Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Oriana Fallaci a její metody při vedení rozhovoru
Thesis title in Czech: Oriana Fallaci a její metody při vedení rozhovoru
Thesis title in English: Oriana Fallaci and her methods of conducting interviews
Key words: Oriana Fallaci, Karel Hvížďala, Itálie, rozhovor, interview, komparace
English key words: Oriana Fallaci, Karel Hvížďala, Italy, interview, comparison
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Journalism (23-KZ)
Supervisor: doc. PhDr. Barbora Osvaldová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.07.2019
Date of assignment: 10.07.2019
Date and time of defence: 22.06.2020 00:00
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Date of electronic submission:20.04.2020
Date of proceeded defence: 22.06.2020
Reviewers: Mgr. Veronika Macková, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
1) ARICÓ, Santo L. Oriana Fallaci: The women and the myth. USA: Southern Illinois University Press, 1998. ISBN 0-8093-2153X
2) ARICÓ, Santo, The unmasking of Oriana Fallaci: part II and conclusion to her life story. Pittsburgh, Pennsylvania: RoseDog Books, 2013. 978-1480900059
3) DE STEFANO, Cristina a Marina HARSS. Oriana Fallaci: the journalist, the agitator, the legend. New York: Other Press, 2017. ISBN 9781590517864
4) FALLACI, Oriana. Hněv a hrdost. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011. ISBN 978-80-7422-112-5
5) FALLACI, Oriana. Insciallah. Milano: Rizzoli libri S.p.A., 1990. ISBN 88-17-85374-7
6) FALLACI, Oriana. Interview s historií. Boston: Houghton Mifflin, 1977. ISBN: 0395252237
7) FALLACI, Oriana. Interviews with history and conversations with power. New York: Distributed to the U.S. trade by Random House, 2011. ISBN 0847835146.
8) FALLACI, Oriana. Oriana Fallaci zpovídá sama sebe – druhé vydání. Milano: Rizzoli, 2014. ISBN 978-88-17-07768-2.
9) FALLACI, Oriana. Síla rozumu. Praha: Lidové noviny, 2014. ISBN 978-80-7422-301-3
10) GOLASOVSKÁ, Kateřina. Oriana Fallaci a její přístup k východní společnosti a islámu. Praha, 2017. 51s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí bakalářské práce Doc. PhDr. Barbora Osvaldová
11) HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5.
12) HAVEL, Václav. Dálkový výslech: (rozhovor s Karlem Hvížďalou). V Melantrichu 1. vyd. Praha: Melantrich, 1989. ISBN 80-7023-038-X.
13) HAVEL, Václav a Karel HVÍŽĎALA. Prosím stručně: rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, dokumenty. Ilustroval Joska SKALNÍK. Praha: Gallery, 2006. ISBN 80-86990-00-1
14) HVÍŽĎALA, Karel. České rozhovory ve světě. Praha: Československý spisovatel, 1992. ISBN 80-202-0336-2.
15) HVÍŽĎALA, Karel. Mardata: vzpoury v žurnalistice : dějiny rozhovoru a další texty o médiích 2006-2011. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-851-7
16) KISSINGER, Henry. Umění diplomacie: od Richelieua k pádu Berlínské zdi. Praha: Prostor, 1996. Obzor (Prostor). ISBN 80-85190-51-6.
17) MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-5
18) OSVALDOVÁ, Barbora a Radim KOPÁČ. Rozhovory o interview. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1618-6
19) SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-99
20) SIMPSON, Christoper Blowback: America's Recruitment of Nazis and Its Effects on the Cold War, London: Weidenfeld & Nicolson, 1988
21) OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1899-9
22) SCHWARZENBERG, Karel, HVÍŽĎALA, Karel, ed. Knížecí rozhovory s Karlem Schwarzenbergem, aneb, Historická zkušenost se bohužel nedědí, kdežto předsudky ano. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0162-5.
Preliminary scope of work
Cílem práce je vysvětlit jaké metody Fallaci využívala při svých rozhovorech, v čem spočívá kontroverze těchto metod a zároveň jejich účinek na respondenty. Klíčem k tomu byla analýza práce italské novinářky Oriany Fallaci a jejího života. Pro srovnání si autor vybral texty Karla Hvížďaly, které srovnal s těmi, jež vedla samotná Fallaci.
Preliminary scope of work in English
The goal of the thesis is to explain the methods Fallaci used while conducting her interviews. It describes the controversy of those methods a their effect on her interlocutors. The key to that is a deep analysis of the work of the Italian journalist Oriana Fallaci and also of her life. The author of the thesis chose the work and interviews of a Czech journalist Karel Hvížďala to compare with the interviews done by Fallaci.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html