Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Projevy antifeminismu v současném učení římskokatolické církve
Thesis title in Czech: Projevy antifeminismu v současném učení římskokatolické církve
Thesis title in English: Manifests of antifeminism in contemporary teaching of the Roman Catholic Church
Key words: Feminismus, feministická teologie, římskokatolická církev, identita, Mary Daly, Druhý vatikánský koncil, genderový řád, komplementarita, Istanbulská úmluva, genderově podmíněné násilí, antifeminismus, genderová ideologie
English key words: feminism, feminist theology, Roman Catholic Church, identity, Mary Daly, Second Vatican Council, gender order, complementarity, Istanbul Convention, gender-based violence, antifeminism, gender ideology
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Gender Studies (24-KGS)
Supervisor: Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 27.01.2020
Date of assignment: 27.01.2020
Date of electronic submission:31.07.2020
Date of proceeded defence: 22.09.2020
Course: Thesis Defence (YMGOBH00)
Reviewers: doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Ve své diplomové práci bych se chtěla zaměřit na mechanismy a strategie vyskytující se
v učení Římskokatolické církve týkající se vztahů mužů a žen. Římskokatolická církev jakožto
významná společenská a duchovní instituce předává určitou představu genderového řádu a
přispívá tak k jeho normativnímu celospolečenskému obrazu. Ten významným způsobem
formuje další mocenské a politické kroky přispívající ke strukturální nerovnosti mužů a žen,
respektive podřízenosti žen mužům s dodnes přetrvávajícími důsledky, jakými je například
genderově orientované násilí a s ním těsně spjaté omezování reprodukčních práv. Tuto
koncepci bych chtěla rámovat problematikou ratifikace Istanbulské úmluvy, respektive
analýzou debaty, která v souvislosti s tímto dokumentem v církevních kruzích vznikla.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html