Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Intaktní žáci v inkluzivní třídě
Thesis title in Czech: Intaktní žáci v inkluzivní třídě
Thesis title in English: Intact pupils in the inclusive class
Key words: intaktní žáci, žáci se SVP, inkluzivní vzdělávání, klima třídy, učitel, podpůrná opatření
English key words: intact pupils, pupils with SEN, inclusive education, class climate, teacher, support measures
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Supervisor: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 16.04.2020
Date of assignment: 16.04.2020
Date and time of defence: 19.05.2021 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Date of electronic submission:16.04.2021
Date of proceeded defence: 19.05.2021
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Opponents: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Teoreticko-empirická práce.
Předpokládá vstupní dovednosti studenta vyhledávat v elektronických databázích, číst v anglickém jazyce, citovat zdroje dle normy.
References
ANDERLIK, Lore. Cesta k inkluzi: úvahy z praxe a pro praxi. Praha: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-765-1.

BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, et al. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 2. upravené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8140-6.

GABAŠOVÁ, Jitka a Miroslav VOSMIK. Asistent pedagoga a klima třídy. Praha: Dr. Josef Raabe, 2019. Management třídy. ISBN 978-80-7496-419-0.

GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. 2., rozšířené české vydání. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-185-0.

KALAMBOUKA, Afroditi, et al. The impact of placing pupils with special educational needs in mainstream schools on the achievement of their peers. Educational Research, 2007, 49.4: 365-382.

LUKÁČ, Štefan. Postoje rodičů intaktních dětí a dětí se znevýhodněním k inkluzivnímu vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, 2017. Vedoucí diplomové práce Mgr. Magdalena Mouralová.

MICHALÍK, Jan, Pavlína BASLEROVÁ a Michal RŮŽIČKA. Postoje pedagogických pracovníků k vybraným aspektům společného vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. Monografie / Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-244-5321-7.

TELAŘÍKOVÁ, Lenka. Inkluzivní vzdělávání žáků s mentálním postižením v základních školách hlavního vzdělávacího proudu [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-12-17]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/xb7gu/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Jarmila Pipeková.


Preliminary scope of work
Cílem diplomové práce je popsat, jaký vliv má prostředí inkluzivní třídy na intaktní žáky. Teoretická část nabídne vhled do současné problematiky inkluze a popíše, co je klima třídy, jeho utváření a faktory, které ho ovlivňují. Shrne dostupné poznatky o vlivu inkluzivního prostředí třídy na intaktivní žáky. Praktická část se bude prostřednictvím smíšeného výzkumu zjišťovat názory učitelů na tuto problematiku.
Preliminary scope of work in English
The aim of the thesis is to describe the influence of the inclusive class environment on intact pupils.
The theoretical part offers an insight into the current issue of inclusion and describes what climate of the class is, its formation and factors that influence it. The practical part will be through mixed research to find out the opinions of teachers on this issue.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html