Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Porovnání mimoškolních aktivit dětí mladšího a staršího školního věku
Thesis title in Czech: Porovnání mimoškolních aktivit dětí mladšího a staršího školního věku
Thesis title in English: Comparison of after-school activities of children younger and older school-age
Key words: mimoškolní aktivity|mladší školní věk|starší školní věk|volný čas
English key words: after-school activities|younger school-age|older school-age|free time
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Education (21-KPED)
Supervisor: doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.12.2019
Date of assignment: 16.12.2019
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 20.02.2020
Date and time of defence: 17.06.2020 09:00
Date of electronic submission:14.05.2020
Date of proceeded defence: 17.06.2020
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Daniela Sedláčková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce představí porovnání mimoškolních aktivit dětí mladšího a staršího školního věku. V teoretické části se práce bude zabývat mimoškolními aktivitami, jejich popisem a terminologií, vymezením pojmů volný čas, mladší školní věk a starší školní věk.
Praktická část bude pojata jako kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření. Výzkum bude zaměřen na porovnání typu mimoškolních aktivit v různém věku žáků z hlediska oblasti jejich zájmů a vývoje.
References
HÁJEK, Bedřich, Břetislav HOFBAUER a Jiřina PÁVKOVÁ. Pedagogické ovlivňování volného času: současné trendy. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-473-1.
HOFBAUER, Břetislav. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-927_5.
NĚMEC, Jiří. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času pro doplňující pedagogické studium. Brno: Paido, 2002. ISBN 80-7315-012-3.
PÁVKOVÁ, Jiřina. Pedagogika volného času: teorie, praxe a perspektivy mimoškolní výchovy a zařízení volného času. Vyd. 2. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-569-5.
PRŮCHA, Jan, Jiří MAREŠ a Eliška WALTEROVÁ. Pedagogický slovník. 4. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-772-8.
SPOUSTA, Vladimír. Teoretické základy výchovy ve volném čase: (Úvod do studia pedagogiky volného času) : [Určeno pro stud. fak. pedag. MU v Brně]. Brno: Masarykova univerzita, 1994. ISBN 80-210-1007-x.
ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, Jitka. Přehled vývojové psychologie. 2. nezm. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. ISBN 8024406292.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html