Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Reprodukční stárnutí a jeho odraz v porodnické praxi v Česku
Thesis title in Czech: Reprodukční stárnutí a jeho odraz v porodnické praxi v Česku
Thesis title in English: Reproductive ageing and its reflection in obstetrics in Czechia
Key words: plodnost, odklad plodnosti, Česko, zdravotní stav, IVF, porod, císařské řezy
English key words: fertility, fertility postponement, Czechia, health, IVF, delivery, Caesarean section
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Demography and Geodemography (31-360)
Supervisor: PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.11.2019
Date of assignment: 06.11.2019
Date of electronic submission:15.05.2020
Date of proceeded defence: 25.06.2020
Opponents: doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
 
 
 
Advisors: doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
Preliminary scope of work
Posun plodnosti do vyššího věku patří od 90. let 20. století k jednomu z nejvýraznějších demografických trendů pozorovaných v Česku. Proto je stále větší pozornost věnována důsledkům odkladu plodnosti, v demografické literatuře zejména v souvislosti s nízkou úrovní plodnosti a nárůstem bezdětnosti, nicméně stále častěji jsou studovány také celospolečenské či individuální dopady v dalších oblastech, např. z hlediska zvýšeného využívání metod asistované reprodukce či z hlediska zdravotních souvislostí na straně starších matek i dětí.
Ve stejném období pak v Česku výrazně narostl počet i podíl porodů císařským řezem, a to z méně než 8 % na počátku 90. let na 27 % v roce 2014. Nárůst využívání císařských řezů je možné sledovat celosvětově a v současné době se jednotlivé státy výrazně liší z hlediska podílu porodů vedených císařským řezem. Odborníci se shodují na tom, že císařský řez může zachránit životy žen a kojenců a měly by být všeobecně přístupné, nicméně, výrazné zvýšení používání císařských řezů, často i v případech, kdy to zdravotní stav matky a plodu nevyžaduje, začíná vzbuzovat obavy vzhledem k možným zdravotním rizikům pro ženy i děti.
Práce by se měla zaměřit na zmapování trendů v porodnické praxi v souvislosti s rostoucím věkem rodiček v Česku. Klíčovou otázkou je v tomto ohledu nárůst podílu porodů vedených císařským řezem. Dynamicky rostoucí věk prvorodiček a rodiček obecně je přitom pouze jedním z možných kontextů tohoto jevu. Dalším je prudký nárůst využívání metod asistované reprodukce a v neposlední řadě také výrazný nárůst podílu vícečetných těhotenství, ve které, se zřejmě oba výše zmíněné trendy promítají.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html