Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Youtube jako prostor pro moderní výuku anglického jazyka
Thesis title in Czech: Youtube jako prostor pro moderní výuku anglického jazyka
Thesis title in English: Youtube as a space for modern English language learning
Key words: YouTube, masová média, nová média, média ve vzdělávání, kvantitativní obsahová analýza
English key words: YouTube, mass media, new media, media in education, quantitative content analysis
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: PhDr. Radim Wolák
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.07.2019
Date of assignment: 15.07.2019
Date and time of defence: 11.09.2023 09:00
Venue of defence: Hollar
Date of electronic submission:01.08.2023
Date of proceeded defence: 11.09.2023
Opponents: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
 
 
 
References
BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2001. 391 s. ISBN 80-85947-67-6.
JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. 392s, ISBN 978-80-262-0743-6.
KAPOUN, Pavel. Média ve vzdělávání. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2013. 100s., ISBN 978-80-7464-399-6.
KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1995. 307 s. ISBN 807184134X.
MANOVICH, Lev. Jazyk nových médií. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 378s., ISBN 978-80-246-2961-2.
MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. 639s, ISBN 978-80-7367-574-5.
PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Praha: Oeconomica, 2010. 148s, ISBN 978-80-245-1742-1.
PRŮCHA, Jan, ed. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. 936s. ISBN 978-80-7367-546-2.
REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 327 s. ISBN 80-7178-926-7.
TRAMPOTA, Tomáš. VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. 296s, ISBN 978-80-7367-683-4.
Preliminary scope of work
Cílem práce je charakterizovat úspěšný youtube videokanál věnující se výuce anglického jazyka z pohledu mediálního prostoru typického pro dané online médium porovnáním aktuálně dle počtů odběratelů nejúspěšnějšího českého kanálu se dvěma zahraničními. Na základě zmíněného porovnání pak určit, jaké specifické prvky daného mediálního prostředí dokáží upoutat pozornost diváka, zakódovat specifickou informaci, aby došlo k jejímu co nejpřesnějšímu rozkódování a také obecně motivovat účastníky těchto novodobých kurzů anglického jazyka k odběru kanálu a dlouhodobé práci ve zdokonalování se v jeho znalosti. Youtube je médium s velmi specifickým kontaktem mezi autorem a příjemci sdělení, který se uplatní i při výuce jazyka. Rád bych prací upozornil právě na tento způsob jeho využití. Dokáži si představit uplatnění výsledků práce v pedagogice jako návod pro pedagogy zvažující založení vlastního kanálu či upozornění na možnosti využití youtube pro vlastní vzdělávání v rámci mediální výchovy.
Preliminary scope of work in English
The aim of the thesis is to characterize a successful YouTube video channel dedicated to English language learning from the perspective of the media space typical for the given online medium by comparing the most successful Czech channel with two foreign ones. On the basis of the above-mentioned comparison, we can then determine what specific elements of the given media environment are able to attract the attention of the viewer, encode specific information in order to decode it as accurately as possible, and also generally motivate the participants of these modern English language courses to subscribe to the channel and work on improving their knowledge of it over the long term. YouTube is a medium with a very specific contact between the author and the recipients of the message, which is also applicable to language learning. I would like to draw attention to this way of using it. I can imagine the application of the results of the work in pedagogy as a guide for teachers considering setting up their own channel or highlighting the possibilities of using YouTube for their own learning in media education.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html