Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vznik tlumočeného divadelního představení – muzikálu
Thesis title in Czech: Vznik tlumočeného divadelního představení – muzikálu
Thesis title in English: The process of creating an interpreted theatre performance - musical
Key words: znakový jazyk|neslyšící|tlumočení|tlumočník|divadelní tlumočení|divadlo|muzikál|tlumočení znakového jazyka|tlumočený muzikál
English key words: sign language|the deaf|interpreting|interpreter|theatrical interpreting|theatre|musical|sign language interpreting|interpreted musical
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Supervisor: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 02.09.2019
Date of assignment: 12.09.2019
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 17.09.2019
Date and time of defence: 02.02.2021 10:50
Date of electronic submission:02.01.2021
Date of proceeded defence: 02.02.2021
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je popsat, jak vzniká divadelní představení tlumočené do českého znakového jazyka v současné době v českém prostředí. Studentka se zaměří na vznik tlumočeného muzikálu, konkrétně díla uváděného v divadle Semafor, Kdyby tisíc klarinetů. V práci studentka popíše celý postup utváření, od počátečních organizačních schůzek, pracovních překladů, synchronizace s interprety až po samotnou prezentaci tlumočeného díla před smíšeným publikem (tj. slyšícími i neslyšícími diváky). Zároveň jednotlivé kroky zanalyzuje s odkazy na odbornou literaturu domácí i zahraničí. Studentka se ve své práci nejvíce zaměří na praktická řešení problémů, jejichž vznik je možný v souvislosti s přípravou tlumočeného představení očekávat (např. jazykové, interpretační, překladatelské, ale i technické). Jelikož se jedná o představení již roky hrané, zajímavé bude též včlenění tlumočníků do představení pro neslyšící přímo na jevišti.

Postup:
1. Prostudování související české a zahraniční literatury z oblasti překladu obecně, převodu uměleckého textu - divadla, syntetizace dostupných informací o tlumočení divadla do znakového jazyka, jeho možnostech a nejčastějších problémech a jejich řešení.
2. Pozorování a náhledy na organizačních, jazykových a překladatelských schůzkách s tlumočníky, následné konzultace s tlumočníky, vedením divadla a herci.
3. Prostudování scénáře, shlédnutí filmu a muzikálu Kdyby tisíc klarinetů v původní verzi, poté shlédnutí představení tlumočeného pro neslyšící.
4. Popis kroků celého postupu k výslednému překladu, jejich analýza a také popis problémů, které v průběhu vyvstaly s jejich řešením (případně dalšími možnostmi řešení). Zhodnocení procesu vzniku tlumočeného představení a jeho výsledného provedení z pohledu tlumočníka.
References
Česká:
KOVÁČOVÁ, Tamara. Divadelní tlumočení pro neslyšící. Praha, 2007. Bakalářská práce. Karlova univerzita, Filozofická fakulta.

ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, Kateřina a Tamara KOVÁČOVÁ. Umělecké tlumočení do znakového jazyka. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008. ISBN 978-80-87153-73-4.

SLÁMOVÁ, Veronika. Překlad písní do českého znakového jazyka. Brno, 2018. Diplomová práce. Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta.

KRÁLOVÁ, A. Vnímání uměleckého tlumočení divadla u neslyšících [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/v2cuu/A._Kralova_BP.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

BLATNÝ, T. Umělecké tlumočení divadla do znakového jazyka: Možnosti, problémy a realizace [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/622279/mod_resource/content/4/blatny_Um%C4%9Bleck%C3%A9_tlumo%C4%8Den%C3%AD_divadla_do_znakov%C3%A9ho_jazyka_rocnikova_prace.pdf. Ročníková práce. Karlova univerzita, Filozofická fakulta.

