Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Etické zásady pro sociální práci s rodinou na příkladu případových konferencí sociálně právní ochrany dětí
Thesis title in Czech: Etické zásady pro sociální práci s rodinou na příkladu
případových konferencí sociálně právní ochrany dětí
Thesis title in English: Ethical basis for social work with family
Key words: sociální práce, rodina, etické principy, multidisciplinární spolupráce, případové konference, nejlepší zájem dítěte, paternalismus, partnerský přístup
English key words: Social work, family, ethical principles, multidisciplinary cooperation, case conference, best interest of the child, paternalism, partnership approach
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Systematic Theology and Philosophy (26-KST)
Supervisor: ThLic. Petr Štica, Th.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.03.2018
Date of assignment: 14.03.2018
Confirmed by Study dept. on: 27.11.2019
Date and time of defence: 13.01.2020 09:00
Date of electronic submission:02.12.2019
Date of submission of printed version:03.12.2019
Date of proceeded defence: 13.01.2020
Opponents: doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
 
 
 
Guidelines
Pravidelné konzultace s vedoucím práce.
References
• BECHYŇOVÁ, Věra. Případové konference: praktický průvodce pro práci s ohroženou rodinou. 1. vyd. Praha: Portál, 2012. 158 s. ISBN 978-802-6201-816.

• Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih) : český ekumenický překlad. 22. (13. opravené) vydání. Praha: Česká biblická společnost, 2016. ISBN 978-80-7545-020-3.

• BLAHA, Magdolna Fábiánné; NEGREA, Vidia a Edit VELEZ. The Use of Family Group Conferencing/ Decision-making with Prisoners in Prison Probation and During After-care in Hungary. In: GYÖKÖS, Melinda a Krisztina LÁNYI (eds.). European Best Practices of Restorative Justicein the Criminal Procedure. Budapest: Ministry of Justice and Law Enforcement of the Republic of Hungary, 2010, s. 258 – 263.

• DOROTÍKOVÁ, S. Etika. Příspěvek k etice jednání. Praha: Pedagogická fakulta

• DOROTÍKOVÁ, S. Filosofie hodnot. Problémy lidské existence, poznání a hodnocení.Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1998. 162 s. ISBN 80-86039-79-X

• JANDOUREK, Jan. Průvodce sociologií. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 208 s. ISBN 978-80-247-2397-6. 36.
• KOVAŘÍK, Jiří. Dětská práva, právní povědomí, participace dětí a sociální služby. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2001. ISBN 80-7040-531-7.

• MASÁKOVÁ, V. Psychologický pohled na vývoj rodiny a potřeby dětí. In: BOKOVÁ, Ludmila. Rodiče, děti a jejich problémy: sborník studií. Praha: Sdružení Linka bezpečí, 2011. ISBN 978-80-904920-0-4.

• PESCHKE, Karl-Heinz. Křesťanská etika. Praha: Vyšehrad, 1999. Theologica (Vyšehrad). ISBN 80-7021-331-0.

• SKOBLÍK, J. Přehled křesťanské etiky. Praha: Karolinum, 1997. 316 s. ISBN 80-7184-357-1 Univerzity Karlovy, 2005. 101 s. ISBN 80-7290-238-5


• VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie problémového dítěte školního věku.: Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997. 170 s. ISBN 80-7184-488-8.

• VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese: Variabilita a patologie lidské psychiky. Vyd 1. Praha: Portál, 1999. 448 s. ISBN 80-7178- 214-9.


• VÁCHA, Marek Orko, Radana KÖNIGOVÁ a Miloš MAUER. Základy moderní lékařské etiky. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7367-780-0.

• VAVROUŠEK, J. Lidské hodnoty slučitelné s trvale udržitelným způsobem života. In Lidské hodnoty a trvale udržitelný způsob života. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1993. s. 91 – 100.

• ZATLOUKAL, Leoš. Komunikace v rodinách z hlediska vybraných přístupů v poradenství a terapii. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 190 s. ISBN 978-80-244-3878-8.
Preliminary scope of work
Diplomová práce se zabývá etickými zásadami multidisciplinární spolupráce
s rodinou na případových konferencích sociálně právní ochrany dětí. Cílem práce je
vytyčit zásadní etická kritéria pro použití partnerského přístupu a paternalismu
v sociální práci s rodinou na příkladu případových konferencí OSPOD a předložit
kritickou reflexi praxe případových konferencí ve světle etických principů.
Preliminary scope of work in English
The thesis deals with the ethical principles of multidisciplinary cooperation with
family at the case conferences of social and legal protection of children. The objective
was to establish the essential ethical criteria for using the partnership approach and
paternalism in social work with family on the example of the case conferences of
Authority for Social and Legal Protection of Children and submit critical reflection of
practice of conferences in light of ethical principles.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html