Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Komparativní pohled na uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů na území České republiky, Ruské federace a Spojených států amerických
Thesis title in Czech: Komparativní pohled na uznání a výkon cizích rozhodčích
nálezů na území České republiky, Ruské federace
a Spojených států amerických
Thesis title in English: Comparative view on recognition and execution of foreign
arbitral awards in the territory of the Czech Republic,
the Russian Federation and the United States of America
Key words: cizí rozhodčí nález, rozhodčí řízení, vykonatelnost a uznání
English key words: foreign arbitral award, arbitration, recognition and enforcement
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Supervisor: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.07.2019
Date of assignment: 09.07.2019
Confirmed by Study dept. on: 09.07.2019
Date and time of defence: 19.12.2019 15:00
Venue of defence: PF UK m. 317
Date of electronic submission:04.11.2019
Date of submission of printed version:04.11.2019
Date of proceeded defence: 19.12.2019
Reviewers: doc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato práce se zabývá problematikou uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů na území České republiky, Ruské federace a Spojených státu amerických. Cílem práce je objasnit stěžení pojmy v rámci jednotlivých právních úprav s přiblížením samotného procesu uznání a výkonu na území jednotlivých států a jejich následné srovnání. Práce je systematicky rozčleněna do sedmi kapitol, od pojmu rozhodčího řízení až po zkoumání jednotlivých právnívh úprav. V první kapitole se zabývám rozhodčím řízením jako předpokladem pro vydání rozhodčího nálezu, a to zejména arbitrabilitou sporu. Druhá kapitola pojednává o rozhodčím nálezu, jeho náležitostech, druzích, zejména se zaměřením na pojem cizí rozhodčí nález, jehož vymezení je klíčovým bodem této práce. Ve třetí kapitole jsou uvedeny nejdůležitější prameny v oblasti cizích rozhodčích nálezů na územní zkoumaných států včetně Newyorské úmluvy. Čtvrtá kapitola pak detailně popisuje proces uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů včetně odepření v režimu Newyorské úmluvy s odkazem na významnou judikaturu v této oblasti. V páté až sedmé kapitole se pak věnuji konkrétním zkoumaným právním úpravám, jejich specifikám a významné rozhodovací praxi. Závěr obsahuje porovnání české, ruské a americké právní úprava uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, zejména tedy vymezuje shodné a odlišné prvky v rámci uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.
Preliminary scope of work in English
This thesis deals with the recognition and enforcement of foreign arbitral awards in the Czech Republic, the Russian Federation and the United States of America. The aim of this work is to clarify the conceptualization within the framework of individual legal regulations with the approximation of the process of recognition and enforcement in the territory of individual states and their subsequent comparison. The work is systematically divided into seven chapters, from the concept of arbitration to the examination of individual legal frameworks. In the first chapter I deal with arbitration as a prerequisite for issuing an arbitration award, especially the arbitrability of the dispute. The second chapter deals with the arbitration award, its particulars, types, especially with the focus on the concept of foreign arbitration award, the definition of which is a key point of this work. The third chapter lists the most important sources in the field of foreign arbitral awards on territorial examined states, including the New York Convention. The fourth chapter then describes in detail the process of recognition and enforcement of foreign arbitral awards, including denial under the New York Convention with reference to significant case law in this area. In the fifth to seventh chapter I deal with the specific legal frameworks, their specifics and significant decision-making practice. The conclusion contains a comparison of the Czech, Russian and American legal regulations on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards, in particular it defines identical and different elements in the recognition and enforcement of foreign arbitral awards.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html