Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Operativně pátrací prostředky
Thesis title in Czech: Operativně pátrací prostředky
Thesis title in English: Operational and Investigative actions
Key words: operativně pátrací prostředky, předstíraný převod, sledování osob a věcí, použití agenta, policejní provokace
English key words: Operational and investigative actions, pretended transfer, surveillance of the individuals and objects, usage of agent, police provocation
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Criminal Law (22-KTP)
Supervisor: JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 25.11.2019
Date of assignment: 25.11.2019
Confirmed by Study dept. on: 15.09.2020
Date and time of defence: 10.09.2020 09:15
Venue of defence: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 315, 315
Date of electronic submission:17.08.2020
Date of proceeded defence: 10.09.2020
Opponents: JUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem operativně pátracích prostředků vymezených trestním řádem, do kterého byly zařazeny s účinností od roku 2002. Hlavním cílem práce je komplexnější popis podstaty a vnitrostátní platné a účinné právní úpravy těchto prostředků, a dále zanalyzování možných problematických míst a nedostatků. V současné době zmíněný zákon v hlavě deváté nazvané postup před zahájením trestního stíhání taxativně vypočítává konkrétní druhy těchto prostředků, kterými jsou předstíraný převod, sledování osob a věcí a použití agenta. Samotná diplomová práce je rozdělena do 6 kapitol. První kapitola je věnována jak vymezení těchto prostředků, zasazení do souvislosti s operativně pátrací činností a jejich porovnání s tzv. podpůrnými operativně pátracími prostředky upravenými zákonem o Policii ČR, tak dále stručné historii jejich používání na našem území. V druhé kapitole jsou shrnuty obecné podmínky jejich použití, které se až na malé výjimky uplatní u všech operativně pátracích prostředků. Třetí, čtvrtá a pátá kapitola pak pojednává o konkrétních operativně pátracích prostředcích, a to v pořadí, v jakém jsou upraveny trestním řádem. V diplomové práci není ani opomenuta problematika prostorových odposlechů, které se řídí ustanoveními o sledování osob a věcí, či problematika negativního jevu policejní provokace. Ta je v diplomové práci vymezena pomocí judikatury soudů, zejména pak Ústavního soudu. V rámci práce jsou též nabízeny pohledy de lege ferenda, a to vždy v souvislosti s konfrontací určitého ať již výkladového či aplikačního úskalí. Diplomová práce čerpá z mnoha rozličných zdrojů, a to včetně komentářové literatury, judikatury Ústavního soudu, Nejvyššího soudu či Evropského soudu pro lidská práva, odborných článků či výkladových stanovisek a pokynů obecné povahy vydaných Nejvyšším státním zastupitelstvím.
Preliminary scope of work in English
Presented thesis deals with the topic of operational investigative actions specified by the Criminal Procedure Code, to which they have been incorporated with effect from 2002. The main aim of this thesis is comprehensive description of the essence and of the domestic applicable legislation of these actions, and also the analysis of possible problematic points and deficiencies. Currently, the mentioned Code in its title nine called procedure prior to initiation a criminal prosecution defines types of these actions in an enumerative way. Those types are pretended transfer, surveillance of the individuals and objects and usage of agent. The thesis itself is divided into six chapters. First chapter is focused on definition of these actions, putting them into context with so called supporting operational investigative actions defined by the Police of the Czech Republic Code, and also on the brief history of their usage in the territory of the Czech Republic. In the second chapter there is a summarization of the general conditions concerning usage of these actions, which apply to all operational investigative actions with few exceptions. Third, fourth and fifth chapter deals with particular operational investigative actions according to the order contained in the Criminal Procedure Code. The diploma thesis does not omit the issues concerning spatial wiretapping, which follow provisions of surveillance of the individuals and objects, and raises issues of police provocation. The police provocation is in the thesis defined by the case-law, mainly of the Constitutional Court. Within the thesis, some views de lege ferenda are offered in connection with the confrontation of certain interpretative or application difficulties. The thesis gains the information from many various sources, including commentary literature, case-law of the Constitutional Court, the Supreme Court or European Court of Human Rights, articles written by experts or some explanatory opinions or general instructions issued by the Prosecutor General´s Office.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html