Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vývoj mykorhizních společenstev v průběhu primární sukcese
Thesis title in Czech: Vývoj mykorhizních společenstev v průběhu primární sukcese
Thesis title in English: Development of mycorrhizal communities in primary succession
Key words: primární sukcese, houby, arbuskulární mykoriza, bakterie, půdní ekologie
English key words: primary succesion, fungi, arbuscular mycorhiza, bacteria, soil ecology
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Experimental Plant Biology (31-130)
Supervisor: Mgr. Petr Kohout, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 15.11.2019
Date of assignment: 15.11.2019
Confirmed by Study dept. on: 15.11.2019
Date of electronic submission:09.08.2023
Date of proceeded defence: 14.09.2023
Opponents: RNDr. Jan Ponert, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Mykorhizní symbióza je jeden z nejběžnějších a nejstarších symbiotických vztahů na Zemi. Rostliny a houby, které vytváří mykorhizní symbiózu nalezneme ve většině terestrických ekosystémů. Alespoň 90 % rostlinných druhů vytváří za svůj život symbiotický vztah s houbou. Společenstva mykorhzních rostlin a hub jsou tím pádem velmi zásadní pro vývoj ekosystému. Vztah mikorhizních hub a rostlin je natolik intimní, že se nedá s přesností určit, jestli mají rostliny větší vliv na vývoj společenstev mykorhizních hub nebo naopak. Vývoj mykorhizních společenstev se pokoušíme vysvětlit pomocí několika mechanismů.
Porozumění mechanismů řídící vývoj mykorhizních hub a rostlin v průběhu primární sukcese je velmi významné pro porozumění vývoje terestrických ekosystémů jejich ochrany a rekultivaci krajiny zpustošené lidskou aktivitou.
Preliminary scope of work in English
Mycorrhizal symbiosis is one of the most common and oldest symbiotic relationships on Earth. Plants and fungi form mycorrhizal symbiosis which can be found in the majority of terrestrial ecosystems. Up to 90 % of plant species form symbiotic relationships with fungi. The relationship between mycorrhizal plants and fungi is so intimate that it is impossible to accurately determine whether plants have a greater influence on the development of mycorrhizal fungal communities or vice versa. We try to explain the development of mycorrhizal communities by several mechanisms.
Understanding the mechanisms determining the development of mycorrhizal communities during primary succession is important for understanding the development of terrestrial ecosystems, for their conservation and reclamation of land ravaged by human activity.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html