Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Autorské dílo v prostředí internetu (odpovědnostní vztahy, vymáhání autorských práv)
Thesis title in Czech: Autorské dílo v prostředí internetu (odpovědnostní vztahy, vymáhání autorských práv)
Thesis title in English: Copyright and the Internet (liabilities, copyright law enforcement)
Key words: autorské právo, internet, odpovědnostní vztahy
English key words: copyright, internet, liability
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA)
Supervisor: JUDr. Petra Žikovská
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 11.11.2019
Date of assignment: 19.11.2019
Date and time of defence: 29.09.2020 08:45
Venue of defence: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 028, 28
Date of electronic submission:02.09.2020
Date of proceeded defence: 29.09.2020
Opponents: JUDr. Irena Holcová
 
 
 
Preliminary scope of work
Tématem této diplomové práce je postavení a ochrana autorského díla v prostředí internetu se zaměřením na odpovědnostní vztahy a vymáhání autorských práv. Cílem této práce je analyzovat příslušnou národní i evropskou právní úpravu a podat přehledný výklad o této dynamicky se vyvíjející problematice.
Práce je rozdělena do šesti kapitol. V pomyslné obecné části práce, kterou tvoří první tři kapitoly, jsou definovány základní pojmy, které se s tématem této práce pojí. V první kapitole jsou představeny principy a charakteristiky autorského práva a definován jeho stěžejní předmět – autorské dílo, včetně jednotlivých druhů autorských děl a způsobů jejich užití. Druhá kapitola je věnována internetu, a to jak z technického, tak právního hlediska. Ve třetí kapitole jsou pak podrobněji představeny jednotlivé subjekty, které v prostředí internetu vystupují. Pozornost je věnována především poskytovatelům služeb informační společnosti, kteří hrají významnou roli při řešení otázky odpovědnostních vztahů a vymáhání autorských práv.
Na teoretické základy navazuje čtvrtá kapitola analyzující specifika užití autorského díla na internetu. V této kapitole jsou představeny jednotlivé způsoby užití autorského díla v prostředí internetu (tj. uploading, downloading, browsing, caching a linking) a jejich systematické zařazení pod instituty autorského zákona.
Jádrem této diplomové práce je pátá kapitola, jejímž předmětem je odpovědnost jednotlivých zúčastněných subjektů v prostředí internetu a vymáhání autorských práv. Vedle obecného pojetí občanskoprávní, trestněprávní a správněprávní odpovědnosti za porušení autorského práva, je podrobněji analyzována úprava odpovědnosti jednotlivých poskytovatelů služeb informační společnosti, která je ovlivněna zejména tzv. režimem safe harbour.
S ohledem na nadnárodní přesah tématu této práce je poslední kapitola věnována současnému vývoji evropské legislativy, zejména velmi diskutované směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu a její implementaci do právních řádů členských států EU. Pozornost je věnována zejména článku 17, který je podroben hlubší analýze a kritice. V závěru jsou pak navržena možná řešení některých problematických aspektů současné úpravy ochrany autorského díla v prostředí internetu.
Preliminary scope of work in English
The topic of this thesis is the legal regulation and protection of copyrighted works on the Internet with a focus on liability relations and subsequent copyright enforcement. The main purpose of this thesis is to analyze the relevant legislation, including EU legislation, and provide insight into this rapidly evolving topic.
The thesis is divided into six chapters. The general part of the thesis, which consists of the first three chapters, defines the basic institutes and concepts that are related to the topic. The first chapter introduces the principles and characteristics of copyright and defines its main subject – the copyrighted work, including the various types of copyrighted works and ways of their use. The second chapter focuses on the Internet, both from a technical and legal point of view. The third chapter analyzes in more detail the individual entities that operate on the Internet. Particular attention is paid to the ISPs (Internet service providers), who have a significant influence in determining liability and copyright enforcement.
The theoretical foundations are followed by the fourth chapter, which examines the specifics of the use of the copyrighted work on the Internet. This chapter presents the various ways of using the copyrighetd work on the Internet (i.e. uploading, downloading, browsing, caching and linking) and their systematic classification under the institutes of copyright law.
The core of this thesis is the fifth chapter, which analyzes the responsibilities of individual entities on the Internet and copyright enforcement. This chapter describes liability under civil law, criminal law and administrative law. The emphasis is on the analysis of the regulation of ISP’s liability, which is affected by the safe harbour regime.
With regard to the international significance of the topic, the last chapter is devoted to the current development of EU legislation, especially the much-discussed Directive on copyright in the Digital Single Market and its implementation into the legal systems of EU member states. In the conclusion are proposed possible solutions to some problematic aspects of the current regulation of copyright protection on the Internet.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html