Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Stravovací návyky bankovních poradců a jejich možná rizika
Thesis title in Czech: Stravovací návyky bankovních poradců a jejich možná rizika
Thesis title in English: Eating habits of bank customer service representatives and their possible risks
Key words: zdravá výživa, sedavý způsob života, obezita, kardiovaskulární onemocnění, pohybová aktivita
English key words: healthy nutrition, sedentary lifestyle, obesity, cardiovascular diseases, physical activity
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: 3rd Department of Medicine – Department of Endocrinology and Metabolism First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00530)
Supervisor: PhDr. Tamara Starnovská
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.10.2019
Date of assignment: 14.10.2019
Date and time of defence: 10.02.2022 08:00
Date of electronic submission:30.11.2021
Date of proceeded defence: 10.02.2022
Course: Defense of Bachelor thesis (B02367)
Reviewers: Mgr. Aneta Sadílková
 
 
 
References
1. AROCHA RODULFO, J. Ildefonzo. Sedentarismo, la enfermedad del siglo xxi. Clínica e Investigación en Arteriosclerosis. 2019, 31(5), 233-240. ISSN 02149168. Dostupné z: doi:10.1016/j.arteri.2019.04.004
2. BRODERICK, Matthew et al. Hypertension is a Leading Cause of Nontraumatic Intracerebral Hemorrhage in Young Adults. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. 2020, 29(5), xx-yy. ISSN 10523057. Dostupné z: doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.104719
3. COTTER, Elizabeth W. a Nichole R. KELLY. Stress-related eating, mindfulness, and obesity. Health Psychology. 2018, 37(6), 516-525. ISSN 1930-7810. Dostupné z: doi:10.1037/hea0000614
4. ČELEDOVÁ, Libuše a Rostislav ČEVELA. Výchova ke zdraví: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2010. ISBN isbn978-80-247-3213-8.
5. ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST Jana Evangelisty Purkyně. Borgova škála vnímaného úsilí: hodnocení intenzity pohybové aktivity. Www.nzip.cz [online]. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2021 [cit. 2021-11-22]. Dostupné z: https://www.nzip.cz/clanek/756-borgova-skala-hodnoceni-intenzity-pohybove-aktivity
6. Česká společnost pro hypertenzi: Pro pacienty [online]. Praha: Česká společnost pro hypertenzi, 2021 [cit. 2021-11-20]. Dostupné z: http://www.hypertension.cz/pro-pacienty-1404042140.html
7. DREWNOWSKI, Adam, Colin REHM a Florent VIEUX. Breakfast in the United States: Food and Nutrient Intakes in Relation to Diet Quality in National Health and Examination Survey 2011–2014. A Study from the International Breakfast Research Initiative. Nutrients. 2018, 10(9), xx - yy. ISSN 2072-6643. Dostupné z: doi:10.3390/nu10091200
8. DUNSTAN, David W. et all. Too much sitting – A health hazard. Diabetes Research and Clinical Practice. 2012, 97(3), 368-376. ISSN 01688227. Dostupné z: doi:10.1016/j.diabres.2012.05.020
9. DUŠEK, Ladislav. Mezioborová konference o stárnutí populace 2019: Demografické faktory determinující vývoj nemocnosti české populace a organizaci zdravotní péče v ČR. Www.ipvz.cz [online]. Praha: INSTITUT POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ, 2019, 14.11.2019 [cit. 2021-11-17]. Dostupné z:https://www.ipvz.cz/novinky/2019/mezioborova-konference-starnuti-populace-a-jeho-dopady-na-zdravotnictvi
10. FAIT, Tomáš, Michal VRABLÍK a Richard ČEŠKA. Preventivní medicína. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Maxdorf, c2011. Jessenius. ISBN 978-80-7345-237-7.
11. HAINER a kol., Vojtěch. Základy klinické obezitologie. 2., přeprac. A dopl. Vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3252-7.
12. Healthy diet. Www.who.int [online]. 29.4.2020: World Health Organization, 2020, 29.4.2020 [cit. 2021-11-17]. Dostupné z:https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
13. HOLTERMANN, Andreas et all. The physical ktivityparadox in cardiovascular disease and all-cause mortality: the contemporary Copenhagen General Population Study with 104 046 adults. European Heart Journal. 2021, 42(15), 1499-1511. ISSN 0195-668X. Dostupné z: doi:10.1093/eurheartj/ehab087
14. Hypertenze: starý problém, nová řešení? Www.tribune.cz [online]. Praha: Medical Tribune, 2021,19.4.2021 [cit. 2021-11-19]. Dostupné z: https://www.tribune.cz/zdravotnictvi/hypertenze-stary-problem-nova-reseni/
15. HRAZDÍROVÁ, Zdeňka. Zdravotní gymnastika: praktická příručka. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0931-2.
