Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Ontogeneze personality aneb opakovatelnost v behaviorálních a kognitivních testech
Thesis title in Czech: Ontogeneze personality aneb opakovatelnost v behaviorálních a kognitivních testech
Thesis title in English: Ontogeny of personality or repeatability in behavioral and cognitive tests
Key words: personalita; ontogeneze, opakovatelnost behaviorálních testů
English key words: personality; ontogeny; repeatability of behavioural tests
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Zoology (31-170)
Supervisor: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.11.2019
Date of assignment: 15.11.2019
Date of electronic submission:11.08.2021
Date of submission of printed version:11.08.2021
Date of proceeded defence: 21.09.2021
Reviewers: prof. RNDr. František Sedláček, CSc.
 
 
 
Advisors: RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
Mgr. Barbora Vobrubová
Preliminary scope of work
Personalita (tj. konzistentní individuální rozdíly v chování) zvířat je velmi obsáhlým a vědecky závažným tématem. Krátkodobou konzistencí chování se zabývá velké množství prací, poměrně málo pozornosti je však věnováno experimentálnímu ověření konzistence personality v delším časovém rámci a její ontogenezi. Diplomová práce bude behaviorálně testovat ontogenezi personality a bude statisticky prověřovat repeatabilitu/opakovatelnost v behaviorálních a kognitivních testech na modelovém druhu plaza.
Cílem práce je změřit repeatabilitu (diferenciální konzistenci) v průběhu ontogeneze u juvenilních, subadultních a adultních jedinců modelového druhu plaza v baterii standardizovaných testů: test reaktivity, test vyvýšeného neohraničeného bludiště a Morrisovo vodní bludiště) a popřípadě i změnu behaviorálního syndromu. Dále pak také zjistit zda vůbec, a popřípadě odkdy, je chování v ontogenezi konzistentní.
Preliminary scope of work in English
Personality (consistent individual differences in behavior) in animals is a very extensive and popular topic. Many studies focus on short-term consistency of behavior, however less attention is paid to the long-term consistency of personality and its ontogeny. This diploma thesis will therefore discuss the ontogeny of personality and will test the repeatability in behavioral and cognitive tests on a model reptile species.
The aim of this work is to measure repeatability (differential consistency) during ontogeny in juvenile, subadult and adult individuals of a model reptile species in standardized battery tests (reactivity test, elevated borderless maze test and Morris water maze) and possibly behavioral syndrome change. Furthermore, to find out whether and since when the behavior in ontogeny is consistent.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html