Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Řízení kvality vzdělávání ve středních odborných učilištích na území hlavního města Prahy
Thesis title in Czech: Řízení kvality vzdělávání ve středních odborných učilištích na území hlavního města Prahy
Thesis title in English: Quality Management of secondary vocational education on the territory of the capital city of Prague
Key words: ISO,kvalita, management kvality, střední odborná učiliště, systém řízení kvality, vzdělávání
English key words: education, ISO, quality, quality management, quality management system, secondary vocational schools
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Supervisor: Ing. Lucie Paulovčáková, MBA, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 05.11.2018
Date of assignment: 30.06.2019
Date and time of defence: 19.05.2021 11:30
Venue of defence: Myslíkova 7, Praha 1, M103, multimediální učebna
Date of electronic submission:19.04.2021
Date of proceeded defence: 19.05.2021
Course: Diploma Thesis Defence (OSZD005MN)
Reviewers: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce bude zpracována v souladu s aktuálně platným zněním Opatření děkana
„O podrobnostech pro závěrečné práce“.
References
NENADÁL, J. Systémy managementu kvality: co, proč a jak měřit?. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-426-4.
SPEJCHALOVÁ, D. Management kvality. Vyd. 3. Praha: Vysoká škola ekonomie
a managementu, 2011. ISBN 978-80-86730-68-4.
NENADÁL, J. Management kvality pro 21. století. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-561-2.
VEBER, J., M. Hůlová a A. Plášková. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce: legislativa, systémy, metody, praxe. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-210-9.
PRŮCHA, J. Odborné školství a odborné vzdělávání: fungování systému, problémy praxe
a výzkum. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN. 978-80-7598-158-5.
PRŮCHA J., E. WALTEROVÁ a J. MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0403-9.
PRŮCHA, J. a J. VETEŠKA. Andragogický slovník, 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4748-4.
MŠMT. Dostupné z http://www.msmt.cz/
ČŠI. Dostupné z https://www.csicr.cz/
Preliminary scope of work
Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se systému řízení kvality v oblasti středoškolského vzdělávání, konkrétně ve vztahu k poskytování vzdělání s výučním listem. Systém řízení kvality je většinou spojován se soukromým sektorem, jakožto s výrobním procesem. Kvalita služeb je však stejně důležitá jako jakost výrobků. Řízení kvality už po několik let vstupuje do povědomí také veřejnému sektoru. Systémem řízení kvality se zabývají rovněž organizace státní správy, úřady územně samosprávných celků, vysoké školy apod. Střední školy by tak zcela jistě neměly být z této sféry vyjmuty, neboť se jedná o nezbytnou součást školského vzdělávacího systému. Kvalita poskytovaného vzdělávání, jeho průběhu a výsledků by tak nepochybně měly být systémově řízeny. První část diplomové práce obsahuje vymezení základních pojmů zaměřených na vzdělávání a školský vzdělávací systém, definování kvality, na metody řízení kvality (ISO, TQM, EFQM, CAF) a principy managementu kvality ve vzdělávání. Vymezení pojmů a souvisejících principů vychází ze studia odborné literatury, platných právních předpisů a dalších dokumentů zaměřených na systém řízení kvality. Empirická část diplomové práce je zaměřena na analýzu a vyhodnocení řízení kvality ve středních školách a středních odborných učilištích, nabízejících vzdělávání v oborech vzdělání s výučním listem, jejichž zřizovatelem je hlavní město Praha. Šetření je provedeno na základě dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů. Cílem diplomové práce bylo na základě výstupů z šetření také stanovení doporučení pro navýšení úrovně managementu kvality ve školách, které nabízí dosažení vzdělání s výučním listem.
Preliminary scope of work in English
This diploma thesis deals with the issues related to the quality management system in the field of secondary education, specifically in relation to the provision of education with an apprenticeship certificate. The quality management system is mostly associated with the private sector as a production process. However, the quality of services is as important as the quality of products. Quality management has also been known to the public sector for several years. Also state administration organizations, local authorities, universities, etc. deal with the quality management system. Secondary schools should certainly not be excluded from this sphere, as it is a necessary part of the school education system. The quality of the education provided, its course and results should undoubtedly be systematically managed. The first part of the thesis contains the definition of basic concepts focused on education and the school education system, defining quality, quality management methods (ISO, TQM, EFQM, CAF) and the principles of quality management in education. The definition of terms and related principles is based on the study of scientific literature, valid legal regulations and other documents focused on the quality management system. The empirical part of the diploma thesis is focused on the analysis and evaluation of quality management in secondary schools and secondary vocational schools which are offering education in fields of education with an apprenticeship certificate whose statutory authority is the capital city of Prague. The survey is based on a questionnaire and semi-structured interviews. The aim of the diploma thesis is to based on the results propose the recommendations for increasing the level of quality management in schools which offers the education with an apprenticeship certificate.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html