16. KAREN, Igoret al. Metabolický syndrom: doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře 2019. Praha: Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství, [2019]. Doporučené postupy pro praktické lékaře. ISBN ISBN978-80-88280-13-2.
17. KEBZA, Vladimír. Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1307-5.
18. KOPP, Wolfgang. <p>How Western Diet And Lifestyle Drive The Pandemic Of Obesity And Civilization Diseases</p>. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy. 2019, 12(xx), 2221-2236. ISSN 1178-7007. Dostupné z: doi:10.2147/DMSO.S216791
19. KUDLOVÁ, Eva. Hygiena výživy a nutriční epidemiologie. Praha: Karolinum, 2009, 23.s. ISBN isbn978-80-246-1735-0.
20. LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie [online]. 2., aktualiz. Vyd. Praha: Grada, 2006 [cit. 2021-02-28]. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-1284-0.
21.LANGHAMROVÁ, Jitka, a další. Vývoj lidských zdrojů v zemích Evropské unie. Dvacet let sociodemografické transformace. Sborník příspěvků XL. Konference české demografické společnosti [online]. 2011. s. 18–26 [cit. 2021-02-28]. ISSN 0011-8265. Dostupné z:http://www.czechdemography.cz/res/archive/002/000232.pdf?seek=1470164071#page=44.
22. LEIVA, Ana María et all. El sedentarismo se asocia a un incremento de factores de riesgo cardiovascular y metabólicos independiente de los niveles de actividad física. Revista médica de Chile [online]. 2017, 2017 Apr., 145(4), 458-467 [cit. 2021-11-17]. ISSN 0034-9887. Dostupné z: doi:10.4067/S0034-98872017000400006
23. MATOULEK a kol., Martin. Manuál praktické obezitologie nejen pro praktické lékaře [online]. 2., rozšířené vydání. Praha: NOL‑nakladatelství odborné literatury, 2019 [cit. 2021-5-8]. ISBN 978-80-903929-1-5.
24. Národní diabetologický program – kde se nacházíme? Www.tribune.cz [online]. Praha: Medical Tribune, 2015 [cit. 2021-11-20]. Dostupné z: https://www.tribune.cz/medicina/narodni-diabetologicky-program-kde-se-nachazime/
25. PICHLEROVÁ, Dita. Léčba obezity přehledně a prakticky. Mlečice: Axonite s.r.o., nakladatelství lékařské literatury, 2021. Asclepius (Axonite CZ). ISBN 978-80-88046-24-0.
26. PUKLOVÁ, Vladimíra. Výskyt nadváhy a obezity. www.uzis.cz [online]. Praha: Státní zdravotní ústav Praha, 2018, 09/2018 [cit. 2021-11-21]. Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/info_listy/Vyskyt_nadvahy_a_obezity_2018.pdf
27. ROBERTS, Susan B. a Irwin ROSENBERG. Nutrition and Aging: Changes in the Regulation of Energy Metabolism With Aging. Physiological Reviews. 2006, 86(2), 651-667. ISSN 0031-9333. Dostupné z: doi:10.1152/physrev.00019.2005
28. ROKYTA, Richard. Fyziologie. Třetí, přepracované vydání (první vydání v nakladatelství Galén). Praha: Galén, [2016]. ISBN 978-80-7492-238-1.
29.STARNOVSKÁ, Tamara. Topení i mráz nám ubírají vodu. Kolik máme pít? DIAstyl [online]. Praha: MASANTA, 2018, 29.11.2018, 2018(x), xx-yy [cit. 2021-11-22]. Dostupné z: https://www.diastyl.cz/topeni-i-mraz-nam-ubiraji-vodu-kolik-mame-pit/
30. SVAČINA, Štěpán. Klinická dietologie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2256-6.
31. SVRČINOVÁ, Pavla. Nové doporučené výživové dávky EFSA: Hlavní nutrienty: Energie(tabulka). Www.potravinyinfo.cz [online]. Praha: Verlag Dashöfer, nakladatelství, 2018, 30.1.2018 [cit. 2021-11-17]. Dostupné z:https://www.potravinyinfo.cz/33/nove-doporucene-vyzivove-davky-efsa-hlavni-nutrienty-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EstVtRjpnQxZ9ICTtso2Ugr2ZspOsA8wwA/?query=svr%E8inov%E1%20doporu%E8en%FD%20energetick%FD%20p%F8%Edjem&serp=1
32. SZCZYGIEŁ, Elżbieta et al. Musculo-skeletal and pulmonary effects of sitting position – a systematic review. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2017, 24(1), 8-12. ISSN 1232-1966. Dostupné z: doi:10.5604/12321966.1227647
33. ŠUBRTOVÁ, Marie a Halina MATĚJOVÁ. JE REÁLNÉ SNÍŽIT PŘÍVOD SODÍKU V ČESKÉ POPULACI NA DOPORUČENÉ MNOŽSTVÍ? Www.vyzivaspol.cz [online]. Praha: Společnost pro výživu, 2014, 10.2.2014 [cit. 2021-11-17]. Dostupné z:https://www.vyzivaspol.cz/je-realne-snizit-privod-sodiku-v-české-populaci-na-doporucene-mnozstvi/
34. TSCHENTSCHER, Marcus, David NIEDERSEER a Josef NIEBAUER. Health Benefits of Nordic Walking. American Journal of Preventive Medicine. 2013, 44(1), 76-84. ISSN 07493797. Dostupné z: doi:10.1016/j.amepre.2012.09.043
35. TUKA a kol., Vladimír. Preventivní kardiologie pro praxi. Praha: NOL– nakladatelství odborné literatury, 2018. ISBN 978-80-903929-6-0.
