Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Komparativní analýza lidských pohybových vzorů chůze a vytrvalostního běhu v evoluci člověka
Thesis title in Czech: Komparativní analýza lidských pohybových vzorů chůze a vytrvalostního běhu v evoluci člověka
Thesis title in English: Comparative Analysis of Human Movement of Walking and Endurance Running in Humans Evolution
Key words: Vytrvalostní běh, chůze, evoluce rodu Homo, lidská lokomoce
English key words: Endurance running, walking, evolution of Homo, human locomotion
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Supervisor: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.02.2020
Date of assignment: 10.02.2020
Date and time of defence: 16.09.2021 08:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R306, 306, laboratoř biologie, 3. patro, vpravo
Date of electronic submission:12.07.2021
Date of proceeded defence: 16.09.2021
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Název: komparativní analýza lidských pohybových vzorů chůze a vytrvalostního běhu v evoluci člověka
Cíle: Cílem práce je popis lidské lokomoce především z pohledu evoluce člověka a následně popsání morfologických změn na skeletu člověka související s vertikalizací člověka.
Metody: Hlavní metodou je analýza dostupné literatury k tomuto tématu, tak i analýza odborných článku zabývajících se danou problematikou. Ze zjištěných poznatků se vyvodí závěr.
Výsledek: Podařilo se popsat lidskou lokomoci z pohledu evoluce člověka. Byly zjištěny důležité události v evoluci člověka, které měly vliv na jeho evoluční vývoj. V rámci morfologických změn na skeletu byly popsány ty nejdůležitější, které souvisí s bipední lokomocí.
Preliminary scope of work in English
Title: Comparative analysis of human movement of walking and endurance running
Objectives: Main objective this work is description human locomotion from wiev of human evolution and subsequent description of morphological changes on the human skeleton related to human verticalization.
Methods: Main method is analysis of availible literature in this topic and analysis proffesional article writing about this topic. From found information will be made result.
Results: We managed to describe human locomotion from the point of view of human evolution. Important events in human evolution have been identified that have influenced human evolution. Within the morphological changes on the skeleton, the most important ones related to bipedal locomotion were described.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html