Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
„Velice jest vědě ukřivděno neodkrytím tak vzácného města...“: Aktivity českých archeologů v Řecku, Turecku a Itálii v 19. a na počátku 20. století
Thesis title in Czech: „Velice jest vědě ukřivděno neodkrytím tak vzácného města...“: Aktivity českých
archeologů v Řecku, Turecku a Itálii v 19. a na počátku 20. století
Thesis title in English: „It is greatly aggrieved to the science by unrevealing such a precious town...“:
Activities of Czech archaeologists in Greece, Turkey and Italy in 19th and early 20th century
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Supervisor: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.04.2020
Date of assignment: 22.04.2020
Confirmed by Study dept. on: 26.05.2020
Date and time of defence: 25.06.2020 09:00
Date of electronic submission:06.05.2020
Date of submission of printed version:25.06.2020
Date of proceeded defence: 25.06.2020
Reviewers: Mgr. Michal Charypar, Ph.D.
 
 
 
References
Prameny:
Archivio di Stato di Napoli, Ministero degli affari interni, Inventario II – Antichità e Belle Arti, bb. 1966-2147:
B. 2030, fasc. 312: Permesso al Barone Koller di fare scavi di Antichità, 1824 (non vidi)

Berlin, Staatliche Museen zu Berlin – Antikensammlung:
Raffaele GARGIULO: Inventario della collezione de Antichitá, cioe Vasi Italo-Greci, Terre-cotte, Vetri, Bronzi e Marmi, non che una raccolta di Monumeti Egizzi ad altri oggete di belle arti di priprieta della famiglia di Koller. SMB Antikensamml. Archiv Rep. 1 Abt. A Inv 41 (non vidi)

Literární archiv památníku Národního písemnictví v Praze:
Fond František Koller (nezpracovaný fond): Povolení ze dne 14. listopadu 1825.

POLÁK 1979 Milota Zdirad POLÁK: Cesta do Itálie (od roku 1815 až do léta 1818) (= Živá díla minulosti 88). Praha 1979


