Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Komparace originálního zvuku a českého dabingu v seriálu Přátelé
Thesis title in Czech: Komparace originálního zvuku a českého dabingu v seriálu Přátelé
Thesis title in English: Comparison of original sound and Czech dubbing in Friends TV series
Key words: Seriál, Přátelé, dabing, titulky, originální znění, fenomén, vliv
English key words: TV Series, Friends, dubbing, subtitles, original sound, phenomena, effect
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: Mgr. Pavel Křemen
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.08.2019
Date of assignment: 20.08.2019
Date and time of defence: 25.06.2020 08:00
Date of electronic submission:21.05.2020
Date of proceeded defence: 25.06.2020
Opponents: Mgr. Veronika Lebedová
 
 
 
URKUND check:
References
WILD, David. Friends: the official companion, Doubleday, 1995. ISBN 03-854-8329-5.

GVOŽDIAK, Vít. Základy sémiotiky 1. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. Qfwfq. ISBN 978-80-244-4294-5.

ATTARDO, Salvatore. Linguistic theories of humor: The Official Celebration of All Ten Years. New York: Mouton de Gruyter, 1994. ISBN 31-101-4255-4.

BAKER, Mona a Gabriela SALDANHA. Routledge encyclopedia of translation studies: dubbing and subtitling for the European audience. Third edition. New York, NY: Routledge, 2019. Media monograph (Manchester, England), no. 13. ISBN 978-113-8933-330.

LUYKEN, Georg-Michael a Thomas HERBST. Overcoming language barriers in television: dubbing and subtitling for the European audience. Manchester: European Institute for the Media, c1991. Media monograph (Manchester, England), no. 13. ISBN 09-481-9519-3.

KAUTSKÝ, Oldřich. Dabing, ano i ne. Praha: Československý filmový ústav, 1970.

TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4.

ŠTOLL, Martin. Tři podoby televize. Praha: Literární akademia, 2013. ISBN 978-80-86877-67-9.
Preliminary scope of work
Ve své práci bych chtěla komparativní metodou porovnat rozdíly v originální zvuku v českém dabingu. Testováním hypotéz skrz sběr dat a následným potvrzením či vyvrácením těchto hypotéz bych chtěla vyzkoumat, jak tyto rozdíly ovlivnily výsledný význam a celkový kontext amerického seriálu „Přátelé“.
Cílem je pak diskurzivní analýzou posoudit, zda je dabing správnou volbou pro překlad dialogů.
Preliminary scope of work in English
In my thesis I would like to use a comparative method to compare the differences in the original sound and Czech dubbing. By testing the hypotheses through data collection and then confirming or refuting these hypotheses, I would like to examine how these differences affected the final meaning and overall context of the American series "Friends".
The aim is to assess by discursive analysis whether dubbing is the right choice for the translation of dialogues.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html