Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Dítě s poruchou autistického spektra a jeho zařazení do společnosti
Thesis title in Czech: Dítě s poruchou autistického spektra a jeho zařazení do společnosti
Thesis title in English: Child with autism spectrum disorder and his inclusion into society
Key words: poruchy autistického spektra|autismus|integrace|společnost
English key words: autism spectrum disorder|autism|integration|society
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Education (21-KPED)
Supervisor: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 23.01.2020
Date of assignment: 23.01.2020
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 31.07.2020
Date and time of defence: 08.09.2020 09:00
Date of electronic submission:31.07.2020
Date of proceeded defence: 08.09.2020
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce se zaměřuje na povědomí o poruchách autistického spektra (PAS) v otázkách sociální integrace a především o zkušenostech rodičů dětí s PAS. Cílem celé práce je nastínit určité možnosti v začleňování dítěte s PAS zaměřené na vzdělávání a užití podpůrných metod a služeb, tak aby se zajistilo co nejvhodnějšího zázemí pro sociální integraci takového dítěte. Teoretická se zaměří na definici, jednotlivé typy poruch, diagnostiku a reakci rodiny na diagnózu. Dále budou popsány vybrané integrační nástroje, které mohou napomáhat sociální integraci dítěte s PAS. Rozebírány budou i vzdělávací možnosti v ČR pro tyto děti. Ve výzkumné části se práce zaměří na prozkoumání zkušeností rodičů s integrací, a to za pomoci kvalitativní výzkumné metodologie.
Klíčová slova: Porucha autistického spektra, dítě s PAS, zařazení, integrace, vzdělávání, podpůrné metody, podpůrné organizace, škola
References
BAZALOVÁ, Barbora. Autismus v edukační praxi. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1195-2.
COTTINI, Lucio, Giacomo VIVANTI, Benedetta BONCI a Rita CENTRA. Autismus: jak pracovat s dětmi a dospívajícími s poruchami autistického spektra : komplexní manuál a rádce při realizaci inkluzivního vzdělávání pro pedagogy, terapeuty a rodiče. Přeložil Jana BÍLKOVÁ. Praha: Logos, [2017]. ISBN 978-80-906707-1-6.
ČADILOVÁ, Věra a Zuzana ŽAMPACHOVÁ. Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem: (pro děti předškolního věku a pro děti se sníženými rozumovými schopnostmi). V Praze: Pasparta, 2013. ISBN 978-80-905576-2-8.
MILLER, Arnold a Theresa C. SMITH. 101 tipů pro rodiče dětí s autismem: účinná řešení každodenních problémů. Přeložil Miroslava JELÍNKOVÁ. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1106-8.
POKORNÁ, Věra. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení: rozvoj vnímání a poznávání. Vyd. 4. Praha: Portál, 2007. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-80-7367-350-5.
RICHMAN, Shira. Výchova dětí s autismem: aplikovaná behaviorální analýza. Vyd. 2. Přeložil Miroslava JELÍNKOVÁ. Praha: Portál, 2008. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-80-7367-424-3.
SVOBODA, Mojmír, Dana KREJČÍŘOVÁ a Marie VÁGNEROVÁ. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Vydání třetí. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0899-0.
THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra. Rozšířené a přepracované vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0768-9.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html