Sekundární literatura:
BÖTTIGER 1828—Karl August BÖTTIGER: Die Kunstschätze in Obřistwy. In: Monatsschrift der Gesellschaft des Vaterländischen Museums in Böhmen II, 1828, 273–280
BOUZEK/BUCHVALDEK/KOSTOMITSOPOULOS/SKLENÁŘ 1984—Jan BOUZEK / Miroslav BUCHVALDEK / Philippos KOSTOMITSOPOULOS / Karel SKLENÁŘ: Dějiny archeologie II. Praha 1984
BOUZEK/ONDŘEJOVÁ/MUSIL 2008—Jan BOUZEK / Iva ONDŘEJOVÁ / Jiří MUSIL: Úvod do klasické archeologie. Praha 2008
DE FRANCISCIS 1976—Alfonso DE FRANCISCIS: Capua (S. Maria Capua Vetere), Campania, Italy. In: STILLWELL/MACDONALD/MCALISTER 1976 http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0006:entry=capua, vyhledáno 6. 4. 2020
DUFKOVÁ/ONDŘEJOVÁ 2006—Marie DUFKOVÁ / Iva ONDŘEJOVÁ: Historie sběratelství antických památek v českých zemích. Praha 2006
GERHARD 1829—Eduard GERHARD: I. Monumenti. Cenni topografici intorno i vasi italo-greci. In: Bullettino degli Annali dell‘ Instituto di Corrispondenza Archeologica. NX. di Novembre 1829, 1829, 161–176
GERHARD 1830—Eduard GERHARD: Vasi Panatenaici. In: Annali dell‘ Instituto di Corrispondenza Archeologica II, 1830, 209–224
HEURGON 1970—Jacques HEURGON: Recherches sur l'histoire, la religion et la civilisation de Capoue préromaine: des origines à la deuxième guerre punique. Paris 1970
HLOŽEK 2008—Martin HLOŽEK: Encyklopedie moderních metod v archeologii. Praha 2008
JOVINO/DONCEEL 1969—Maria Bonghi JOVINO / Robert DONCEEL: La necropoli di Nola preromana. Napoli 1969
KÄSTNER/SAUNDERS 2016—Ursula KÄSTNER / David SAUNDERS: Dangerous Perfection: Ancient funerary vases from southern Italy. Los Angeles 2016
KEPARTOVÁ 2007—Jana KEPARTOVÁ: Češi v Pompejích 1748-1948. Kulturněhistorická studie. Praha 2007
LA ROCCA 1971—Eugenio LA ROCCA: Introduzione allo studio di Nola antica. Napoli 1971
LEHÁR/STICH/JANÁČKOVÁ/HOLÝ 1998 Jan LEHÁR / Alexandr STICH / Jaroslava JANÁČKOVÁ / Jiří HOLÝ: Česká literatura od počátků k dnešku. Praha 1998
MARIN/CASSANO/FORNARO/CHELOTTI 1982—Meluta Miroslav MARIN / Raffaella MORENO CASSANO / Arcangelo FORNARO / Marcella CHELOTTI: Ceglie Peuceta I. Bari 1982
MARKOVÁ 2019—Aneta MARKOVÁ: Vlastní jména v cestopise Miloty Zdirada Poláka (diplomová práce na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích). České Budějovice 2019
NAPPO 1999—Salvatore NAPPO: Pompeje. Průvodce starověkým městem. Čestlice 1999
PETŘEKOVÁ 2017—Eliška PETŘEKOVÁ: Antická sbírka barona Františka Kollera (bakalářská práce na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně). Brno 2017
PETŘEKOVÁ 2019—Eliška PETŘEKOVÁ: Kollerova sbírka a sběratelství antiky na přelomu raného novověku a moderní doby (diplomová práce na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně). Brno 2019
RANIERI PANETTA 2005—Marisa RANIERI PANETTA: Pompeje. Historie, život a umění zmizelého města. Čestlice 2005
RICHARDSON 1976—Lawrence RICHARDSON Jr.: Nola, Campania, Italy. In: STILLWELL/MACDONALD/MCALISTER 1976 http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0006:entry=nola, vyhledáno 6. 4. 2020
SCHMIDT-FUNKE 2006—Julia A. SCHMIDT-FUNKE: Karl August Böttiger (1760–1835). Weltmann und Gelehrter (= Ästhetische Forschungen, Band 14). Heidelberg 2006
SKLENÁŘ 1989—Karel SKLENÁŘ: Z Čech do Pompejí. Příběhy a objevy českých archeologů ve světě. Praha 1989
STILLWELL/MACDONALD/MCALISTER 1976—Richard STILLWELL / William L. MACDONALD / Marian Holland MCALISTER: The Princeton encyclopedia of classical sites. Princeton, N.J. 1976 http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0006, vyhledáno 6. 4. 2020
VACLÍK 1857—Jan VACLÍK: Zpráva o archeologickém museum barona Kollera v Praze. In: Památky archeologické II, 45-46
VERMASEREN 1971—Maarten J. VERMASEREN: Mithriaca I. The Mithraeum at St. Maria Capua Vetere. Leiden 1971
WREDE 1997—Henning WREDE (ed.): Dem Archäologen Eduard Gerhard 1795–1867 zu seinem 200. Geburtstag. Berlin 1997
WÜNSCHOVÁ 1979 Felicitas WÜNSCHOVÁ: Italský osud české literatury a Milota Zdirad Polák a Ediční poznámka. In: POLÁK 1979, 7–34, 361–385
Preliminary scope of work
Bakalářská práce se bude zabývat archeologickými aktivitami našich (tj. českých) průkopníků klasické archeologie v 19. a na počátku 20. století prováděných na území dnešního Řecka, Turecka a Itálie. Pozornost bude zaměřena především na činnost 3 osob: barona Františka Arnošta Kollera (1767-1826), Matěje Miloty Zdirada Poláka (1788-1856) a Václava Sejka (1851-1933). Voják a diplomat baron Koller působil v letech 1815-18 a 1821-26 jako generální intendant v Neapoli. Při té příležitosti prováděl menší výzkumy v Pompejích a Herkuláneu a sbíral antické předměty odtamtud i z jiných oblastí antického světa. Výzkumy popsal jeho pobočník M. M. Z. Polák ve svém díle Cesta do Itálie (1820). Václav Sejk se jako kreslič/architekt zúčastnil několika výzkumů v Řecku (Sparta, Kréta, ostrov Paros aj.) a Turecku (Trója), kde dokonce uskutečnil vlastní malé vykopávky (!). V české historiografii a dějinách archeologie je ale téměř neznámý.
Preliminary scope of work in English
Bachelor thesis is going to deal with the archaeological activities of Czech pioneers of Classical archaeology in 19th and early 20th century, conducted on the territories of modern-day Greece, Turkey and Italy. It will focus mainly on the researches of the three personalities: baron František Arnošt Koller (1767-1826), Matěj Milota Zdirad Polák (1788-1856) and Václav Sejk (1851-1933). A soldier and diplomat baron Koller acted as a commisary general in Naples in the years 1815-18 and 1821-26. On that occasion he conducted small-scale excavations in Pompeii and Herculaneum and also collected ancient artefacts from those sites and other areas of the ancient world as well. These excavations were recorded and described by his adjutant M. M. Z. Polák in his book (travelogue) “A journey to Italy” (1820). Václav Sejk participated as an architect/draughtsman in several archaeological projects in Greece (e.g. Sparta, Crete, Paros) and Turkey (Troy), where he even conducted his own small-scale excavations (!). However, in the Czech historiography and history of archaeology he is virtually unknown.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html