Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Náplň práce školního speciálního pedagoga
Thesis title in Czech: Náplň práce školního speciálního pedagoga
Thesis title in English: Job description of school special educator
Key words: školní speciální pedagog, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření, společné vzdělávání, poradenský systém, diferenciace, individualizace
English key words: special educator in school, pupils with special educational needs, supportive measures, common education, consulting system, differentiation, individualization
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Supervisor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.01.2020
Date of assignment: 07.01.2020
Date and time of defence: 02.06.2020 08:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:30.04.2020
Date of proceeded defence: 02.06.2020
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce se zabývá činnostmi školního speciálního pedagoga na běžné základní škole. Zajímá se o jeho pozici a roli ve škole, kompetence či náplň práce, i o to jak se k jeho působení na škole staví ostatní pedagogičtí pracovníci. V teoretické části práce je vymezeno legislativní ukotvení profese „speciální pedagog“ a celého systému vzdělávání, dále práce charakterizuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a přibližuje jejich podpůrná opatření, která jsou těmto žákům oporou v současném společném vzdělávání. Vymezuje metody a formy práce, které jsou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nejvhodnější. Práce také poskytuje vhled do poradenského systému a jeho specifik s důrazem na fungování školského poradenského pracoviště. Empirická část práce je složena ze smíšeného výzkumu. Je postavena na vyhodnocení dotazníkového šetření, které zkoumá názory pedagogů na práci školského poradenského pracoviště a především názory na pozici speciálního pedagoga ve škole. Dotazníky byly rozdány pedagogům a asistentům pedagoga a ptaly se jich, jaké přínosy a nedostatky vidí v práci školního speciálního pedagoga, jak podle jejich názoru pracuje s žáky, jejich rodiči a ostatními pedagogy. Dotazníkové šetření doplňuje rozhovor se speciální pedagožkou, který nabízí na sledovanou problematiku názor pracovníka školního poradenského pracoviště.
Preliminary scope of work in English
The diploma thesis deals with the activities of a special educator at a regular elementary school. Thesis is interested in his position and role in the school, his competence or job description and how other pedagogical staff treat his work at the school. The theoretical part of the thesis defines the legislative anchoring of the profession of special educator and the whole system of education. The thesis defines the methods and forms of work that are most suitable in the education of pupils with special educational needs. The thesis also provides an insight into the consulting system and its specifics with an emphasis on the functioning of the school consulting centre. The empirical part of the thesis consists of mixed research. It is based on the evaluation of a questionnaire survey, which examines the opinions of teachers on the work of the school consulting centre and above all opinions on the position of a special teacher at the school. The questionnaires were distributed to teachers and teacher assistants and asked what benefits and shortcomings they see in the work of the school special educator and how they think they work with pupils, their parents and other teachers. The questionnaire survey is supplemented by an interview with a special educator, who offers the opinion of a school consulting worker on the issue.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html