Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 363)
Assignment details
   Login via CAS
Pěvecké činnosti v rozvoji fonematického uvědomování
Thesis title in Czech: Pěvecké činnosti v rozvoji fonematického uvědomování
Thesis title in English: Singing activities in the development of phonemic awareness
Key words: pěvecké činnosti, význam zpěvu, fonematický sluch, vývoj řeči, hudební vývoj
English key words: singing activities, importance of singing, phonemic hearing, speech development, musical development
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Supervisor: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 26.07.2019
Date of assignment: 26.07.2019
Date and time of defence: 10.09.2019 08:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:26.07.2019
Date of proceeded defence: 10.09.2019
Course: Diploma Thesis (OSZD004MS)
Reviewers: PhDr. Petra Slavíková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Bakalářská práce se věnuje problematice pěveckých činností a fonematickému uvědomování dětí v předškolním věku. Je rozdělena na dva hlavní úseky – teoretická část a praktická část. Teoretická část se zabývá vývojem fonematického uvědomování, pěveckých schopností a dovedností předškolních dětí a odpovídajícím pěveckým činnostem. Praktickou část tvoří popis terénního pedagogického výzkumu, zaznamenává jeho průběh, vliv činností na rozvoj fonematického sluchu. Ve výzkumu je porovnávána hudební a nehudební složka. Cílem bakalářské práce je zjistit, jaká bude účinnost vokálních a nehudebních činností, a zda bude rozdíl v úspěšnosti při práci s hudbou, či nikoli.
Preliminary scope of work in English
The bachelor thesis deals with the issue of pre-school children singing activities and the phonemic awareness. The work is divided into two main sections - the theoretical part and the practical part. The theoretical part deals with the development of phonemic awareness at pre-school age, singing abilities and skills of pre-school children and corresponding singing activities. The practical part contains a description of pedagogical research, it records its course, the influence of activities on the development of phonemic hearing. The research compares the musical and non-musical components. The aim of the bachelor thesis is to find out the effectiveness of vocal and non-musical activities, and whether there will be a difference in success when working with music or not.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html