Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Gallizismen im Deutschen: eine korpusbasierte Recherche
Thesis title in thesis language (German): Gallizismen im Deutschen: eine korpusbasierte Recherche
Thesis title in Czech: Galicismy v němčině: korpusová analýza
Thesis title in English: Gallicisms in German: a Corpus-Based Study
Key words: galicismy|současná němčina|korpusová analýza|pravopis|DeReKo
English key words: gallicisms|contemporary German|corpus-based analysis|spelling|DeReKo
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: němčina
Department: Institute of Germanic Studies (21-UGS)
Supervisor: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 28.05.2018
Date of assignment: 28.05.2018
Administrator's approval: not processed yet
Date and time of defence: 15.06.2020 09:00
Date of electronic submission:31.03.2020
Date of proceeded defence: 15.06.2020
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Tématem vznikající bakalářské práce je užití německých lexikálních výpůjček z francouzského jazyka, a to se zvláštním zřetelem na jejich pravopisnou podobu. Cílem je popsat charakteristické rysy galicismů v procesu přejímání, dále ortografickou recepci mluvčími němčiny. Jde o korpusovou analýzu typu "corpus-based", výchozím zdrojem dat se stane "Německý referenční korpus" (DeReKo). Zkoumané lexikální jednotky budou čerpány z volně dostupného seznamu nejčastějších galicismů v současné němčině. Výstupem bude kvantitativní analýza, která zavdá vzniku seznamu nejfrekventovanějších galicismů v dnešní němčině a jejich variant.
References
ČERMÁK, František. Korpus a korpusová lingvistika. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 268 stran. ISBN 978-80-246-3710-5. DOHALSKÁ, Marie a SCHULZOVÁ, Oľga. Fonetika francouzštiny. Čtvrté vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 236 stran. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-3149-3. HELBIG, Gerhard a BUSCHA, Joachim. Deutsche Grammatik: ein Handbuch für den Ausländerunterricht.Berlin: Langenscheidt, [2007?], ©2001. 654 s. ISBN 978-3-468-49493-2. HENDRICH, Josef, TLÁSKAL, Jaromír a RADINA, Otomar. Francouzská mluvnice. 3., přeprac. vyd., 1. vyd. v nakl. Fraus. Plzeň: Fraus, 2001. 700 s. ISBN 80-7238-064-8. MACHAČ, Pavel. Výslovnost němčiny: poznámky z teorie a cvičení. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2008. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1568-4. MAUROIS, André. Dějiny Francie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1994. ISBN 80-7106-098-4. MISTRÍK, Jozef. Lingvistický slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002. ISBN 80-08-02704-5. PÁTKOVÁ, Linda. Gallizismen in der deutschen Gegenwartssprache, ihre Korpusanalyse und lexikographische Bearbeitung.Praha, 2009. Magisterská diplomová práce. Filozofická fakulta, Univerzita Karlova. Vedoucí práce Marie Vachková. POLENZ, Peter von. Geschichte der deutschen Sprache. 9., überarb. Aufl. Berlin: Gruyter, 1978. Sammlung Göschen. ISBN 3-11-007998-4. POVEJŠIL, Jaromír. Mluvnice současné němčiny. 3. vyd. Praha: Academia, 1994. 313 s. ISBN 80-200-0076-3. SCHIPPAN, Thea. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. 1. Aufl. Leipzig: Bibliograph. Inst., 1984. 306 s. ŠABRŠULA, Jan. Vědecká mluvnice francouzštiny: celost. vysokošk. učebnice. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. 386 s. VICAIRE, Xenie. Лексические галлицизмы в русском языке. Praha, 2009. Rigorózní práce. Univerzita Karlova. Vedoucí práce Hana Žofková. WALTER, Henriette. Le français dans tous les sens. Paris: R. Laffont, 1988. 384 s. La Fontaine des sciences. ISBN 2-221-05254-4.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html