Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Experimentální studium plazmonů v grafénu
Thesis title in Czech: Experimentální studium plazmonů v grafénu
Thesis title in English: Experimental study of plazmons in graphene
Key words: plazmon|epitaxní grafén|SiC
English key words: plasmons|epitaxial graphene|SiC
Academic year of topic announcement: 2024/2025
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Jan Kunc, Ph.D.
Author:
Guidelines
Cílem této experimentální práce je příprava epitaxního grafénu na karbidu křemíku a následná charakterizace metodami Ramanovy spektroskopie a Fourierovské infračervené spektroskopie. Důraz bude kladen na studium korelace vzniku plazmonické excitace s růstovými podmínkami epitaxního grafénu. OEM
References
[1] J.-M. Poumirol et al., Nature Communications 8 (2017) 14626.
[2] M. Tamagnone et al., Nature Communications 7 (2015) 11216.
[3] Z. Fei et al., Nano Letters 15 (2015) 8271.
[4] H. Yan et al., ACS Nano 12 (2011) 9854.
[5] Hugen Yan et al., New Journal of Physics 14 (2012) 125001.
Preliminary scope of work
Atomárně tenké krystaly získaly v čele s grafénem značnou pozornost vědecké komunity díky řadě svých unikátních vlastností. Mezi ty vlastnosti, které upoutávají pozornost v oblasti terahertzové a daleké infračervené spektroskopie to jsou zejména prostorové omezení světla na rozměry mnohonásobně menší než je difrakční limit, případně možnost bezztrátového vedení elektrického proudu, tzv. balistický transport náboje, nebo nebývalá absorpce světla atomárně tenkou vrstvou. Cílem této práce je detailní porozumění vzniku plazmonických excitací a možnosti jejich využití v terahertzové a infračervené optice. Úspěšné využití grafénu v těchto oblastech povede k účinnějším detektorům záření pracujícím při pokojové teplotě, což by umožnilo nahrazení například rentgenových bezpečnostních rámů a tím snížení zdravotních rizik při bezpečnostních prohlídkách. OEM
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html