Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Velká Pavlova Apologie
Thesis title in Czech: Velká Pavlova Apologie
Thesis title in English: 2 Cor 10-13. The Great Apology of the Apostle Paul
Key words: Nový zákon; raná církev; apoštol Pavel; korintská obec; 2 Kor 10-13
English key words: New Testament; early church; the apostle Paul; Corinthian church; 2 Cor 10-13
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biblical Sciences and ancient languages (26-KBV)
Supervisor: doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 02.01.2020
Date of assignment: 03.01.2020
Confirmed by Study dept. on: 06.01.2020
Date and time of defence: 13.01.2021 09:00
Date of electronic submission:14.11.2020
Date of submission of printed version:13.01.2021
Date of proceeded defence: 13.01.2021
Opponents: Mgr. Angelo Scarano, Th.D.
 
 
 
Guidelines
1. Text 2 Kor 10-13 a jeho struktura
2. Studium dobového pozadí a literárního žánru "Peristasenkatalog" a "Leidenslisten" a apologie
3. Výklad jednotlivých částí na pozadí dobových reálií a Pavlova životního příběhu
4. Význam textu z hlediska vztahu Pavla a Korinťanů
5. Shrnutí
References
Edice biblického textu a biblické překlady

Biblí svatá, aneb, Všecka svatá písma Starého i Nového zákona: podle posledního vydání Kralického z roku 1613. Praha: [s.n.], 1899
Jeruzalémská Bible, Písmo svaté vydané jeruzalémskou biblickou školou. Krystal OP, Praha. BIBLE, Písmo svaté Starého a Nového zákona, český ekumenický překlad, Česká biblická společnost, 1992
Řecko-český Nový zákon. Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland, 27. vyd. Nový zákon, Český ekumenický překlad, přeložila Ekumenická komise pro Nový zákon. Tichý, Ladislav. Slovník novozákonní řečtiny. Praha: Česká biblická společnost, 2011

Komentáře

Benziger New Testament: Fist and Second Corinthians. California: Mission Hills, 1986
COLLINS, R. F. Second Corinthians. Baker Publishing Group, 2013
HEJČL, J. Dvakrát do Korintu. První a druhý list sv. Pavla Korinťanům. Olomouc 1934
NECHUTOVÁ, J. Conversio Pauli, in: Příběhy povolání a obrácení v biblických textech, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009
KLAUCK, H.-J. 2. Korintherbrief, Stuttgart: Echter Verlag, 1980
KREMER, J. Druhý list korinťanům, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000
LAMBRECHT, J. Second corinthians, Minnesota: Liturgical Press, 1998
MURPHY-O´CONNOR, J. St. Paul´s Corinth. Texts and Archeology, Collegeville: The Liturgical Press, 2002
ROBERTSON NICOLL, W. The expositor´s Greek Testament: The second epistle of Paul to the Corinthians, New York 1897

Ostatní literatura

AERNIE, J. W. Is Paul also among the prophets? An Examination of the Relationship between Paul and the Old Testament Prophetic Tradition in 2 Corinthians, London: T&T Clark, 2012
BENEDIKT XVI. O počátcích církve. Promluvy o apoštolech a jejich spolupracovnícíchi, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008
DE GASPERIS, F. R. Pavel z Tarsu. Ježíšovo evangelium, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, s.r.o, 2009
DOUGLAS, James D. a kol. Nový biblický slovník, Praha: Návrat domů, 1996
DUNN, J. D. G. The cambridge companion to St. Paul, Cambridge University Press, 2003
ELLIS, E. E. Prophecy & Hermeneutic in early christianity, New York: Wipf and Stock Publisher, Eugene 2003
EUSEBIUS PAMPHILI. Církevní dějiny (Eccleasiastica historia), Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1988;
HARRIL, J. A. Pavel Apoštol. Jeho život a odkaz v kontextu Římské říše, Praha: Mladá fronta, 2015
HÉRODOTOS. Dějiny, Praha: Odeon, 1972
HOBLÍK, Jiří. Proroci, jejich slova a jejich svět, Praha: Vyšehrad, 2009
MURPHY-O´CONNOR, J. St. Paul Corinth. Texts and Archaeology, Cllegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 2002
OLIVA, P. Kolébka demokracie: dějiny a kultura klasického Řecka 5.-4. století př.n.l., Praha: Arista, 2000
PELIKÁN, Jaroslav. Ježíš v proměnách staletí, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008
POKORNÝ, Petr. Literární a teologický úvod do Nového zákona, Praha: Vyšehrad 1993
RYŠKOVÁ, Mireia. Doba Ježíše Nazaretského. Praha: Karolinum, 2008
RYŠKOVÁ, M. Pavel z Tarsu a jeho svět, Praha: Karolinum, 2014
REYMOND, R. L. Paul. Missionary Theologian, Geanies House, Scotland: Mentor, 2006
SCHÄFER, P. The Jewish Jesus. How Judaism and Christianity Schaped Each Other, Princeton: Princeton University Press, 2012
SOUŠEK, Zdeněk. Knihy tajemství a moudrosti II. Mimobiblické židovské spisy: pseudoepigrafy, Praha: Vyšehrad, 1998
SOUŠEK, Zdeněk. Knihy tajemství a moudrosti III. Mimobiblické židovské spisy: pseudoepigrafy, Praha: Vyšehrad, 2013
Spisy apoštolských otců, Praha: Kalich, 2004
STEGEMANN, Wolfgang. Urchristliche Sozialgeschichte. Die Anfänge im Judentum und die Christusgemeinden in der mediterranen Welt, Stuttgart: W. Kohlhhammer, 1995
Pirkej Avot. Výroky Otců. Traktát Babylonského talmudu s paralelním českým překladem a komentářem, Praha: Sefer, 1994 (překlad a komentář Bedřich Nosek)
TACITUS. Letopisy, Praha: Svoboda, 1975
TICHÝ, Ladislav. Úvod do Nového zákona, Vyd 2. přepracované. Svitavy: Trinitas, 2003
ZAMAROVSKÝ, V. Řecký zázrak, Praha: Euromedia Group, 2000
Preliminary scope of work
I. 1 Počátky církve
I. 2 Pavel z Tarsu

II. 2Kor 10-13 Velká apologie apoštola Pavla
II.1 2Kor 10,1-18 Odmítnutí výtek protivníků
II.2 2Kor 11,1-15 Apoštol se vyrovná svým odpůrcům
II.3 2Kor 12,1-6 Pavel se odvolává na extatické zkušenosti
2Kor 12,7-10 Zvládání pocitu bezmoci ve světle slov Páně
2Kor 12,11-13 Závěr bláznovské řeči
2Kor 12,14-13,10 Oznámení pro přípravu třetí návštěvy
II.4 2Kor 13,11-13 Postskript
Preliminary scope of work in English
I. 1 The beginnings of the church
I. 2 Paul of Tarsus
II. 2Cor 10-13 The Great Apology of the Apostle Paul
II.1 2Kor 10,1-18 Rejection of the reproach of the adversaries
II.2 2 Cor 11: 1-15 The apostle is equal to his opponents
II.3 2 Corinthians 12: 1-6 Paul refers to ecstatic experiences
2 Corinthians 12: 7-10 Managing the feeling of powerlessness in the light of the words of the Lord
2 Corinthians 12: 11-13 Conclusion of foolish speech
2 Cor 12: 14-13: Announcement for the preparation of the third visit
II.4 2Kor 13,11-13 Postscript
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html