Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Pozice globálního rozvojového vzdělávání na prvním stupni ZŠ
Thesis title in Czech: Pozice globálního rozvojového vzdělávání na prvním stupni ZŠ
Thesis title in English: Position of Global Education in Primary School
Key words: globální rozvojové vzdělávání, globální výchova, primární vzdělávání, průřezová témata, globální témata, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, mladší školní věk
English key words: Global Development Education, Global Education, primary education, cross-curricular themes, global terms, Thinking within European and Global Contexts, younger school age
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Supervisor: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.02.2020
Date of assignment: 01.02.2020
Date and time of defence: 04.06.2020 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Date of electronic submission:03.05.2020
Date of proceeded defence: 04.06.2020
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: Mgr. Blanka Zemanová
 
 
 
Guidelines
Postup psaní DP
1. Rešerše literatury
2. Zpracovní návrhu struktury práce
3. Konzultace (osobní či mailem)
4. Zaslání 1. kapitoly a metodologické kapitoly
5. Konzultace (osobní či mailem)
6. Dokončení práce
Třetí konzultaci může diplomantka využít po domluvě s vedoucí práce kdykoli v průběhu psaní DP.

Práce se zabývá tématem globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a jeho pozicí ve výuce na prvním stupni základních škol. Hlavními cíli této práce je zjistit, proč je vhodné začleňovat témata globálního rozvojového vzdělávání do výuky, jaké jsou předpoklady dětí mladšího školního věku k práci s tématy GRV a jak taková témata zařazovat do výuky. Teoretická část práce se z počátku věnuje vymezení termínu GRV, jeho specifikům ve výuce na prvním stupni ZŠ, jeho místu v kurikulárních dokumentech a způsobu zařazení do výuky. V praktické části je pomocí dotazníkového šetření a pomocí rozhovorů zkoumáno, zda jsou témata GRV do výuky začleňována, jakým způsobem, jak frekventovaně a z jakého důvodu.
Postup psaní DP
1. Rešerše literatury
2. Zpracovní návrhu struktury práce
3. Konzultace (osobní či mailem)
4. Zaslání 1. kapitoly a metodologické kapitoly
5. Konzultace (osobní či mailem)
6. Dokončení práce
Třetí konzultaci může diplomantka využít po domluvě s vedoucí práce.

References
HITE, Kristen A. a John L. SEITZ, 2016. Global Issues: An Introduction. 5. John Wiley. ISBN 9781119014201.
STARÁ, Jana, 2015. Ukotvení a specifika GRV. In: KARVÁNKOVÁ, Petra, Anna MARŠÍKOVÁ, Tomáš MATĚJČEK, Jana MILÉŘOVÁ a Jana STARÁ. Globální rozvojové vzdělávání v přípravě budoucích učitelů [online]. Praha: Člověk v tísni, s. 7-18 [cit. 2017-03-13]. ISBN 978-80-87456-74-3. Dostupné z: https://www.varianty.cz/publikace/136-globalni-rozvojove-vzdelavani-v-priprave-budoucich-ucitelu
PIKE, Graham. Globální výchova. Praha: Grada, 1994. ISBN 80-85623-98-6.
HOLDEN, Cathie, 2007. Young people's concerns. In: HICKS, David a Cathie HOLDEN. Teaching the global dimension: key principles and effective practice. New York: Routledge, s. 31-42. ISBN 978-020-3962-770.
DA SILVA, Miguel Carvalho. Global Education Guidelines [online]. 2rd ed. Lisabon: the North-South Centre of the Council of Europe - 2008, 2010 [cit. 2020-01-27]. Dostupné z: https://rm.coe.int/prems-089719-global-education-guide-a4/1680973101
HUNT, Frances. Global Learning In Primary Schools In England: Practices And Impacts [online]. London: Development Education Research Centre, 2012 [cit. 2020-01-28]. ISBN 978-0-9574546-1-3. Dostupné z: https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1473838/1/GlobalLearningInPrimarySchools.pdf
STARÁ, Jana. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2016, 43 s. ISBN 978-80-86956-91-6.
Preliminary scope of work
Práce se zabývá tématem globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a jeho pozicí ve výuce na prvním stupni základních škol. Hlavními cíli této práce je zjistit, proč je vhodné začleňovat témata globálního rozvojového vzdělávání do výuky, jaké jsou předpoklady dětí mladšího školního věku k práci s tématy GRV a jak taková témata zařazovat do výuky. Teoretická část práce se z počátku věnuje vymezení termínu GRV, jeho specifikům ve výuce na prvním stupni ZŠ, jeho místu v kurikulárních dokumentech a způsobu zařazení do výuky. V praktické části je pomocí dotazníkového šetření a pomocí rozhovorů zkoumáno, zda jsou témata GRV do výuky začleňována, jakým způsobem, jak frekventovaně a z jakého důvodu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html