Kateřina Červinková Houšková - O zpívajících rukách, hudbě pro oči a skladbách neslyšících. Harmonie [online]. 2013, 1/2013 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: https://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/katerina-cervinkova-houskova-o-zpivajicich-rukach-hudbe-pro-oci-a-skladbach-neslysicich.html

HÁJKOVÁ, Z. Poezie v českém znakovém jazyce [online]. Praha, 2009 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/68905/

ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, Kateřina a Naďa DINGOVÁ. Umělecké tlumočení divadla a hudby pro neslyšící. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, [2008]. ISBN 978-80-87153-72-7.

KLÍMOVÁ, B. Umělecké tlumočení hudby do znakového jazyka [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/iyjow/406837_bakalarska_prace.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

Umělecké tlumočení 1.: Hudba a zpěv. Info-Zpravodaj [online]. 2007, 15(4), 15-17 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://ruce.cz/clanky/491-umelecke-tlumoceni-1

Umělecké tlumočení 2.: Divadlo. Info-Zpravodaj [online]. 2008, 16(1), 6-8 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://ruce.cz/clanky/501-umelecke-tlumoceni-2

JANEČEK, J. Tlumočení v divadle. Gong. 2003, 2003(4).

Divadelní tlumočení pro neslyšící diváky. In: Ruce.cz [online]. 2004 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://ruce.cz/clanky/77-divadelni-tlumoceni-pro-neslysici-divaky

Specifika spojení obrazu a textu v uměleckém tlumočení do znakového jazyka v divadelním představení Jonathan Livingston Racek [online]. Praha, 2009 [cit. 2019-08-21]. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/30266/DPTX_2009_1_11240_0_250796_0_78265.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Magisterská práce. Karlova univerzita, Fakulta humanitních studií.

HRDLIČKA, Milan. Literární překlad a komunikace. Praha: ISV nakladatelství, 2003. Jazykověda. ISBN 80-86642-13-5.
HRDLIČKA, Milan a Jan KUKLÍK. Literární překlad a komunikace: k problematice zaměření uměleckého překladu na čtenáře. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. ISBN 80-85899-22-1.

LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Čtvrté, upravené vydání. Praha: Apostrof, 2012. ISBN 978-80-87561-15-7.

ŽEMLÍK, B. Principy a prostředky uměleckého překladu [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/xutly/DP_383154_estetika_a_preklad.pdf. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.

POPOVIČ, A., 1975. Teória uměleckého prekladu. Bratislava: Tatran

KNITTLOVÁ, Dagmar. 2010. Překlad a překládání. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 291 s. ISBN 978-802-4424-286.

Zahraniční:
Demands and Strategies of Interpreting a Theatrical Performance into American Sign Language. Journal of Interpretation [online]. 2014, 2014(23) [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: https://digitalcommons.unf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1033&context=joi

GEBRON, J. Sign the Speech: An Introduction to Theatrical Interpreting. Butte Publications, 2000. ISBN 978-1884362415.

Sign Language Interpreting in Theatre: Using the Human Body to Create Pictures of the Human Soul. TranscUlturAl [online]. 2017, 9(1), 45-62 [cit. 2019-08-30]. DOI: https://doi.org/10.21992/T9N33B. ISSN 1920-0323. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/317816431_Sign_Language_Interpreting_in_Theatre_Using_the_Human_Body_to_Create_Pictures_of_the_Human_Soul

KNOX, S. Sign language interpreting in an academic setting: preparation strategies and considerations. Sites [online]. 2006, 3(1), 183-204 [cit. 2019-08-21]. Dostupné z: https://sites.otago.ac.nz/Sites/article/view/47/30

NIDA, Eugene A. a Charles R. TABER. The Theory and Practice of Translation. 4. ed. Leiden: BRILL, 2003. ISBN 90-04-13281-3.

Theatrical Interpreting: An Explanation of the Process [online]. Oregon, US, 2014 [cit. 2019-08-30]. Dostupné z: https://digitalcommons.wou.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=honors_theses. Honors Senior Theses/Projects. Western Oregon University.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html