proceeded defence: 10.09.2020
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce se zabývá problematikou individuálního (domácího) vzdělávání v České republice. Má za cíl představit alternativní formu v přístupu k domácímu vzdělávání, kdy je realizace převedena do vzdělávacího spolku. V teoretické části se práce věnuje vymezení základních pojmů a přiblížení zmíněné problematiky. Dále objasňuje legislativní přístup a porovnává s dalšími přístupy k individuálnímu (domácímu) vzdělávání v českém i zahraničním kontextu. Stěžejní část práce je zaměřena na představení možnosti domácího vzdělávání prostřednictvím vzdělávacího spolku.
Výzkumná část práce se soustředí na zpracování této problematiky z pohledu zákonných zástupců. Jako metodu výzkumu práce využívá kvantitativní analýzu dat, získaných formou dotazníků vyplňovaných rodiči žáků na individuálním (domácím) vzdělávání, kteří navštěvují vzdělávací spolek KT 19 z. s. Tento výzkum je doplněn rozhovorem s pedagogickými pracovníky, kteří působí ve vzdělávacím spolku.
Hlavním přínosem pro speciálně pedagogickou teorii a praxi je vhled na přínos komunitního vzdělávání jako alternativní formy individuálního (domácího) vzdělávání.
Preliminary scope of work in English
The diploma thesis deals with the issue of individual (home) education in the Czech Republic. It aims to introduce an alternative form of the approach to home education, where the implementation is transferred to an educational association. In the theoretical part, the work specifies the basic concepts and describes the mentioned issues. It also clarifies the legislative approach and compares it with other approaches to individual (home) education both in the Czech Republic and abroad. The main part of the work is focused on the presentation of the possibility of home education through an educational association.
The research part of the thesis covers the processing of this issue from the perspective of legal representatives. As a research method, the work uses quantitative analysis of data obtained in the form of questionnaires filled out by parents of pupils in individual (home) education who attend the educational association KT 19 registered association. This research is supplemented by interviews with pedagogical staff working in the educational association.
The main benefit for special pedagogical theory and praxis is the insight into the contribution of community education as an alternative form of individual (home) education.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html