Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vztah druhové rozmanitosti různých taxonomických skupin v nelesních biotopech
Thesis title in Czech: Vztah druhové rozmanitosti různých taxonomických skupin v nelesních biotopech
Thesis title in English: Cross-taxon congruence in species diversity in non-forest habitats
Key words: biodiverzita, klíčové druhy, deštníkové druhy, zástupné druhy, nelesní biotopy, management
English key words: biodiversity, keystone species, umbrella species, flagship species, surrogate species, non-forest biotops, management
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Ecology (31-162)
Supervisor: RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.12.2019
Date of assignment: 01.12.2019
Date of electronic submission:06.05.2021
Date of proceeded defence: 01.06.2021
Opponents: doc. RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Celkovou druhovou rozmanitost na jakémkoliv místě na Zemi se nám nikdy nepodaří uspokojivě podchytit. V praxi ji odhadujeme pouze na základě znalosti druhové bohatosti několika málo taxonů. Typicky se jedná o dobře pozorovatelné skupiny, jejichž diverzitu známe a jsme schopni ji na daném místě relativně jednoduše odhadnout, typicky cévnaté rostliny, motýly, velké brouky, ptáky. Poměrně automaticky předpokládáme, že mezi těmito zástupnými taxony (surrogates) i ostatními skupinami organismů, jejichž diverzitu na daném místě neznáme, existuje pozitivní vztah. Máme však pro to důkazy? Pro jaké taxony je často nalézána shoda v diverzitě? Které taxony naopak vykazují nezávislost či dokonce protichůdné trendy v diverzitě? Na jakých škálách shodu nacházíme a na jakých nikoliv? Vyhovují managementové zásahy většině cílových skupin? Cílem bakalářské práce je odpovědět na podobné otázky a diskutovat vyplývající ochranářské důsledky. Práce je omezena na nelesní biotopy.
Preliminary scope of work in English
We will never be able to satisfactorily capture the overall species diversity anywhere on Earth. In practice, we estimate it only on the basis of knowledge of the species richness of a few taxa. Typically, these are well-observable groups whose diversity is known and we are able to estimate it relatively easily in a given place, typically vascular plants, butterflies, large beetles, birds. We assume that there is a positive relationship between these surrogates and other groups of organisms whose diversity we do not know at a given location. But do we have evidence for that? For which taxa can we find agreement in diversity? On the contrary, which taxa show independence or even conflicting trends in diversity? On what scales do we find agreement and on which we do not? Do management interventions suit most target groups? The aim of the bachelor thesis is to answer similar questions and discuss the resulting conservation consequences. The work is limited to non-forest habitats.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html