Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Účinky rázové vlny v léčbě tendinopatie Achillovy šlachy
Thesis title in Czech: Účinky rázové vlny v léčbě tendinopatie Achillovy šlachy
Thesis title in English: The Effects of Extracorporeal Shock Wave Therapy in Treatment of Achilles Tendinopathy
Key words: Achillova šlacha, rázová vlna, tendinopatie Achillovy šlachy, ultrasonografie
English key words: Achilles tendon, extracorporeal shock wave therapy, Achilles tendinopathy, ultrasonography
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Supervisor: Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.12.2019
Date of assignment: 16.04.2021
Confirmed by Study dept. on: 27.05.2021
Date and time of defence: 09.06.2021 08:00
Date of electronic submission:14.05.2021
Date of submission of printed version:14.05.2021
Date of proceeded defence: 09.06.2021
Reviewers: Mgr. Jakub Novák, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato diplomová práce se zaměřuje na pozorování účinků nízkoenergetické fokusované rázové vlny (ESWT) v léčbě tendinopatie Achillovy šlachy (AŠ). Teoretická část shrnuje dosavadní poznatky o anatomických, histologických, kineziologických a biomechanických aspektech AŠ, dále také o patologických procesech, jenž lze označit za tendinopatii AŠ, jejich diferenciální diagnostiku a možnosti léčby. V neposlední řadě uvádíme aktuální informace o fyzikálních principech a biologických účincích ESWT, a to nejen v léčbě onemocnění AŠ. Hlavním cílem našeho výzkumu bylo zjistit efektivitu nízkoenergetické fokusované ESWT v léčbě tendinopatie AŠ v porovnání s placebo skupinou. Předmětem pozorování byly nejen změny klinických projevů, ale také případné změny v morfologii AŠ zobrazené na ultrasonografii (USG).
Metodika: Do výzkumu bylo zařazeno celkem 20 pacientů se symptomatickou tendinopatií AŠ, přičemž pouze 18 z nich (průměrný věk 39,3; SD ± 11,5) dokončilo celý program, a proto byly hodnoceny výsledky pouze těchto pacientů. Ti byli náhodně rozděleni do dvou skupin v poměru 1:1. Skupině A byla aplikována ESWT s předem stanovenými parametry, skupině B byla aplikována tzv. sham-ESWT se speciálně upraveným aplikátorem, který znemožňuje průnik rázové vlny do tkáně. V rámci klinického vyšetření byly hodnoceny tyto parametry – maximální bolest, rozsah pohybu dorzální flexe v hlezenním kloubu, zátěžové testy AŠ a VISA-A skóre. Při USG vyšetření byly vizuálně hodnoceny a slovně interpretovány nálezy jednotlivých pacientů a dále zaznamenány zejména hodnoty průměru a plošného průřezu v předozadně nejširším místě AŠ. Veškeré testy i USG vyšetření byly prováděny také na asymptomatických dolních končetinách pro získání referenčních hodnot. Výstupní vyšetření proběhlo s třítýdenním odstupem od ukončené léčby.
Výsledky: V intervenční skupině A jsme v třítýdenním odstupu od ukončení léčby pozorovali statisticky významné změny v redukci maximální bolesti, zvýšení rozsahu pohybu i v subjektivním vnímání celkového stavu. V porovnání s placebem bylo statisticky signifikantní pouze snížení bolesti. Dále jsme nepozorovali žádné významné změny ve vizuálním hodnocení morfologie AŠ ani výrazné odchylky v parametrech měřených pomocí USG.
Závěr: Na základě našich výsledků jsme potvrdili, že ESWT má významný vliv na snížení maximální bolesti, zvýšení rozsahu pohybu i subjektivního vnímání onemocnění pacientem, a to již v krátké době od ukončení léčby. Domníváme se,
že tyto výsledky jsou významné také v porovnání s placebem, ale z důvodu malého počtu probandů toto tvrzení nemůžeme statisticky potvrdit na hladině p <0,05. Současně nemůžeme potvrdit, že by v krátkodobém horizontu bylo možné pozorovat změny v morfologii AŠ na USG, ani že by existovala schopnost spontánní regenerace.
Preliminary scope of work in English
This thesis focuses on the observation of the effects of low-energetic focused extracorporeal shock wave therapy (ESWT) in the treatment of Achilles tendinopathy. The theoretical part summarizes the current knowledge of anatomical, histological, kinesiological and biomechanical aspects of Achilles tendon (AT), as well as pathological processes, which can be described as Achilles tendinopathy, their differential diagnosis and treatment options. Last but not least, we present up-to-date information on the physical principles and biological effects of ESWT, not only in the treatment of AT diseases. The main goal of our research was to determine the effectiveness of low-energetic focused ESWT in the treatment of Achilles tendinopathy in comparison to the placebo group. The subject of observation was not only changes in clinical manifestations, but also possible changes in the morphology of AT using ultrasonography (USG).
Methods: A total of 20 patients with symptomatic Achilles tendinopathy was included in the study, while only 18 of them completed the entire program, and therefore only the results of these patients were evaluated. They were randomly divided into two groups in 1:1 ratio. Group A was treated by ESWT with predetermined parameters, group B received sham-ESWT with a specially modified applicator, which blocked the penetration of the shock wave into the tissue. Clinical examination involved evaluating the following parameters - maximum pain, ankle dorsiflexion range of motion, AT endurance tests and VISA-A questionnaire score. During the USG examination, the findings of individual patients were visually evaluated and verbally interpreted, and also the values of the diameter and cross-sectional area in the maximum anteroposterior diameter place of the AT were recorded. All clinical tests and USG examinations were also performed on asymptomatic lower limbs to obtain reference values. The final examination was performed three weeks after the end of treatment.
Results: In group A, at three weeks follow up, we observed statistically significant changes in the reduction of maximal pain, an increase in range of motion and in the subjective perception of the overall condition. Compared to placebo, only the reduction in pain was statistically significant. Furthermore, we did not observe any significant changes in the visual evaluation of the AT morphology or significant deviations in the parameters measured by USG.
Conclusion: Based on the results, we confirmed that ESWT has a significant effect on short-term reducing maximal pain, increasing range of motion, improving segmental function and subjective perception of the disease by patients. We believe that these results are also significant in comparison to placebo. Nevertheless, due to the small number of probands we cannot statistically confirm this statement. At the same time, we cannot confirm it would be possible to observe short-term changes in the AT morphology on the USG, nor that there would be the ability of spontaneous regeneration.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html