36. UZHOVA, Irina et all. Regularity of Breakfast Consumption and Diet: Insights from National Adult Nutrition Survey. Nutrients. 2018, 10(11), xx-yy. ISSN 2072-6643. Dostupné z: doi:10.3390/nu10111578
37. VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, Alena a Radkin HONZÁK. Stres, eustres a distres. Interní medicína pro praxi [online]. Solen, 2008, 1.5.2008, 10(4), 188-192 [cit. 2021-11-21]. Dostupné z: https://www.solen.cz/artkey/int-200804-0009_Stres_eustres_a_distres.php
38. VELÍŠEK, Jan a Jana HAJŠLOVÁ. Chemie potravin. Rozš. A přeprac. 3. vyd. Tábor: OSSIS, 2009. ISBN 978-80-86659-15-2.
39. VILLABLANCA, Pedro A. et al. Nonexercise Activity Thermogenesis in Obesity Management. Mayo Clinic Proceedings. 2015, 90(4), 509-519. ISSN 00256196. Dostupné z: doi:10.1016/j.mayocp.2015.02.001
40. VOKURKA a kol., Martin. Patofyziologie pro nelékařské směry. 4., upravené vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3563-7.
41. Zdravá třináctka: Stručná výživová doporučení pro obyvatelstvo. www.vyzivaspol.cz [online]. Praha, 15.02.2021 [cit. 2021-02-28]. Dostupné z:https://www.vyzivaspol.cz/zdrava-trinactka-strucna-vyzivova-doporuceni-pro-obyvatelstvo/
42. Zdraví 2030: Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 [online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2019 [cit. 2021-11-20]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/18700/40551/Zdravi2030_FINAL16122019.pdf.pdf
43. ZHANG, Yiyi a Andrew E. MORAN. Trends in the Prevalence, Awareness, Treatment, and Control of Hypertension Among Young Adults in the United States, 1999 to 2014. Hypertension. 2017, 70(4),736-742.ISSN0194-911X.Dostupnéz doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.09801
44. ZLATOHLÁVEK a kol., Lukáš. Interna pro bakalářské a magisterské obory. Praha: Current Media, [2017]. Medicus. ISBN 978-8088129-23-3.
45. ZLATOHLÁVEK a kol., Lukáš. Klinická dietologie a výživa. Druhé rozšířené vydání. Praha: Current media, [2019]. Medicus. ISBN 978-80-88129-44-8.
46. Zpráva o zdraví obyvatel České republiky. Www.mzcr.cz [online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2014, 23.7.2014 [cit. 2021-11-21]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/zprava-o-zdravi-obyvatel-ceske-republiky-2014/
Preliminary scope of work
Práce se zabývá stravovacími návyky skupiny povolání bankovní poradce a zda je tato skupina ohrožena zdravotními riziky, vyplývajícími ze sedavého zaměstnání a zjištěného způsobu stravování. Teoretická část seznamuje s náplní práce bankovniho poradce a jeho podmínkami pro stravování, poukazuje na zdravotní rizika, která hrozí při sedavém zaměstnání. Praktická část vychází z dotaznikového šetření, kde zjišťuji, jakým způsobem se pracovníci banky stravují a zda se věnují pohybové aktivitě, s cílem vyhodnotit, zda tyto návyky představuji i pro tuto skupinu povoláni rizika, která souvisejí se sedavým zaměstnáním.
Preliminary scope of work in English
The thesis deals with the eating habits of the group of bank customer service representatives and whether this group is endangered by health risks resulting from sedentary employment and the identified way of eating. The theoretical part acquaints with the scope of work of a bank customer service representatives and his conditions for eating, points out the health risks that threaten sedentary employment. The practical part is based on a questionnaire survey, where I find out how the bank's employees eat and whether they engage in physical activity, in order to evaluate whether these habits also pose a risk of sedentary employment for this group of occupations.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html